Sekretesspolicy

SEKRETESSPOLICY

Denna allmänna sekretesspolicy (nedan kallad: “Sekretesspolicy”) antas av AURO DOMUS BULLION MARKET d.o.o. (nedan kallad: Auro Domus), Opatija, Vjekoslava Spinčića 3/2, momsnummer: 629525537808 .

Denna sekretesspolicy reglerar frågan av skydd av personuppgifter såväl som integritet av fysiska personer – våra klienter, användare av våra tjänster, personer som har anmält sig till vårt nyhetsbrev samt våra affärspartners, där vi är i ställningen som personuppgiftsansvariga (de som bestämmer ändamålet och behandlingsmetoden).

Företaget Auro Domus Bullion Market behandlar personuppgifter i enlighet med Europeiska unionens högsta standarder och med Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd av individer i relation till behandling av personuppgifter och det fria flödet av sådana uppgifter och upphävandet av direktiv 95/46/EG (Allmänna dataskyddsförordningen) SL EU L119 (nedan kallat: Allmänna dataskyddsförordningen) och lagen om genomförande av den allmänna dataskyddsförordningen (Officiell tidning, nr 44/18; nedan kallad: Genomförandelag). Vid frågor eller begäranden angående uppförande eller skydd av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på e-postadressen: gdpr@aurodomus.com.

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter och på vilken rättslig grund?

Vi behandlar dina personuppgifter som är listade här i enlighet med den Allmänna dataskyddsförordningen och Genomförandelagen för följande ändamål:

 • A) Fullgörande av avtalet
  Behandlingen av dina personuppgifter som anges här är nödvändig för ingående och fullgörande av ett visst avtalsförhållande där du är part eller för att vidta vissa åtgärder på din begäran innan avtalet ingås.
 • B) Överensstämmelse med rättsliga föreskrifter
  För behandling av personuppgifter som är nödvändiga för att uppfylla olika juridiska skyldigheter för oss som personuppgiftsansvariga på grundval av Republiken Kroatiens och EU:s regler krävs inte ditt samtycke. Denna behandling krävs, till exempel när det är nödvändigt i syfte att implementera regler mot penningtvätt och finansiering av terrorism (t.ex. Lagstiftningen för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, Officiella tidning, nr 108/17, 39/19).
 • C) Behandling baserad på samtycke

Nyhetsbrev registrering

 1. Vilka personuppgifter behandlar vi?
  Om du har registrerat dig för att få vårt nyhetsbrev behandlar vi dina personuppgifter som du lämnade till oss vid registreringstillfället. Dessa uppgifter är följande: Din nödvändiga information: e-postadress och din ytterligare information: namn, kön, stad och intressen.
 2. För vilket ändamål behandlar vi dina personuppgifter?
  Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål: För att kunna leverera vårt nyhetsbrev till dig. I detta fall är grunden för behandlingen av dina personuppgifter vårt berättigade intresse baserat på din begäran om att få nyhetsbrevet
  För att bättre förstå dina köpintressen. I det här fallet är grunden för att behandla dina ytterligare uppgifter det samtycke du gav oss när du registrerade dig för vårt nyhetsbrev;
  När vi har ett annat legitimt intresse (till exempel när det är nödvändigt för att genomföra säkerhetsåtgärder).

Filialbesökare

 1. Vilka personuppgifter behandlar vi?
  Om du besöker våra kontor kan du fångas av våra videokameror om du har kommit in i videokamerans inspelningsområde som är tydligt markerat. I det här fallet behandlar vi din videoinspelning.
 2. För vilket ändamål behandlar vi dina personuppgifter?
  Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål: För att skydda människor (besökare och anställda) och egendom i våra filialer. I detta fall är grunden för behandlingen av dina personuppgifter Genomförandelagen
  För att uppfylla våra rättsliga skyldigheter (t.ex. agera på begäran av offentlig myndighet).

Om du har kontaktat oss angående vår tjänst, våra produkter du har köpt eller liknande

 1. Vilka personuppgifter behandlar vi?
  Vi behandlar dina personuppgifter som du har lämnat till oss när vi skickar förfrågningar, begäranden, klagomål, rekommendationer eller liknande, vilket kan innehålla följande personuppgifter: För- och efternamn, telefonnummer, e-postadress, anledning till din förfrågan, produkt du har köpt, datum och plats av inköp, sammanfattning av din förfrågan/begäran/klagomål/rekommendation och din tillfredsställelse med vårt svar.
 2. För vilket ändamål behandlar vi dina personuppgifter?
  Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål: För att svara på din förfrågan, begäran, klagomål, beröm eller liknande. I detta fall är grunden för att behandla dina personuppgifter vårt berättigade intresse för att kunna svara på din förfrågan, begäran, klagomål, beröm eller liknande;
  För att övervaka nöjen med vår tjänst. I detta fall är grunden för att behandla dina personuppgifter vårt berättigade intresse;
  För att uppfylla våra juridiska skyldigheter (t.ex. behålla konsumentklagomål).

