Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

Šią bendrąją privatumo politiką (toliau – „Privatumo politika“) tvirtina įmonė AURO DOMUS BULLION MARKET d.o.o. (toliau – „Auro Domus“), Opatija, Vjekoslava Spinčića 3/2, PVM mokėtojo numeris: 629525537808.

Ši Privatumo politika reglamentuoja asmens duomenų apsaugos ir fizinių asmenų – mūsų klientų, mūsų paslaugų naudotojų, mūsų naujienlaiškį užsiregistravusių asmenų ir mūsų verslo partnerių – privatumo klausimus tais atvejais, kai mes veikiame kaip duomenų valdytojas (asmuo, kuris nustato duomenų tvarkymo tikslą ir būdą).

Bendrovė „Auro Domus Bullion Market“ tvarko asmens duomenis laikydamasi aukščiausių ES standartų ir 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – „Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas“) bei Bendrojo duomenų apsaugos reglamento įgyvendinimo įstatymo (Oficialusis leidinys Nr. 44/18; toliau – „Įgyvendinimo įstatymas“). Kilus klausimų dėl asmens duomenų tvarkymo ar apsaugos, susisiekite su mumis šiuo el. pašto adresu: gdpr@aurodomus.com.

Kokiais tikslais ir kokiu teisiniu pagrindu tvarkome jūsų asmens duomenis?

Čia nurodytus jūsų asmens duomenis tvarkome pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą ir Įgyvendinimo įstatymą šiais tikslais:

 • A) Sutarties vykdymas
  Čia nurodytus jūsų asmens duomenis tvarkyti būtina siekiant užmegzti ir vykdyti tam tikrus sutartinius santykius, kurių viena iš šalių esate jūs, arba siekiant jūsų prašymu vykdyti tam tikras veiklas prieš sudarant sutartį.
 • B) Teisės aktų laikymasis
  Kai asmens duomenys tvarkomi tam, kad mes, kaip duomenų valdytojas, galėtume laikytis teisinių įsipareigojimų, kylančių iš Kroatijos Respublikos ir ES teisės aktų, duomenų subjekto sutikimas nėra būtinas. Pavyzdžiui, toks asmens duomenų tvarkymas būtinas vykdant pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos nuostatas (žr., pavyzdžiui, Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą (Oficialusis leidinys Nr. 108/17, 39/19)).
 • C) Asmens duomenų tvarkymas sutikimo pagrindu

Naujienlaiškio prenumerata

 1. Kokius asmens duomenis mes tvarkome?
  Jei užsiprenumeravote mūsų naujienlaiškį, tvarkome asmens duomenis, kuriuos pateikėte registracijos metu. Tvarkomi duomenys – jūsų būtina pateikti informacija: el. pašto adresas ir jūsų papildoma informacija – vardas, lytis, miestas ir pomėgiai.
 2. Kokiu tikslu tvarkome jūsų asmens duomenis?
  Jūsų asmens duomenis tvarkome šiais tikslais: Kad galėtume pateikti jums savo naujienlaiškį. Šiuo atveju jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra mūsų teisėtas interesas, pagrįstas jūsų prašymu gauti naujienlaiškį.
  Kad geriau suprastume jūsų su pirkimu susijusius interesus. Šiuo atveju jūsų papildomų duomenų tvarkymo pagrindas yra sutikimas, kurį davėte užsiprenumeruodami mūsų naujienlaiškį.
  Kad įgyvendintume kitą savo teisėtą interesą (pavyzdžiui, būtina įgyvendinti saugumo užtikrinimo priemones).

Filialo lankytojas

 1. Kokius asmens duomenis mes tvarkome?
  Jums lankantis mūsų filialuose, jus gali užfiksuoti mūsų vaizdo stebėjimo kameros, jei pateksite į aiškiai pažymėtą kameros stebėjimo zoną. Tokiu atveju mes tvarkome vaizdo įrašą, kuriame užfiksuotas jūsų atvaizdas.
 2. Kokiu tikslu tvarkome jūsų asmens duomenis?
  Jūsų asmens duomenis tvarkome šiais tikslais: Kad apsaugotume žmones (tiek lankytojus, tiek darbuotojus) ir turtą mūsų filialuose. Tokiu atveju jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra Įgyvendinimo įstatymas.
  Kad įgyvendintume savo teisinius įsipareigojimus (pavyzdžiui, veikiant valdžios institucijos prašymu).

