Všeobecné ustanovenia

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Využitie

Článok 1

1.1. Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti AURO DOMUS BULLION MARKET d.o.o. (ďalej len: Všeobecné obchodné podmienky) upravujú obchodné podmienky nákupu a predaja investičného zlata, strieborných tehličiek a mincí, ako aj vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, práva a povinnosti Predávajúceho a práva a povinnosti Kupujúceho, pričom sa v nich uplatňujú zásady vzájomnej dôvery, dodržiavanie platných predpisov a zásad spracovania osobných údajov.

1.2. Predávajúcim tovaru je spoločnosť AURO DOMUS BULLION MARKET d.o.o., DIČ: 629525537808, zapísaná v súdnom registri Obchodného súdu v Rijeke, pod evidenčným číslom predmetu zápisu IČO 040314829, (ďalej len: Predávajúci).
Fyzická adresa a kontakt: AURO DOMUS BULLION MARKET d.o.o., Vjekoslava Spinčića 3/2, 51410 Opatija, telefónne číslo +385 1 6066 088, e-mail: info@aurodomus.com.
Kupujúcim predmetu investičného zlata (ďalej len: Kupujúci) je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa v úmysle kúpiť a stať sa vlastníkom predmetu investičného zlata (ďalej len: tovar) zaväzuje zaplatiť za tento tovar pevnú alebo stanoviteľnú cenu.

1.3. Tieto Všeobecné obchodné podmienky predstavujú zároveň predzmluvné oznámenie a vzťahujú sa na uzavretie kúpnej zmluvy, ak je Kupujúcim spotrebiteľ alebo akákoľvek fyzická osoba, ktorá uzatvára právny vzťah alebo pôsobí na trhu mimo rámec svojej živnosti, podnikania, remeselnej alebo odbornej činnosti, a ak sa zmluva uzatvára medzi obchodníkom a spotrebiteľom v rámci organizovaného systému predaja alebo poskytovania služieb bez súčasnej fyzickej prítomnosti obchodníka a spotrebiteľa na rovnakom mieste, pričom sa do okamihu uzavretia zmluvy používa jeden alebo sa viac prostriedkov diaľkovej komunikácie. Prostriedkami diaľkovej komunikácie sú akékoľvek prostriedky, ktoré je možné použiť na uzatváranie zmlúv na diaľku bez súčasnej fyzickej prítomnosti obchodníka a spotrebiteľa, ako napríklad internet a e-mail. Uzavretie zmluvy prostredníctvom internetovej stránky www.aurodomus.com sa pokladá za uzavretie zmluvy na diaľku.
Spotrebiteľ ako Kupujúci uzatvára kúpnu zmluvu s AURO DOMUS BULLION MARKET d.o.o., Vjekoslava Spinčića 3/2, 51410, Opatija (ďalej len: AURO DOMUS BULLION MARKET d.o.o.,) ako Predávajúcim.
Na právnické osoby ako kupujúcich sa vzťahuje Zákon o záväzných občianskych vzťahoch a Zákon o elektronickom obchode, no nevzťahuje sa na ne Zákon o ochrane spotrebiteľa.
Na právnické osoby ako kupujúcich sa nevzťahujú ustanovenia týchto Všeobecných obchodných podmienok s názvom „Vecný nedostatok“ a „Oznámenie o spôsobe písomnej reklamácie spotrebiteľa“. V týchto prípadoch platia príslušné ustanovenia Zákona o záväzných vzťahoch a Zákona o elektronickom obchode. Predávajúci môže podľa svojho výberu umožniť právnickej osobe v každom konkrétnom prípade práva Kupujúceho ako spotrebiteľa.
Používateľom je osoba, ktorá používa webovú stránku www.aurodomus.com, ako aj každý Kupujúci a návštevník webovej stránky www.aurodomus.com.
Blockchain transakcia je spracovanie transakcie a vykonávanie platieb v kryptomenách, ktoré v mene AURO DOMUS BULLION MARKET vykonáva prostredníctvom elektronického platobného systému na spracovanie platieb Paycek spoločnosť Electrocoin d.o.o.
EC je obchodná spoločnosť Electrocoin d.o.o.
Uzatváranie kúpnych zmlúv prostredníctvom internetovej stránky www.aurodomus.hr sa riadi platnými právnymi predpismi.

1.4. Za tovar sa v zmysle nasledujúcich všeobecných obchodných podmienok pokladá:

1. Zlato vo forme tehličiek alebo zliatkov s hmotnosťou akceptovanou na trhu s ušľachtilými kovmi, s rýdzosťou rovnajúcou sa alebo vyššou ako 995 tisícin, bez ohľadu na to, či je alebo nie je zastúpené cennými papiermi.

