Zásady ochrany osobných údajov

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tieto Všeobecné zásady ochrany osobných údajov (ďalej len: „Zásady ochrany osobných údajov“) prijíma spoločnosť AURO DOMUS BULLION MARKET d.o.o. (ďalej len: Auro Domus), Opatija, Vjekoslava Spinčića 3/2, DIČ: 629525537808.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov upravujú problematiku ochrany osobných údajov, ako aj súkromia fyzických osôb – našich zákazníkov, používateľov našich služieb, osôb, ktoré sa prihlásili k odberu newsletteru, ako aj našich obchodných partnerov, u ktorých sme v pozícii spracovateľa údajov (osoba, ktorá určuje účel a spôsob spracúvania).

Spoločnosť Auro Domus Bullion Market spracúva osobné údaje v súlade s najvyššími štandardmi Európskej únie a s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov a voľnému pohybu týchto údajov a zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) SL EÚ L119 (ďalej len: všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom o vykonávaní smernice o všeobecnej ochrane údajov (Úradný vestník, č. 44/18; ďalej len: Vykonávací zákon). V prípade akýchkoľvek otázok alebo žiadostí týkajúcich sa evidencie alebo ochrany vašich osobných údajov nás prosím kontaktujte na e-mailovej adrese: gdpr@aurodomus.com.

Na aké účely spracúvame vaše osobné údaje a na akom právnom základe?

Vaše osobné údaje, ktoré sú tu uvedené, spracúvame v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov a vykonávacím zákonom na nasledujúce účely:

 • A) Plnenie zmluvy
  Spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré sú tu uvedené, je nevyhnutné na uzavretie a plnenie určitého zmluvného vzťahu, v ktorom ste zmluvnou stranou, alebo na vykonanie určitých úkonov na Vašu žiadosť pred uzavretím zmluvy.
 • B) Dodržiavanie právnych predpisov
  Na spracovanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na splnenie rôznych zákonných povinností, nám ako spracovateľovi údajov na základe nariadení Chorvátskej republiky a nariadení Európskej únie, nie je potrebný váš súhlas. Toto spracovanie sa vyžaduje, napríklad ak je to potrebné na účely implementácie pravidiel boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (napr. Úradný vestník zákona o predchádzaní praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, č. 108/17, 39/19).
 • C) Spracovanie na základe súhlasu

Prihlásenie sa na odoberanie newslettera

 1. Ktoré osobné údaje spracúvame
  Ak ste sa prihlásili na odber nášho newslettera, spracúvame vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli pri registrácii. Tieto údaje sú nasledovné: Povinné údaje: e-mailová adresa a Vaše dodatočné údaje: meno, pohlavie, mesto a záujmy.
 2. Za akým účelom spracúvame Vaše osobné údaje?
  Vaše osobné údaje spracúvame na nasledujúce účely: Aby sme vám mohli doručiť náš newsletter. V tomto prípade je základom spracovania vašich osobných údajov náš oprávnený záujem na základe vašej žiadosti o odber newslettera.
  Aby ste lepšie porozumeli svojim obchodným záujmom. V tomto prípade je základom pre spracovanie vašich dodatočných údajov súhlas, ktorý ste nám poskytli pri prihlásení na odber nášho newslettera;
  Keď máme iný oprávnený záujem (napríklad keď je to potrebné na implementáciu bezpečnostných opatrení).

Návšteva pobočky

 1. Ktoré osobné údaje spracúvame
  Ak navštívite naše pobočky, môžete byť zachytený našimi videokamerami, sa dostanete dopoľa záznamu videokamery, ktorá je zreteľne označená. V tomto prípade spracovávame váš videozáznam.
 2. Za akým účelom spracúvame Vaše osobné údaje?
  Vaše osobné údaje spracúvame na nasledujúce účely: Na ochranu osôb (návštevníkov a zamestnancov) a majetku v našich pobočkách. V tomto prípade je základom spracúvania Vašich osobných údajov vykonávací zákon.
  Aby sme splnili svoje zákonné povinnosti (napr. konanie na žiadosť orgánu štátnej moci).

Ak ste nás kontaktovali ohľadom našich služieb, našich produktov, ktoré ste si zakúpili, alebo podobnej záležitosti.