Jei susisiekėte su mumis dėl mūsų teikiamų paslaugų, jūsų įsigytų produktų ar panašiais klausimais

 1. Kokius asmens duomenis mes tvarkome?
  Tvarkome jūsų pateiktus asmens duomenis, kai siunčiate mums užklausas, prašymus, nusiskundimus, pagyrimus ar panašią informaciją. Tvarkomi jūsų asmens duomenys gali apimti: jūsų vardą ir pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą, užklausos temą, įsigytą produktą, pirkimo datą ir vietą, jūsų užklausos / prašymo / nusiskundimo / pagyrimo santrauką ir jūsų pasitenkinimo mūsų pateiktu atsakymu vertinimą.
 2. Kokiu tikslu tvarkome jūsų asmens duomenis?
  Jūsų asmens duomenis tvarkome šiais tikslais: Kad galėtume atsakyti į jūsų prašymą, užklausą, nusiskundimą, pagyrimą ir pan. Šiuo atveju jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra mūsų teisėtas interesas atsakyti į jūsų užklausą, prašymą, nusiskundimą, pagyrimą ir pan.
  Kad galėtume stebėti pasitenkinimą mūsų paslaugomis. Šiuo atveju jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra mūsų teisėtas interesas.
  Kad įvykdytume savo teisėtus įsipareigojimus (pavyzdžiui, išnagrinėtume vartotojų nusiskundimus).

Verslo partneriai

 1. Kokius asmens duomenis mes tvarkome?
  Tvarkome Jūsų pateiktus asmens duomenis, taip pat duomenis, kuriuos surinkome užmezgant ir palaikant mūsų verslo santykius, t. y. šią informaciją:
  jūsų tapatybės nustatymo duomenis (jei esate fizinis asmuo, pvz., individualiosios įmonės savininkas), t. y. jūsų vardą, pavardę, asmens kodą, ryšį su juridiniu asmeniu (savininkas, direktorius, darbuotojas ar pan.);
  jūsų kontaktinę informaciją, kontaktinio asmens vardą ir pavardę, kontaktinį adresą (gatvės ir namo numeris, vietovė, pašto kodas, šalis), telefono numerį, el. pašto adresą.
 2. Kokiu tikslu tvarkome jūsų asmens duomenis?
  Jūsų asmens duomenis tvarkome šiais tikslais:
  Kad įvykdytume savo sutartinius įsipareigojimus jums ir imtumėmės visų būtinų veiksmų, susijusių su sutarčių sudarymu ir vykdymu ar ankstesniais veiksmais. Šiuo atveju jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra sutarties, kurios viena iš šalių esate jūs, vykdymas, t. y. tam tikros veiklos vykdymas jūsų prašymu prieš sudarant sutartį.
  Kad įgyvendintume kitą savo teisėtą interesą (pavyzdžiui, kai būtina įgyvendinti saugumo užtikrinimo priemones). Taip pat kad įvykdytume savo teisinius įsipareigojimus.

Jei jus domina darbas mūsų bendrovėje

 1. Kokius asmens duomenis mes tvarkome?
  Tvarkome Jūsų pateiktus asmens duomenis, t. y. duomenis, kuriuos surinkome tam, kad galėtume įdarbinti naują asmenį mūsų bendrovėje. Tvarkomi duomenys: Prašyme priimti į darbą pateikta informacija.
 2. Kokiu tikslu tvarkome jūsų asmens duomenis?
  Jūsų asmens duomenis tvarkome šiais tikslais: Kad galėtume imtis tam tikrų žingsnių, reikalingų siekiant atrinkti ir įdarbinti naujus darbuotojus (pavyzdžiui, atrinkti kandidatus darbo pokalbiui ir organizuoti darbo pokalbius). Šiuo atveju mes turime teisinį pagrindą tvarkyti jūsų asmens duomenis remdamiesi jūsų prašymu.
  Kad galėtume įvertinti jūsų kandidatūrą ieškodami potencialių darbuotojų ir susisiekti su jumis įdarbinimo tikslais, jei atsiuntėte mums savo prašymą priimti į darbą. Šiuo atveju jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra jūsų sutikimas.
  Kad galėtume įvertinti jūsų kandidatūrą ieškodami potencialių darbuotojų ir susisiekti su jumis įdarbinimo tikslais, jei kreipdamiesi dėl darbo pas mus davėte mums sutikimą saugoti jūsų duomenis, kad galėtume su jumis susisiekti dėl įdarbinimo galimybių ateityje. Šiuo atveju jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra jūsų sutikimas. Kad galėtume vykdyti savo teisinius įsipareigojimus.