2. Zlaté mince:
a) s rýdzosťou rovnajúcou sa alebo vyššou ako 900 tisícin
b) razené po roku 1800
c) ktoré sú v súčasnosti alebo boli zákonným platidlom v štáte pôvodu
d) ktoré sa bežne predávajú za cenu nepresahujúcu 80 % hodnoty zlata na voľnom trhu obsiahnutého v minciach.

3. Striebro
a) striebro vo forme zliatkov alebo tehličiek s hmotnosťou akceptovanou na trhu s ušľachtilými kovmi, s rýdzosťou rovnajúcou sa alebo vyššou ako 995 tisícin
b) strieborné mince s rýdzosťou 833 tisícin alebo vyššou.

4. Produkty Chorvátskeho menového inštitútu

Článok 2

2.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky pre predaj investičného zlata, strieborných tehličiek a mincí (ďalej len: VOP) upravujú vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, práva a záväzky Predávajúceho a práva a záväzky Kupujúceho vzhľadom na podmienky a spôsob predaja tovaru, ceny tovaru, doručenie a odovzdanie tovaru, prijatie tovaru, vrátenie, dodanie, spôsob platby a ďalšie záležitosti súvisiace s predajom tovaru.

2.2. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každej jednotlivej zmluvy a vzťahujú sa na každý jednotlivý predaj tovaru uvedeného v článku 1 týchto VOP, dohodnutých medzi Predávajúcim a Kupujúcim, pokiaľ ich použitie výslovne nevylúčili.

2.3. Kupujúci dohovára kúpu a súhlasí s týmito VOP kliknutím na potvrdenie objednávky.

2.4. Kupujúci prijatím ponuky vyhlasuje, že si prečítal tieto Všeobecné obchodné podmienky, súhlasí s ich uplatnením a prijíma všetky z nich vyplývajúce práva a povinnosti.

2.5. Kupujúci prijatím ponuky vyhlasuje, že údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a zhodné s ústnou dohodou.

2.6. Predávajúci je povinný oboznámiť každého Kupujúceho s obsahom týchto VOP.

 

Cena

Článok 3

3.1. Predávajúci určuje cenu tovaru na základe trhových podmienok a ceny zlata a striebra na Londýnskej burze s ušľachtilými kovmi (ďalej len: burza).

3.2. Všetky ceny sú vyjadrené a platné v chorvátskej štátnej mene, chorvátskej kune (HRK). Okrem ceny vyjadrenej v chorvátskych kunách možno pre informáciu uviesť aj ekvivalent v eurách podľa stredného kurzu Chorvátskej národnej banky v daný deň.

3.3. V súlade so zmenami ceny zlata a striebra na burze sa cena tovaru a celý cenník ponuky Predávajúceho mení každých päť minút počnúc celou hodinou a je dostupný na internetovej stránke Predávajúceho www. aurodomus.com.

3.4. Každý Kupujúci má právo nahliadnuť do cenníka z predchádzajúceho bodu tohto článku a má právo požiadať kedykoľvek o jeho fyzický výtlačok.

3.5. Kupujúci nemá žiadne dodatočné náklady v prípade diaľkového uzavretia zmluvy ani žiadne náklady na diaľkovú komunikáciu za účelom uzavretia zmluvy.

 

Ponuka

Článok 4

4.1. Predávajúci je povinný vystaviť ponuku na základe objednávky Kupujúceho, zatiaľ čo v prípade internetového obchodu sa za ponuku považuje vystavený výrobok s uvedenou cenou.

4.2. Kupujúci prijatím ponuky Predávajúceho potvrdzuje svoju objednávku.

4.3. Ponuka sa považuje za prijatú, ak Kupujúci potvrdil objednávku podľa bodu 4.2. a v lehote do 3 hodín vykonal úhradu ceny tovaru v plnej výške. Po uplynutí 3-hodinovej lehoty sa ponuka pre Predávajúceho stáva neplatnou a nezáväznou.

4.4. Predávajúci môže Kupujúcemu po uplynutí lehoty 3 hodín poslať výzvu na uskutočnenie platby.

 