 1. Ktoré osobné údaje spracúvame
  Spracúvame vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli pri zasielaní otázok, žiadostí, sťažností, pochvál a podobne, ktoré môžu zahŕňať nasledovné osobné údaje: meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mailovú adresu, dôvod vášej otázky, zakúpený produkt , dátum a miesto nákupu, zhrnutie vášho dopytu/žiadosti/sťažnosti/pochvaly a vašu spokojnosť s našou odpoveďou.
 2. Za akým účelom spracúvame Vaše osobné údaje?
  Vaše osobné údaje spracúvame na nasledujúce účely: Aby sme odpovedali na vašu otázku, žiadosť, sťažnosť, pochvalu a podobne. V tomto prípade je základom spracúvania vašich osobných údajov náš oprávnený záujem odpovedať na vašu otázku, žiadosť, sťažnosť, pochvalu alebo podobne;
  Aby sme mohli sledovať spokojnosť s našimi službami. V tomto prípade je základom spracovania vašich osobných údajov náš oprávnený záujem;
  Aby sme si splnili svoje zákonom stanovené záväzky (napr. uchovávanie sťažností zákazníkov).

Obchodní partneri

 1. Ktoré osobné údaje spracúvame
  Spracúvame osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, ako aj tie, ktoré sme získali pri nadväzovaní a udržiavaní obchodného vzťahu, ako napríklad:
  Vaše identifikačné údaje (ak ste fyzická osoba, napr. živnostník), ako je vaše meno, priezvisko, rodné číslo, spojenie s právnickou osobou (majiteľ, konateľ, zamestnanec a pod.);
  Vaše kontaktné údaje, meno a priezvisko kontaktnej osoby, kontaktná adresa (ulica a číslo domu, miesto, PSČ, krajina), telefónne číslo, e-mailová adresa.
 2. Za akým účelom spracúvame Vaše osobné údaje?
  Vaše osobné údaje spracúvame na nasledovné účely:
  Za účelom plnenia našich zmluvných záväzkov voči vám a vykonania ďalších nevyhnutných úkonov v súvislosti s uzatváraním a plnením zmlúv alebo tomu predchádzajúcich úkonov. V tomto prípade je základom spracovania vašich osobných údajov plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, t. j. vykonanie úkonu na vašu žiadosť pred uzavretím zmluvy;
  Keď máme iný oprávnený záujem (napríklad keď je to potrebné na implementáciu bezpečnostných opatrení). Aby sme si splnili svoje zákonom stanovené záväzky.

Ak máte záujem o prácu v našej spoločnosti

 1. Ktoré osobné údaje spracúvame
  Spracúvame osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, ako aj tie, ktoré sme získali pre potreby zamestnancia v našej spoločnosti, konkrétne: Údaje uvedené v samotnom prihlasovacom formulári.
 2. Za akým účelom spracúvame Vaše osobné údaje?
  Vaše osobné údaje spracúvame na nasledujúce účely: Aby sme podnikli potrebné kroky na výber a zamestnanie nových pracovníkov (napr. pre výber kandidátov na pracovný pohovor a organizovanie stretnutia). V takom prípade máme právny základ na spracovanie vašich osobných údajov na základe vašej žiadosti;
  Aby sme vás mohli evidovať pri hľadaní nových pracovníkov a kontaktovali vás pre účely zamestnania, ak ste nám poslali otvorenú žiadosť o zamestnanie. V tomto prípade je základom spracovania vašich osobných údajov váš súhlas.
  Aby sme vás brali do úvahy pri hľadaní nových pracovníkov a kontaktovali vás na účely zamestnania, ak ste dali súhlas na uloženie vašich údajov v našej evidencii pre budúce príležitosti pri uchádzaní sa o zamestnanie. V tomto prípade je základom spracovania vašich osobných údajov váš súhlas. Aby sme si splnili svoje zákonom stanovené záväzky.

Kto má prístup k vašim osobným údajom?

Vaše osobné údaje považujeme za obchodné tajomstvo a ako také ich chránime v súlade s platnými právnymi predpismi a osvedčenými postupmi.