Kas turi prieigą prie jūsų asmens duomenų?

Mes jūsų asmens duomenis laikome verslo paslaptimi ir atitinkamai juos saugome laikydamiesi galiojančių teisės aktų ir geriausios verslo praktikos.

Prieigą prie jūsų asmens duomenų turi mūsų darbuotojai. Trečiosios šalys turi teisę susipažinti su jūsų asmens duomenimis ir juos tvarkyti toliau aprašytais atvejais:

 • Trečiųjų šalių paslaugų teikėjai, teikiantys mums tam tikras paslaugas ir produktus (pvz., užsakymų pildymas, pristatymas, reklama ir konsultavimas). Tokiu atveju jie tvarko jūsų asmens duomenis išimtinai tik pagal mūsų nurodymus.
 • Kompetentingos institucijos, prižiūrėdamos operacijų ir elgesio teisėtumą. Tokiu atveju jie tvarko jūsų asmens duomenis išimtinai tik pagal turimus teisinius įgaliojimus.
 • Kompetentingos institucijos (policija, prokuratūra, teismas ir kt.) teismo ir kitų atitinkamų procesų atvejais. Tokiu atveju jie tvarko jūsų asmens duomenis išimtinai tik pagal mūsų nurodymus.

Asmens duomenų perdavimas trečiųjų šalių arba tarptautinėms organizacijoms

Jūsų asmens duomenys tvarkomi Kroatijos Respublikoje arba ES. Prireikus dėl tam tikrų techninių ar operatyvinių priežasčių pasiliekame teisę perduoti jūsų asmens duomenis į ES nepriklausančias šalis, atsižvelgdami į Europos Komisijos sprendimus dėl tinkamumo arba remdamiesi tinkamomis apsaugos priemonėmis ar tam tikrais neatitikimais pagal BDAR.

Kaip mes saugome jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenų apsauga mums labai svarbi. Kai kurios mūsų įgyvendinamos apsaugos priemonės yra šios:
naudojame saugius būdus jūsų asmens duomenims perduoti siekiant užkirsti kelią neteisėtai prieigai;
taikome šiuolaikines apsaugos ir prieigos prie duomenų šaltinių, kuriuose yra asmens duomenų, kontrolės priemones;
nuolat stebime visus asmens duomenims tvarkyti naudojamus išteklius (fizines sritis, kuriose saugomi jūsų duomenys).

Asmens duomenų saugojimo laikotarpis

Kai duomenų saugojimo laikotarpis yra teisiškai apibrėžtas, saugome jūsų duomenis nustatytą laikotarpį, o vėliau per papildomą vienų metų laikotarpį juos ištriname.

Jei esate mūsų verslo partneris, kuriam nėra teisiškai nustatyto saugojimo laikotarpio, mes saugome jūsų asmens duomenis visą mūsų sudarytos sutarties galiojimo laikotarpį. Nutraukus sutartį, mes ištriname jūsų duomenis per papildomą 6 metų laikotarpį nuo sutarties nutraukimo dienos (senaties laikotarpis 5 metai, plius 1 metai, per kuriuos duomenys ištrinami).

Mūsų paslaugų naudotojų asmens duomenys saugomi visą paslaugų teikimo arba naudojimosi jomis laikotarpį. Baigus naudotis paslaugomis, jūsų duomenis ištriname laikydamiesi atskirai nustatytų terminų.

Asmens duomenys, kuriuos tvarkome remdamiesi savo teisėtu interesu, saugomi tol, kol egzistuoja mūsų teisėtas interesas. Duomenys ištrinami per vienus metus nuo teisėto intereso galiojimo pabaigos.

Asmens duomenys, kuriuos tvarkome jūsų sutikimo pagrindu, saugomi tol, kol turime jūsų sutikimą. Sutikimą atšaukus duomenys ištrinami iš karto, kai tik tai įmanoma.

Vaizdo stebėjimo priemonėmis surinkti duomenys saugomi 30 dienų, išskyrus atvejus, kai konkretus įrašas naudojamas kaip įrodymas.