Spôsob platby

Článok 5

5.1. Kupujúci môže uskutočniť nákup prostredníctvom internetového obchodu jedným z nasledujúcich spôsobov úhrady:

(1) Platba cez transakčný účet,
(2) Jednorazová platba kartami (Visa, Visa Electron, Maestro a MasterCard),
(3) Platba v kryptomenách pomocou platformy PayCek.
PayCek v súčasnosti podporuje 9 kryptomien: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Stellar (XLM), Ripple (XRP), Tether (USDT), USDC, Bitcoin Cash (BCH), DAI, Binance USD (BUSD), Solana (SOL) a EOS.
Blockchainové transakcie v mene AURO DOMUS BULLION MARKET vykonáva EC a poplatky za platbu znáša výlučne Kupujúci. Poplatky za platbu zahŕňajú transakčný poplatok, t.j. poplatok za spracovanie transakcie, ktorý platí Kupujúci EC, a poplatok za sieť, teda poplatok za uskutočnenie transakcie na blockchainovej sieti, ktorá je úplne závislá od systému blockchain. Faktúra vystavená za tovar zakúpený v kryptomenách sa vystavuje v HRK, a ako označenie spôsobu platby je uvedené „Transakčná faktúra – CRYPTO“.
Proces platby kryptomenou sa začína spustením transakcie blockchain, teda výberom kryptomeny, v ktorej chce Kupujúci uskutočniť platbu, po ktorej začína plynúť 15-minútový časový limit na odoslanie vybranej kryptomeny do kryptomenovej peňaženky EC.
Všetky reklamácie, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti so spracovaním transakcie, postupuje Kupujúci EC. EC nezodpovedá Kupujúcemu za nemožnosť spracovania kryptomien z technických príčin nezavinených EC, z dôvodu vyššej moci, zrušenia/zániku podkladu pre platbu zo strany Kupujúceho, platieb kryptomeny neoprávnenou osobou, daňových povinností na základe platieb v kryptomene atď..
V prípade zrušenia transakcie Kupujúcim alebo Predávajúcim pred jej právoplatným vykonaním alebo zaplatenia sumy kryptomeny nižšej, ako je požadovaná podľa stanoveného výmenného kurzu pre jednotlivú transakciu zo strany Kupujúceho, je EC zodpovedné za vrátenie nominálne rovnakej sumy kryptomeny prijatej na základe zamietnutej transakcie.
Správne vykonaná blockchainová transakcia je neodvolateľná a predstavuje moment zániku zodpovednosti EC voči Kupujúcemu. Informácia o schválení transakcie je uvedená na výpise o uskutočnenej transakcii.
Pravidlá týkajúce sa vecných nedostatkov uvedených v článku 10, práv Kupujúceho na jednostranné ukončenie podľa článku 11 a námietok uvedených v článku 17 týchto Všeobecných obchodných podmienok sa uplatňujú a platia rovnako pre platby v kryptomenách.
Viac informácií o platbách kryptomenami nájdete na https://paycek.io.

5.2. Pri platbe úhradou na transakčný účet sa na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke zasielajú údaje potrebné k platbe, vrátane čísla účtu, na ktorý má Kupujúci uhradiť sumu objednávky. Kupujúci môže uskutočniť platbu prostredníctvom internetového bankárstva alebo platby na pobočke banky, na pošte a pod.

 

Vystavovanie faktúr

Článok 6

6.1. Faktúra bude doručená v papierovej podobe spolu s objednávkou na miesto doručenia, ktoré si zvolí Kupujúci. Po obdržaní kúpnej ceny zašle Predávajúci Kupujúcemu e-mailom potvrdenie o zaplatení v elektronickej podobe.

 

Doručenie (dodanie)

Článok 7

7.1. Predávajúci je povinný odovzdať tovar Kupujúcemu čo najskôr v závislosti od dostupnosti tovaru, najneskôr však v zákonnej lehote 30 dní od prijatia ponuky Kupujúcim, ktorej prijatie sa potvrdzuje tak, ako je uvedené v článku 4 týchto VOP.

7.2. V prípade mimoriadnych okolností, vyššej moci a udalostí mimo kontroly Predávajúceho, pre ktoré nie je možné doručenie v rámci termínu z predchádzajúceho odseku tohto článku, bude Predávajúci Kupujúceho informovať, pričom sa dodacia lehota predĺži o čas trvania mimoriadnych okolností, pre ktoré nebolo možné doručenie vykonať včas.

7.3. Predávajúci si splnil povinnosť doručenia tovaru Kupujúcemu, ak mu dodá tovar osobne alebo prostredníctvom sprostredkovateľa, alebo mu doručí doklad, na základe ktorého je možné tovar prevziať, na ktorom je uvedené miesto lokality prevzatia.

7.4. Namiesto Kupujúceho môže tovar prevziať plnoletá osoba splnomocnená Kupujúcim na základe osobitného, notárom overeného splnomocnenia, čím sa doručenie Kupujúcemu považuje za riadne vykonané.

7.5. Predávajúci sa zaväzuje odovzdať tovar Kupujúcemu v dobrom stave, pričom zodpovedá za jeho viditeľné vecné nedostatky.

7.6. Kupujúci je povinný do 24 hodín od prevzatia tovaru upovedomiť Predávajúceho o akomkoľvek vecnom nedostatku tovaru, a do 48 hodín doručiť tento tovar Predávajúcemu za účelom jeho preverenia. Pre dodržanie 48-hodinovej lehoty je rozhodujúci okamih doručenia tovaru doručovacej službe. Na tovar vybratý z pôvodného obalu, ku ktorému nemá Kupujúci reklamačný doklad, nebude reklamácia uznaná.