Prístup k vašim osobným údajom poskytujeme našim zamestnancom. Tretie strany majú právo na prístup k vašim osobným údajom a ich spracovanie v nasledovných situáciách :

 • Poskytovatelia služieb tretích strán, ktorí nám poskytujú určité služby a produkty (napr. plnenie objednávok, doručovanie, reklama a poradenstvo). V tomto prípade spracúvajú Vaše osobné údaje výlučne podľa našich pokynov;
 • Príslušné orgány pri dohľade nad zákonnosťou pri podnikaní a konaní. V takom prípade spracúvajú Vaše osobné údaje v súlade so svojimi zákonnými právomocami;
 • Príslušné orgány (polícia, štátne zastupiteľstvo, súdy atď.) v prípade súdnych a iných príslušných konaní. V takom prípade spracúvajú vaše osobné údaje výlučne podľa našich pokynov;

Sprístupňovanie osobných údajov do tretím krajinám alebo medzinárodným organizáciám.

Vaše osobné údaje sa spracúvajú v Chorvátskej republike alebo v Európskej únii. V prípade potreby si z určitých technických alebo prevádzkových dôvodov vyhradzujeme právo sprístupniť vaše osobné údaje do krajín mimo EÚ, v súvislosti s rozhodnutiami Európskej komisie o primeranosti alebo na základe vhodných ochranných opatrení alebo určitých odchýlok, ktoré stanovuje GDPR.

Ako chránime vaše osobné údaje?

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás mimoriadne dôležitá. Medzi iným sa pridŕžame nasledovných ochranných opatrení:
Používanie bezpečných metód pri výmene vašich osobných údajov s cieľom zabrániť neoprávnenému prístupu;
Používanie moderných metód ochrany a kontroly prístupu k dátovým zdrojom obsahujúcim osobné údaje;
Nepretržité sledovanie všetkých zdrojov (kde sú fyzicky uložené vaše údaje) využívaných na spracovanie osobných údajov.

Doba uchovávania osobných údajov

V prípade údajov, pri ktorých je zákonom stanovená doba uchovávania, uchovávame vaše údaje počas tohto obdobia a vymažeme ich v priebehu nasledujúceho roka.

Ak ste našimi obchodnými partnermi, pre ktorých nie je stanovená zákonná doba uchovávania údajov, uchovávame vaše osobné údaje počas celej doby platnosti zmluvy, ktorú sme s vami uzavreli. Po ukončení zmluvy vymažeme vaše údaje počas dodatočného obdobia 6 rokov od ukončenia zmluvy (premlčacia lehota 5 rokov, pre vymazanie predĺžená o 1 rok).

Osobné údaje používateľov našich služieb uchovávame po celú dobu trvania alebo využívania služieb. Po ukončení využívania služieb vymažeme vaše údaje v súlade so samostatne stanovenými lehotami.

Osobné údaje, ktoré spracúvame na základe nášho oprávneného záujmu, uchovávame po dobu, kým existuje náš oprávnený záujem, a vymažeme ich v priebehu 1 roka od ukončenia nášho oprávneného záujmu.

Osobné údaje, ktoré spracúvame na základe vášho súhlasu, uchovávame dovtedy, pokým máme váš súhlas. V prípade odvolania súhlasu ich vymažeme čo najskôr, v súlade s našimi možnosťami.

V prípade záznamov zhromaždených kamerovým systémom ich uchovávame 30 dní, okrem prípadov, keď je v konkrétnom prípade potrebné použiť konkrétny videozáznam ako dôkaz.

Aké sú Vaše práva, a ako si ich môžete uplatniť

V prípade, že sa rozhodnete uplatniť si jedno alebo viacero svojich práv uvedených nižšie, máme právo za účelom ochrany vašich osobných údajov overiť si vašu totožnosť.

Svoje práva si môžete uplatniť zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu: gdpr@aurodomus.com s uvedením predmetu oznámenia ako „Žiadosť dotknutej osoby“, alebo na adresu Vjekoslava Spinčića 3/2, Opatija, Chorvátsko. Po prijatí oznámenia vám zašleme potvrdenie o riadnom prijatí vašej žiadosti.