Kokios yra jūsų teisės ir kaip galite jomis pasinaudoti

Jei nuspręsite pasinaudoti viena ar daugiau toliau išvardytų savo teisių, mes turime teisę patikrinti jūsų tapatybę, kad apsaugotume jūsų asmens duomenis.

Savo teisėmis galite pasinaudoti išsiųsdami prašymą el. pašto adresu gdpr@aurodomus.com, temos eilutėje nurodę „Duomenų subjekto prašymas“, arba išsiųsdami jį adresu Vjekoslava Spinčića 3/2, Opatija. Gavę jūsų laišką išsiųsime patvirtinimą, kad prašymas gautas.

Savo teisėmis galite pasinaudoti nemokamai. Vis dėlto, jei prašote prieiti prie savo asmens duomenų arba reikalaujate juos perduoti itin dažnai (pvz., jei praėjo mažiau nei 6 mėnesiai nuo paskutinio jūsų prašymo) arba pernelyg didele apimtimi (pvz., prašote raštu pateikti visus jūsų asmens duomenis), pasiliekame teisę reikalauti, kad prieš mums atliekant tokius veiksmus apmokėtumėte mūsų išlaidas.

Galite susisiekti su mumis, jei norite pasinaudoti bet kuria iš toliau nurodytų savo teisų:

 • Teisė prieiti prie savo asmens duomenų

Jūs turite teisę paprašyti mūsų patvirtinti, kad tvarkome Jūsų asmens duomenis, ir prieiti prie mūsų tvarkomų jūsų asmens duomenų.

 • Teisė ištaisyti netikslius asmens duomenis:

Jūs turite teisę prašyti ištaisyti netikslius savo asmens duomenis ir juos papildyti.

 • Asmens duomenų perkeliamumas

Jūs turite teisę atsisiųsti ir prašyti jūsų asmens duomenis perduoti jums.

 • Teisė reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“)

Galite prašyti duomenų valdytojo ištrinti jūsų asmens duomenis, jei esama vienos iš Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 17 straipsnyje nurodytų priežasčių. Informuojame, kad mes neištrinsime jūsų asmens duomenų, jei jų tvarkymas yra būtinas, pavyzdžiui, siekiant vykdyti teisinius įsipareigojimus saugoti asmens duomenis arba dėl viešojo intereso priežasčių siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.

 • Teisė nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi:

Jūs turite teisę nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi.

 • Teisė atšaukti sutikimą

Galite bet kuriuo metu savo sutikimą toliau tvarkyti jūsų asmens duomenis atšaukti. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįstam duomenų tvarkymui, vykdytam iki sutikimo atšaukimo.

 • Teisė pateikti skundą Kroatijos asmens duomenų apsaugos agentūrai.

Bet kuriuo metu turite teisę pateikti skundą kompetentingai asmens duomenų apsaugos institucijai – Kroatijos asmens duomenų apsaugos agentūrai (www.azop.hr) – dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos.

Pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 21 straipsnio 4 dalį norėtume pabrėžti, kad jūsų teisė pateikti skundą atitinka Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 21 straipsnio 1 ir 2 dalis.

Jūs turite teisę dėl su jūsų konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad su jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas pagal 6 straipsnio 1 dalies e punktą (duomenų tvarkymas viešojo intereso tikslais) arba f punktą (tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai tokie duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni, įskaitant profiliavimą remiantis tomis nuostatomis).

Jūs taip pat turite teisę nesutikti, kad su jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas pagal 6 straipsnio 1 dalies f punktą (tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai tokie duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni) bendrų duomenų valdytojų.

Jei pateiksite skundą, mes nebetvarkysime jūsų asmens duomenų (išskyrus atvejus, kai nagrinėdami jūsų skundą įrodysime, kad yra įtikinamų teisėtų priežasčių, viršijančių jūsų interesus, teises ir laisves, arba jei tvarkymas atliekamas siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus).

Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais
Tam tikrais atvejais jūsų asmens duomenis tvarkome tiesioginės rinkodaros tikslais. Jei nesutinkate su šiuo duomenų tvarkymu, turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad su jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi tokios rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara. Jei nesutinkate su duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais, mes nebetvarkysime jūsų asmens duomenų šiais tikslais. Skundus galite siųsti šiuo el. pašto adresu: gdpr@aurodomus.com.