7.7. Predávajúci nie je povinný tovar doručiť, ak Kupujúci ešte neuhradil cenu tovaru v plnej výške.

7.8. Ak Kupujúci bez oprávneného dôvodu odmietne prevziať tovar, ktorého doručenie bolo umožnené dohodnutým spôsobom a načas, môže Predávajúci, v prípade úplného uhradenia ceny zaslať tovar Kupujúceho na jeho adresu uvedenú v ponuke z článku 4 týchto VOP, a ak Kupujúci predmetnú zásielku prevezme, má sa za to, že mu bol tovar riadne doručený. V takom prípade je Kupujúci povinný uhradiť mimoriadne náklady na doručenie tovaru na jeho adresu pod podmienkou, že bolo pôvodne dohodnuté jej doručenie na inú adresu. Ak Kupujúci za tovar zaplatil v plnej výške a tovar sa vráti Predávajúcemu, pretože Kupujúcemu nebol doručený, Predávajúci si ponechá 10% z ceny tovaru z prijatej ponuky ako náhradu škody a vyzve Kupujúceho, aby uviedol miesto alebo číslo účtu a banku, v ktorej je účet otvorený, resp. spôsob, akým mu bude vrátená refundácia vo výške 90% z ceny uvedenej v ponuke z článku 4 týchto VOP (ďalej len: Výzva). Ak Kupujúci neoznámi čas a spôsob vrátenia peňazí do 30 dní od doručenia Výzvy, má sa za to, že sa vrátenia peňazí vzdal.

Doručenie

Článok 8

8.1. Doručenie je možné na území Európskej únie.

8.2. Náklady na doručenie hradí v plnej výške Kupujúci. Cena za doručenie sa vypočíta automaticky pri kúpe tovaru a elektronický systém webshopu následne vystaví Ponuku, ktorá obsahuje cenu zakúpeného tovaru a cenu doručenia. Cenou doručenia je čiastka uvedená samostatne v košíku pod cenou jedného alebo viacerých objednaných artiklov, a vypočítava sa podľa hodnoty objednávky. Cena doručenia sa stanovuje podľa nasledovnej tabuľky:

Hodnota nákupného košíka

Cena doručenia

do 499,99 €

15,00 €

500,00 – 1.499,99 €

30,00 €

1.500,00 – 2.499,99

75,00 €

2.500,00 – 4.999,99 €

95,00 €

5.000,00 – 9.999,99 €

110,00 €

10.000,00 – 14.999,99 €

150,00 €

15.000,00 – 19.999,99 €

185,00 €

8.3. Doručenie sa uskutočňuje prostredníctvom zásielkovej služby. Doručenie sa uskutočňuje na adresu uvedenú v objednávke. Kupujúci preberá zodpovednosť za správnosť kontaktných údajov a adresy doručenia.

8.4. Doručenie môže byť pozastavené z dôvodu vyššej moci. V takom prípade Predávajúci vynaloží primerané úsilie a dohodne náhradný termín doručenia.

 

 

Postup objednávania prostredníctvom internetového obchodu

Článok 9

9.1. Pre nákup ušľachtilých kovov prostredníctvom internetového obchodu na internetovej stránke Predávajúceho www.aurodomus.com platia všetky ustanovenia týchto Všeobecných obchodných podmienok.

9.2. Kupujúci si v internetovom obchode vyberá produkty do košíka, pričom pre to nie je potrebné prihlásenie/registrácia. Pred vykonaním úhrady sa Kupujúci musí prihlásiť (ak tak neurobil predtým), potvrdiť súhlas so Všeobecnými obchodnými podmienkami a vyplniť a potvrdiť údaje vo formulári. Až po vykonaní predchádzajúcich úkonov je možné uskutočniť platbu, a teda samotný nákup vybraných produktov. Pred potvrdením nákupu si Kupujúci musí prečítať Všeobecné obchodné podmienky a označiť zodpovedajúce pole ako potvrdenie, že s nimi súhlasí a akceptuje ich (potvrdenie kúpy bez označenia uvedeného poľa nie je možné). Ceny sú prispôsobené cene na burze. Preto sa cena v čase vloženia produktu do nákupného košíka môže líšiť od ceny platnej v čase potvrdenia nákupu. Pritom platí cena, ktorá bola platná pri potvrdení nákupu.

9.3. Až do potvrdenia nákupu môže Kupujúci voľne pridávať alebo odoberať produkty z košíka. Potvrdením nákupu (kliknutím na pole „potvrdiť nákup“ a pod.) dochádza k uzavretiu zmluvy medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Kupujúci potvrdením nákupu potvrdzuje, že súhlasí s cenou (cenami), ktoré boli v tom čase zverejnené v cenníku internetového obchodu a že súhlasí so Všeobecnými obchodnými podmienkami, pričom sa pred uzavretím zmluvy oboznámil s ich plným znením.