Svoje práva si uplatňujete bezplatne. Ak však často (napríklad ak od vašej poslednej žiadosti uplynulo menej ako 6 mesiacov) alebo v prehnanej miere (napríklad žiadate o poskytnutie všetkých svojich osobných údajov písomne) žiadate o prístup alebo prenos svojich osobných údajov, máme právo požiadať vás o uhradenie našich nákladov pred vykonaním takéhoto úkonu.

Môžete nás kontaktovať za účelom uplatnenia ktoréhokoľvek z nasledujúcich práv:

 • Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo nás požiadať o potvrdenie o spracúvaní vašich osobných údajov, ako aj o prístup k vašim osobným údajom, ktoré spracúvame.

 • Právo na opravu nepresných údajov:

Máte právo na opravu svojich nepresných osobných údajov, ako aj na doplnenie svojich osobných údajov.

 • Prenosnosť osobných údajov

Máte právo stiahnuť si svoje osobné údaje a požiadať o ich prenos.

 • Právo na vymazanie (právo byť zabudnutý)

Môžete požiadať spracovateľa o vymazanie vašich osobných údajov, ak je splnený jeden z dôvodov uvedených v článku 17 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Informujeme vás, že vaše osobné údaje nesmieme vymazať, pokiaľ je ich spracovanie nevyhnutné, napríklad na splnenie zákonnej povinnosti uchovávať osobné údaje alebo z dôvodov verejného záujmu na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

 • Máte právo podať námietku voči spracúvaniu vašich osobných údajov, ako aj vo všeobecnosti voči tomu, ako spracúvame vaše osobné údaje.

You have the right to object to the processing of your personal data and to our handling of your personal data in general.

 • Právo na odvolanie súhlasu

Svoj súhlas s ďalším spracovaním osobných údajov máte právo kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na spracovanie vykonávané na základe súhlasu pred jeho odvolaním.

 • Právo na podanie sťažnosti Úradu na ochranu osobných údajov.

V súvislosti so spracovaním a ochranou vašich osobných údajov máte právo kedykoľvek podať sťažnosť na príslušný orgán na ochranu osobných údajov – Úrad na ochranu osobných údajov (www.azop.hr).

V súlade s článkom 21 ods. 4 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov by sme chceli zdôrazniť, že jmáte právo na podanie sťažnosti je v súlade s článkom 21 ods. 1 a 2 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Na základe vašej konkrétnej situácie máte kedykoľvek právo na námietku voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. e) (spracovanie vo verejnom záujme) alebo článkom 6 ods. bod f) (ak je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Spracovateľa alebo tretej strany, s výnimkou prípadov, keď sú záujmy alebo základné práva dotknutých osôb žiadajúcich o ochranu osobných údajov silnejšie ako tieto záujmy, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach ).
Ďalej máte právo namietať voči spracovaniu vašich osobných údajov spracúvaných v súlade s článkom 6 ods.1 bod f Všeobecných ustanovení o ochrane údajov (pokiaľ je spracovanie potrebné na oprávnené účely záujmov Vedúceho spracovania, s výnimkou prípadov, keď sú záujmy alebo základné práva dotknutých osôb vyžadujúce si ochranu osobných údajov silnejšie ako tieto záujmy, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach) vzájomnými prevádzkovateľmi.

V prípade podania sťažnosti nebudeme už vaše osobné údaje spracúvať (pokiaľ v procese riešenia vašej sťažnosti nepreukážeme, že existujú závažné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré presahujú rámec vašich záujmov, práv a slobôd, alebo ak sa spracúvanie vykonáva na účely uplatnenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov).

Právo na podanienámietky proti spracovaniu na účely priameho marketingu
V určitých prípadoch spracúvame vaše osobné údaje na účely priameho marketingu. Ak s týmto spracovaním nesúhlasíte, máte kedykoľvek právo na podanie námiestky voči spracovaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, na účely takéhoto marketingu, čo zahŕňa profilovanie v rozsahu spojenom s takýmto priamym marketingom. Ak vznesiete námietku voči spracovaniu na účely priameho marketingu, nebudeme už vaše osobné údaje na tieto účely spracovávať. Svoje námietky nám môžete adresovať nanašu kontaktnú adresu: gdpr@aurodomus.com.