Affärspartners

 1. Vilka personuppgifter behandlar vi?
  Vi behandlar de personuppgifter du har lämnat till oss samt de vi har samlat in när vi upprättar och upprätthåller en affärsrelation, det vill säga följande information:
  Din identifieringsinformation (om du är en fysisk person, t.ex. hantverksföretagare) och det är ditt namn, efternamn, personnummer, koppling till juridisk person (ägare, direktör, anställd eller liknande);
  Dina kontaktuppgifter, kontaktpersonens namn och efternamn, kontaktadress (gata och husnummer, plats, postnummer, land), telefon, e-postadress.
 2. För vilket ändamål behandlar vi dina personuppgifter?
  Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:
  För att uppfylla våra avtalsförpliktelser gentemot dig och vidta andra nödvändiga åtgärder i samband med ingående och fullgörande av avtal eller tidigare åtgärder. I det här fallet är grunden för behandlingen av dina personuppgifter fullgörandet av avtalet där du är part, det vill säga att vidta åtgärder på din begäran innan avtalet ingås;
  När vi har ett annat legitimt intresse (till exempel när det är nödvändigt för att genomföra säkerhetsåtgärder); För att kunna uppfylla våra juridiska skyldigheter.

Om du är intresserad av att arbeta i vårt företag

 1. Vilka personuppgifter behandlar vi?
  Vi behandlar dina personuppgifter som du har lämnat till oss, det vill säga som vi har samlat in i syfte att anställa i vårt företag och det är följande: Information lämnas i själva ansökningsformuläret.
 2. För vilket ändamål behandlar vi dina personuppgifter?
  Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål: För att vidta nödvändiga åtgärder för att välja ut och rekrytera nya medarbetare (till exempel för att välja ut kandidater till anställningsintervjun och för att organisera intervjuer). I detta fall har vi en rättslig grund för att behandla dina personuppgifter baserat på din ansökan;
  För att ta hänsyn till dig när vi söker nya arbetstagare och kontakta dig i anställningssyfte om du har skickat oss en öppen jobbansökan. I detta fall är grunden för behandlingen av dina personuppgifter samtycket
  För att ta hänsyn till dig när vi letar efter nya arbetstagare och kontakta dig i anställningssyfte om du har gett ditt samtycke till att spara dina uppgifter i våra register för framtida möjligheter när du söker jobb. I detta fall är grunden för behandlingen av dina personuppgifter ditt samtycke För att kunna uppfylla våra rättsliga skyldigheter.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Vi betraktar dina personuppgifter som en affärshemlighet och skyddar dem som sådana i enlighet med tillämpliga lagbestämmelser och bästa praxis.

Tillgång till dina personuppgifter ges till våra anställda. Tredje part har rätt att få tillgång till och behandla dina personuppgifter i de situationer som beskrivs nedan:

 • Tredjepartstjänsteleverantörer som förser oss med vissa tjänster och produkter (t.ex. beställningsuppfyllelse, leverans, reklam och konsultation). I detta fall behandlar de dina personuppgifter uteslutande i enlighet med våra instruktioner;
 • Behöriga myndigheter när de övervakar lagligheten av verksamheter och agerande. I det här fallet behandlar de dina personuppgifter i enlighet med sina rättsliga befogenheter;
 • Behöriga myndigheter (polis, statsåklagarmyndighet, domstol, etc.) i fall av rättsliga och andra likvärdiga förfaranden. I detta fall behandlar de dina personuppgifter uteslutande i enlighet med våra instruktioner;

Överföring av personuppgifter till tredje länder eller internationella organisationer

Dina personuppgifter behandlas i Republiken Kroatien eller i Europeiska unionen. Vid behov förbehåller vi av tekniska eller operativa skäl oss rätten att överföra dina personuppgifter till länder utanför EU, i förhållande till Europeiska kommissionens beslut om adekvathet eller på grundval av lämpliga skyddsåtgärder eller vissa avvikelser som regleras av DSF.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Skyddandet av dina personuppgifter är oerhört viktigt för oss. Några av de skyddsåtgärder vi implementerar är följande:
Användning av säkra metoder vid utbyte av dina personuppgifter för att förhindra obehörig åtkomst;
Tillämpning av moderna metoder för skydd och kontroll av åtkomst till dataresurser som innehåller personuppgifter;
Kontinuerlig övervakning av alla resurser (fysiska områden där dina uppgifter lagras) som används för personuppgiftsbehandling.

Förvaringsperiod för personuppgifter

För data där det finns en lagligt definierad förvaringsperiod behåller vi dina uppgifter under den perioden och raderar dem under ytterligare ett år.

Om du är våra affärspartner för vilka det inte finns någon definierad laglig förvaringsperiod behåller vi personuppgifterna under hela giltighetstiden för det avtal vi har slutit med dig. Vid uppsägning av avtalet raderar vi dina uppgifter under ytterligare en period på 6 år från avtalets upphörande (preskriptionstid på 5 år, ökad med 1 år för radering).

Personuppgifter om användare av våra tjänster sparas under hela varaktigheten eller användningen av tjänsterna. Vid upphörande av användningen av tjänster raderar vi dina uppgifter i enlighet med separat definierade tidsfrister.