 

Zodpovednosť za vecné nedostatky

Článok 10

10.1. AURO DOMUS BULLION MARKET d. o. o. zodpovedá za vecné nedostatky výrobku v súlade s platnými predpismi. Kupujúci je povinný oznámiť AURO DOMUS BULLION MARKET d.o.o. existenciu viditeľných nedostatkov v lehote dvoch mesiacov odo dňa zistenia nedostatku, najneskôr však do dvoch rokov od prechodu rizika na Kupujúceho. Keď sa po prevzatí tovaru od Kupujúceho preukáže, že má tovar nedostatok, ktorý nebolo možné stanoviť obvyklou prehliadkou pri prevzatí Tovaru, je Kupujúci povinný pod hrozbou straty práv oznámiť tento nedostatok AURO DOMUS BULLION MARKET d.o.o. v lehote dvoch mesiacov, odkedy bol nedostatok zistený.

10.2. Vecné nedostatky, za ktoré zodpovedá AURO DOMUS BULLION MARKET d. o. o.:
(1) vecné nedostatky tovaru, ktoré existovali v čase prechodu rizika na Kupujúceho, či už o tom tento vedel alebo nevedel.
(2) vecné nedostatky, ktoré sa vyskytnú po prechode rizika na Kupujúceho, ak sú následkom príčiny, ktorá existovala predtým.
Predpokladá sa, že každý nedostatok tovaru, ktorý sa prejavil v priebehu jedného roka od okamihu prechodu rizika, existoval aj v čase prechodu rizika, ak Predávajúci nepreukáže opak, alebo ak to nie je v rozpore s povahou tovaru alebo povahou nedostatku.

10.3. Nedostatok existuje:

(1) ak tovar nezodpovedá opisu, druhu, množstvu a kvalite, teda nemá funkčnosť, kompatibilitu, interoperabilitu a iné vlastnosti stanovené kúpnou zmluvou,
(2) ak sa tovar nehodí na osobitný účel, na ktorý ho Kupujúci potrebuje a s ktorým Kupujúci oboznámil Predávajúceho najneskôr pri uzatváraní zmluvy a v súvislosti s ktorým dal Predávajúci súhlas,
(3) ak k tovaru nie je doručené všetko príslušenstvo a návod, vrátane návodu na použitie, ako je uvedené v kúpnej zmluve, respektíve
(4) ak tovar nie je doručený s aktualizáciami, ako je uvedené v kúpnej zmluve,
(5) ak tovar nie je vhodný na použitie na účely, na ktoré by sa tovar rovnakého typu bežne používal, s prihliadnutím na všetky predpisy Európskej únie a Chorvátskej republiky, technické normy alebo, ak také technické normy neexistujú, platné kódy správania na danom území, pokiaľ existujú,
(6) ak tovar nezodpovedá kvalite a opisu vzorky alebo predlohy sprístupnenej Predávajúcim Kupujúcemu pred uzavretím zmluvy
(7) ak tovar nebol doručený s dodatočným vybavením vrátane obalu, návodu na použitie alebo iného návodu, prijatie ktorého môže Kupujúci oprávnene očakávať,
(8) ak tovar nezodpovedá množstvom alebo vlastnosťami či inými charakteristikami, vrátane odolnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, ktoré sú pre tovar rovnakého druhu obvyklé a ktoré Kupujúci môže primerane očakávať vzhľadom na povahu tovaru, a berúc do úvahy akékoľvek verejné vyhlásenia predávajúceho alebo iných osôb urobené v predchádzajúcom priebehu transakcií, vrátane výrobcu alebo vykonané v ich mene, najmä v rámci inzercie alebo označovania,

10.4. Ak Kupujúci na základe vyjadrení výrobcu alebo jeho zástupcu predpokladal existenciu určitých vlastností tovaru, nedostatok sa nebude brať do úvahy, obzvlášť v prípade že AURO DOMUS BULLION MARKET d.o.o. nevedel alebo nemusel vedieť o týchto verejných vyhláseniach, resp. ak verejné vyhlásenia boli vyvrátené, alebo ak neovplyvnili rozhodnutie Kupujúceho uzavrieť zmluvu.

10.5. V prípade spotrebiteľských zmlúv nedostatky uvedené v bode 10.3. body 5 až 8 tohto článku neexistujú, ak bol spotrebiteľ v čase uzavretia zmluvy výslovne upozornený na to, že sa určitá vlastnosť tovaru odchyľuje od kritérií použitých na zistenie nedostatkov uvedených v bode 10.3. bodoch 5 až 8 tohto článku, a ak to spotrebiteľ pri uzatváraní zmluvy výslovne a samostatne akceptoval.

10.6. Kupujúci, ktorý včas a riadne oznámil nedostatok spoločnosti AURO DOMUS BULLION MARKET d.o.o., je oprávnený:
– požadovať odstránenie nedostatku,
– požadovať zámenu za iný tovar bez nedostatku,
– požadovať úmerné zníženie ceny.

(1) Kupujúci môže vyhlásiť, že odstupuje od zmluvy, len ak predtým poskytol spoločnosti AURO DOMUS BULLION MARKET d.o.o. primeranú náhradnú lehotu na splnenie predmetu zmluvy.
(2) Pri uplatnení práva na odstránenie nedostatku má Kupujúci právo voľby medzi opravou alebo zámenou tovaru.
(3) Spoločnosť AURO DOMUS BULLION MARKET d.o.o. je oprávnená odmietnuť odstránenie nedostatku, ak oprava a výmena nie je možná alebo by spôsobila neúmerné náklady s prihliadnutím na všetky okolnosti, najmä na hodnotu tovaru bez nedostatku, závažnosť nedostatku a otázku, či sa oprava alebo zámena dá vykonať bez výrazných nepríjemností na strane Kupujúceho.
(4) Kupujúci môže vypovedať zmluvu aj bez ponechania náhradnej lehoty v prípade, že mu AURO DOMUS BULLION MARKET d.o.o. po oznámení o nedostatkoch tovaru deklaroval, že nedokáže dosiahnuť plnenie zmluvy, alebo ak z okolností konkrétnej záležitosti vyplýva, že AURO DOMUS BULLION MARKET d.o.o. nesplní zmluvné podmienky ani v náhradnej lehote, ako aj v prípade, že Kupujúci z dôvodu omeškania Predávajúceho nedokáže naplniť účel, pre ktorý zmluvu uzavrel.
(5) Ak ide o nepodstatný nedostatok, Kupujúci nemá právo od zmluvy odstúpiť, má však iné práva vyplývajúce zo zodpovednosti za vecné nedostatky, vrátane práva na opravu škody. Dôkazné bremeno, že je nedostatok zanedbateľný, prináleží spoločnosti AURO DOMUS BULLION MARKET d.o.o.
(6) Náklady na odstránenie nedostatku a doručenie náhradnej tovaru bez nedostatku znáša Predávajúci.
(7) Ak je Kupujúcim právnická osoba, vzťahujú sa na neho pravidlá o vecnom nedostatku ustanovené Zákonom o záväzných vzťahoch a nevzťahujú sa na neho pravidlá uvedené v ustanoveniach pod bodom „Vecné nedostatky“.

 

Vylúčenie práva na jednostranné zrušenie zmluvy

Článok 11

11.1. V zmysle ustanovenia článku 79 bod 2 Zákona o ochrane spotrebiteľa (NN 41/14, 110/15,14/19) nie je Kupujúci oprávnený jednostranne vypovedať zmluvu o kúpe tovaru, keďže je predmetom Zmluvy tovar alebo služba, ktorých cena závisí od zmien na finančnom trhu, ktoré sú mimo pôsobnosti obchodníka a ku ktorým môže dôjsť počas platnosti práva spotrebiteľa na jednostranné vypovedanie zmluvy.

 

Dodržiavanie predpisov v súlade so Zákonom o predchádzaní praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu

Článok 12

12.1. Predávajúci je povinný zhromažďovať a spracovávať identifikačné údaje z platného dokladu totožnosti v súlade s ustanoveniami Zákona o predchádzaní praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (NN 108/17, 39/19).

12.2. Predávajúci môže v súlade s právnymi ustanoveniami Zákona o predchádzaní praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ako aj ďalšími zákonnými ustanoveniami požadovať od Kupujúceho jeho identifikáciu. Ak je takáto identifikácia potrebná, Predávajúci o tom informuje Kupujúceho. Identifikáciu je možné vykonať priamo na mieste v Pobočkách Predávajúceho, predložením oficiálneho osobného dokladu s fotografiou alebo náležitým postupom cez internet. Predávajúci je oprávnený kedykoľvek obmedziť alebo rozšíriť možnosti a najmä požiadavky na identifikáciu v súvislosti s platnými právnymi predpismi.

12.3. Ak existuje povinnosť identifikácie podľa bodu 12.2., musí byť Kupujúci jednoznačne identifikovaný pred uzavretím zmluvy alebo vykonaním transakcie, najneskôr však pred doručením tovaru. Predávajúci má preto zákonnú povinnosť priebežne sledovať obchodné vzťahy, vrátane kontroly transakcií spracovaných počas obchodného vzťahu, a pravidelne aktualizovať príslušné dokumenty, údaje alebo informácie.