Personuppgifter som vi behandlar utifrån vårt berättigade intresse bevaras så länge det finns vårt berättigade intresse, och vi raderar dem under en period av 1 år från det att vårt berättigade intresse upphör.

Personuppgifter som vi behandlar utifrån vårt berättigade intresse bevaras så länge det finns vårt berättigade intresse, och vi raderar dem under en period av 1 år från det att vårt berättigade intresse upphör.

När det gäller inspelningar som samlats in genom videoövervakning behåller vi dem i 30 dagar, förutom när det i ett särskilt fall finns behov av att använda en viss inspelning som bevis.

Vilka är dina rättigheter och hur att utöva dem

Om du bestämmer dig för att använda en eller flera av dina rättigheter som anges nedan, har vi rätt att verifiera din identitet, allt med syfte att skydda dina personuppgifter.

Du kan utöva dina rättigheter genom att skicka din begäran till e-postadressen gdpr@aurodomus.com och genom att ange ämnet för meddelandet som ”Begäran från den registrerade” eller till adressen Vjekoslava Spinčića 3/2 Opatija. Efter mottagandet av meddelandet skickar vi dig en bekräftelse på att din begäran har mottagits på ett korrekt sätt.

Du utövar dina rättigheter utan kostnad. Men om du ber om åtkomst eller överföring av dina personuppgifter ofta (till exempel om det har gått mindre än 6 månader sedan din senaste begäran) eller alltför mycket (till exempel begär alla dina personuppgifter skriftligen) har vi rätt att be dig att betala våra kostnader innan vi utför en sådan åtgärd.

Du kan kontakta oss för att utöva följande rättigheter:

 • Rätt till tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att be oss bekräfta om vi behandlar dina personuppgifter, samt få tillgång till dina personuppgifter vi behandlar.

 • Rätt att korrigera felaktiga personuppgifter:

Du har rätt att begära rättelse av dina felaktiga personuppgifter, samt rätt att komplettera dina personuppgifter.

 • Personlig dataportabilitet

Du har rätt att ladda ner och begära överföring av dina personuppgifter.

 • Rätt till radering (rätt att bli glömd)

Du kan begära att den personuppgiftsansvarige raderar dina personuppgifter om något av skälen som anges i artikel 17 i den Allmänna dataskyddsförordningen är uppfyllt. Vi informerar dig härmed om att vi inte får radera dina personuppgifter om deras behandling är nödvändig, till exempel för att följa den rättsliga skyldigheten att behålla personuppgifter eller av skäl av allmänt intresse att ställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

 • Rätt att invända mot behandling eller hantering av dina personuppgifter:

Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter samt i övrigt mot vår hantering av dina personuppgifter.

 • Rätt att återkalla samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till vidare behandling av personuppgifter. Återkallandet av samtycke påverkar inte den behandling som utförs på grundval av samtycke innan dess återkallande.

 • Rätt att klaga till Personuppgiftsmyndigheten .

Du har när som helst rätt att klaga hos den behöriga personuppgiftsmyndigheten – Agencija za zaštitu osobnih podataka (www.azop.hr), angående behandling och skydd av dina personuppgifter.

I enlighet med artikel 21, punkt 4. i den Allmänna dataskyddsförordningen vill vi betona att din rätt att lämna in klagomål är i enlighet med artikel 21, punkterna 1 och 2 i den allmänna dataskyddsförordningen.

Baserat på din speciella situation har du när som helst rätt att invända mot behandling av personuppgifter som rör dig, i enlighet med artikel 6, led 1, punkt (e) (behandling för ändamål av allmänt intresse) eller artikel 6, led 1, punkt (f) (om behandlingen är nödvändig för den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts legitima intressen, utom där intressen eller grundläggande rättigheter för registrerade som begär skydd av personuppgifter är starkare än dessa intressen, inklusive profilering baserad på dessa bestämmelser ).Du har också rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter som behandlas i enlighet med artikel 6, led 1, punkt (f) i den Allmänna dataskyddsförordningen (om behandlingen är nödvändig för den personuppgiftsansvariges eller tredje parts legitima intressen, utom där de registrerades intressen eller grundläggande rättigheter som kräver skydd av personuppgifter är starkare än dessa intressen, inklusive profilering baserad på dessa bestämmelser) av ömsesidiga personuppgiftsansvariga.

Om du lämnar in ett klagomål kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter (såvida vi inte i processen för att lösa ditt klagomål bevisar att det finns tvingande legitima skäl för behandlingen som går utöver dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen utförs i syfte att ställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk).

Rätten att invända mot behandling för direktmarknadsföringsändamål
I vissa fall behandlar vi dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål. Om du inte samtycker till denna behandling har du när som helst rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som rör dig för ändamålen med sådan marknadsföring, vilket inkluderar profilering i den utsträckning som är förknippad med sådan direktmarknadsföring. Om du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för dessa ändamål. Du kan hänvisa dina klagomål till följande kontaktadress: gdpr@aurodomus.com