12.4. Kupujúci je povinný podieľať sa na plnení zákonných povinností a poskytnúť potrebné doklady a informácie a pod trestnoprávnou a hmotnou zodpovednosťou zodpovedať za ich pravdivosť a správnosť.

12.5. V prípade podozrenia z prania špinavých peňazí alebo v prípade, ak Kupujúci odmietne predložiť potrebné doklady, je Predávajúci povinný podniknúť všetky potrebné kroky a opatrenia predpísané zákonom. Predávajúci nezodpovedá za škodu, ktorá by tým mohla Kupujúcemu vzniknúť.

 

Spracovanie a ochrana osobných údajov

Článok 13

13.1. Osobné údaje spracúvame v súlade s ustanoveniami nariadenia 2016/679 EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (ďalej len: Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v spojení s príslušným národným Zákonom o vykonávaní Všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

13.2. V súlade s článkom 13 a 14 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov vám poskytujeme informácie o spracovaní vašich osobných údajov, vašich právach v súvislosti so spracovaním a ochranou údajov, ako aj s prípadným uplatnením týchto vašich práv. Vaše osobné údaje spracúvame a používame zákonom predpísaným spôsobom, spravodlivo a transparentne, pričom bezpečnosť vašich osobných údajov chránime pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a uplatňujeme najvyššie technické, bezpečnostné a organizačné ochranné opatrenia.

13.3. Za účelom uplatnenia svojich práv podľa Všeobecného nariadenia o ochrane údajov môžete ako spracovateľa kedykoľvek kontaktovať Predávajúceho. Svoju žiadosť môžete podať písomne ​​na adresu: Auro domus bullion market d.o.o., Vjekoslava Spinčića 3/2, 51410 Opatija, Chorvátska republika, alebo na e-mailovú adresu príslušného oddelenia pre ochranu osobných údajov: gdpr@aurodomus.com.

 

Používanie súborov cookies

Článok 14

14.1. Predávajúci na webovej stránke používa v priebehu nákupu súbory cookies.
Používaním stránky www.aurodomus.com používateľ súhlasí s používaním súborov cookies. Zablokovaním súborov cookies môže používateľ naďalej prehliadať webovú stránku, ale niektoré jej funkcie mu nemusia byť dostupné.

14.2. Súbor cookies je informácia ukladaná v počítači používateľa webovou stránkou, ktorú navštívil. Súbory cookies zvyčajne ukladajú používateľské nastavenia, nastavenia webovej stránky, ako je preferovaný jazyk alebo adresa. Neskôr, keď používateľ znova otvorí rovnakú webovú stránku, odošle internetový prehliadač späť súbory cookies patriace tejto stránke.
To umožňuje Predávajúcemu zobrazovať informácie prispôsobené potrebám každého užívateľa. Súbory cookies môžu uchovávať širokú škálu informácií vrátane osobných informácií (ako je meno alebo e-mailová adresa používateľa). Tieto informácie je však možné uložiť len vtedy, ak to používateľ povolí – webové stránky nemajú prístup k informáciám, ku ktorým používateľ nedal povolenie, a nemajú prístup k iným súborom v počítači používateľa. Predvolené činnosti ukladania a odosielania súborov cookies nie sú pre používateľov viditeľné. Používateľ si však môže zmeniť nastavenia svojho internetového prehliadača tak, že si vyberie, schváli alebo odmietne požiadavky na ukladanie súborov cookies automatickým vymazaním uložených súborov cookies pri zatvorení internetového prehliadača a podobne.

 

Právo na duševné vlastníctvo

Článok 15

15.1. V súlade s našimi pravidlami ochrany súkromia a duševného vlastníctva je všetok obsah (texty, fotografie, grafika, videá, ochranné známky) a dizajn plným a výlučným majetkom Predávajúceho, teda spoločnosti Auro domus bullion market d.o.o. Opatija, pričom je chránený predpismi o právach na duševné vlastníctvo. Používanie obsahu tejto webovej stránky/domény, kopírovanie, šírenie, prenos, publikovanie a reprodukovanie bez výslovného súhlasu Predávajúceho a držiteľa autorských práv je prísne zakázané. S výnimkou uvedeného sú všetky ostatné ochranné známky vyskytujúce sa v systéme duševným vlastníctvom ich príslušných vlastníkov.

15.2. Akékoľvek porušenie týchto podmienok môže mať za následok porušenie autorských práv, ochrannej známky alebo akejkoľvek inej formy duševného vlastníctva a s tým spojené príslušné právne kroky.

 

Používanie webových stránok

Článok 16

16.1. Predávajúci poskytuje služby internetového obchodu prostredníctvom webových stránok na doméne: https://www.aurodomus.com.

16.2. Kupujúci výslovne súhlasí s používaním tejto webovej stránky výlučne na vlastnú zodpovednosť.

16.3. Predajca si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť alebo zrušiť webovú stránku, vrátane, ale nie výlučne, jej obsahu a času dostupnosti.

 

Uplatňovanie spotrebiteľských práv, podávanie sťažností a alternatívne riešenie sporov súvisiacich s nákupom cez internet

Článok 17

17.1. Ak sa Kupujúci domnieva, že v jeho obchodnom vzťahu s Predávajúcim bolo porušené niektoré jeho právo, že Predávajúci nedodržiava tieto Všeobecné obchodné podmienky alebo zákonné ustanovenia upravujúce ochranu spotrebiteľa, v súlade s čl. 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa (NN 41/2014 a 110/15, 14/19), je oprávnený najneskôr do 30 (tridsiatich) dní od dotyčnej udalosti zaslať písomnú reklamáciu Predávajúcemu na jeho obchodnú adresu: Auro domus bullion market d.o.o., Vjekoslava Spinčića 3/2, 51410 Opatija, alebo faxom na číslo: 051 585 310, respektíve mu ju doručiť osobne v jeho obchodných priestoroch/predajniach, či emailom na adresu: info@aurodomus.com.

17.2. Za účelom potvrdenia prijatia písomnej reklamácie sťažovateľovi podľa čl. 10 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa a následnej odpovede na ňu je sťažovateľ povinný poskytnúť presné údaje na jej prijatie.
Odpoveď na reklamáciu bude doručená písomne ​​v zákonnej lehote 15 dní odo dňa prijatia reklamácie.

17.3. Vo všetkých sporoch, ktoré vzniknú v súvislosti s uplatnením ustanovení zmluvy, všeobecných podmienok alebo príslušných právnych predpisov, možno návrh na zmierenie podať na Arbitrážny súd pri Chorvátskej obchodnej komore alebo navrhnúť akýkoľvek iný spôsob riešenia domácich alebo medzinárodných spotrebiteľských sporov v súlade so zákonom upravujúcim alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov.
Podľa Nariadenia (EÚ) č. 524/2013 Európskeho parlamentu a Rady z 21. mája 2013 o online riešení spotrebiteľských sporov, je spory súvisiace s nákupom cez internet možné riešiť prostredníctvom platformy ODR, ktorá je dostupná na: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show .
Konanie je nezáväzné a Predávajúci sa ho nezúčastní.

 

 

Záverečné a prechodné ustanovenia

Článok 18

18.1. Na vzťahy, vzájomné práva a povinnosti Kupujúceho a Predávajúceho sa vzťahuje hmotné právo Chorvátskej republiky.

18.2. Riešenie prípadných sporov vzniknutých zo vzťahu medzi Kupujúcim a Predávajúcim v súvislosti s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v súvislosti s ich vykonávaním sú vo výhradnej právomoci chorvátskeho súdnictva. Miestom uzavretia zmluvy a miestom poskytnutia služby Predávajúceho je Chorvátska republika.

18.3. Úradným jazykom pre uzatváranie kúpnych zmlúv je chorvátsky jazyk.

18.4. AURO DOMUS BULLION MARKET d.o.o. vynaloží všetko dostupné úsilie na splnenie svojich záväzkov podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok riadne a včas. AURO DOMUS BULLION MARKET d.o.o. však zároveň nenesie zodpovednosť za prípadné nesplnenie záväzkov v dôsledku mimoriadnych okolností (vyššej moci).

Článok 19

19.1. Predávajúci odmieta niesť akúkoľvek zodpovednosť za spory, ktoré môžu vzniknúť z dôvodu, že si Kupujúci neprečítal tieto VOP.

19.2. VOP sú dostupné na internetovej stránke Predávajúceho a na požiadanie Kupujúceho budú doručené priamo Kupujúcemu, a to písomne ​​na e-mail Kupujúceho a na požiadanie Kupujúceho aj v ďalších formátoch.

19.3. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Zmeny budú vykonané len v prípade nutnosti za účelom zosúladenia predpisov s predpismi Chorvátskej republiky, alebo v prípade zmien interných požiadaviek Predávajúceho. Zmeny a doplnky týchto VOP budú zverejnené na tejto webovej stránke spolu s dátumom ich účinnosti.

19.4. Kupujúci si je vedomý, že pri využívaní služieb Predávajúceho na webovej stránke je povinný oboznámiť sa s v danom okamihu platnými VOP.

19.5. Neplatnosť alebo vykonateľnosť ktoréhokoľvek ustanovenia týchto Podmienok nemá vplyv na platnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení a Podmienok ako celku.

19.6. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú zverejnené na internetovej stránke Predávajúceho a platia až do okamihu ich nahradenia novým znením.

 

AURO DOMUS BULLION MARKET d. o. o. Opatija