Privacybeleid

PRIVACYBELEID

Dit Algemene Privacybeleid (hierna:”Privacybeleid”) is aangenomen door AURO DOMUS BULLION MARKET d.o.o. (hierna: Auro Domus), Opatija, Vjekoslava Spinčića 3/2, btw-nummer: 629525537808 .

Dit Privacybeleid regelt de bescherming van persoonsgegevens en de privacy van natuurlijke personen – onze klanten, gebruikers van onze service, personen die zich hebben aangemeld voor onze nieuwsbrief en zakenpartners, waar wij in de positie zijn van verwerkingsverantwoordelijke (de persoon die het doel en de methode van de verwerking bepaalt).

Het bedrijf Auro Domus Bullion Market verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de hoogste normen van de Europese Unie en Richtlijn (EU) 2016/679 van het Europees parlement en de Raad van 27 april 2016 over de bescherming van individuen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens en de herroeping van verordening 95/46/EG (Algemene verordening gegevensbescherming) PB EU L119 (hierna: Algemene verordening gegevensbescherming) en de wet inzake implementatie van de Algemene regulering voor gegevensbescherming (Officieel publicatieblad Narodne novine, nr. 44/18; hierna: Implementatiewet). In geval van vragen of verzoeken over het beheer of de bescherming van uw persoonsgegevens, neem contact met ons op via het e-mailadres: gdpr@aurodomus.com.

Voor welk doel op welke rechtsgrondslag verwerken we uw persoonsgegevens?

We verwerken uw persoonsgegevens die hier worden opgesomd overeenkomstig de Algemene verordening gegevensbescherming en de Implementatiewet voor de volgende doelen:

 • A) Uitvoering van het contract
  De verwerking van uw persoonsgegevens die hier worden opgesomd is noodzakelijk voor het sluiten en uitvoeren van een bepaalde contractuele relatie waarin u partij bent of teneinde op uw verzoek bepaalde handelingen te kunnen ondernemen voordat het contract wordt gesloten.
 • B) Voldoen aan wettelijke voorschriften
  Voor verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan allerlei wettelijke verplichtingen voor ons als verwerkingsverantwoordelijke op grond van de voorschriften van de Republiek Kroatië en de voorschriften van de Europese Unie, is uw toestemming niet vereist. Deze verwerking is vereist wanneer het bijvoorbeeld noodzakelijk is ter implementering van de regelgeving omtrent antiwitwassen en financiering van terrorisme (bijv. de wet op de preventie van witwassen van gelden en financiering van terrorisme, Narodne novine, nr. 108/17, 39/19).
 • c) Verwerking op grond van uw toestemming

Registrering voor de nieuwsbrief

 1. Welke persoonsgegevens verwerken we?
  Als u zich hebt aangemeld om onze nieuwsbrief te ontvangen, verwerken we de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt op het moment van de registratie. Het betreft de volgende gegevens: uw noodzakelijke gegevens: e-mailadres en aanvullende gegevens over u: naam, geslacht, woonplaats en interesses.
 2. Voor welk doel verwerken we uw persoonsgegevens?
  We verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: om de nieuwsbrief aan u te kunnen opsturen. In dit geval is de rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens ons legitieme belang gebaseerd op uw verzoek om de nieuwsbrief te ontvangen.
  Om uw interesses voor aankopen beter te kunnen begrijpen. In dit geval is de grondslag voor de verwerking van uw aanvullende gegevens de toestemming die u ons gaf toen u zich aanmeldde voor onze nieuwsbrief;
  Als we een ander legitiem belang hebben (bijv. als het noodzakelijk is om beveiligingsmaatregelen te implementeren).

Filiaalbezoeker

 1. Welke persoonsgegevens verwerken we?
  Als u een kantoor van ons bezoekt, kunt u gefilmd worden door onze videocamera’s als u de videozone betreedt, die duidelijk gemarkeerd is. In dit geval verwerken we de video-opname van u.
 2. Voor welk doel verwerken we uw persoonsgegevens?
  We verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: om mensen (bezoekers en medewerkers) en eigendommen in onze vestigingen te beschermen . In dit geval is de grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens de Implementatiewet. Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijv. handelen op verzoek van een publieke autoriteit).

Als u contact met ons hebt opgenomen over onze service, onze producten die u heeft gekocht, of iets soortgelijks

 1. Welke persoonsgegevens verwerken we?
  We verwerken uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt bij het opsturen van vragens, klachten, aanbevelingen en dergelijke, die de volgende gegevens kunnen bevatten: voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, reden van uw vraag, het gekochte product, de datum en plaats van aankoop, een samenvatting van uw vraag/verzoek/klacht/aanbeveling en uw tevredenheid over onze reactie.
 2.  Voor welk doel verwerken we uw persoonsgegevens?
  We verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: om te kunnen reageren op uw vraag, verzoek, klacht, aanbeveling e.d. In dit geval is de grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens ons legitieme belang om te kunnen reageren op uw vraag, verzoek, klacht, aanbeveling e.d. Om uw tevredenheid met onze service te kunne volgen. In dit geval is de grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens ons legitieme belang; Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijv. klachten van consumenten bijhouden).

Zakenpartners

 1. Welke persoonsgegevens verwerken we?
  We verwerken de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt en de gegevens die we hebben verzameld bij het aangaan en onderhouden van een zakelijke relatie, dwz. de volgende informatie:
  Uw identificatiegegevens (als u een natuurlijke persoon bent, bijv. eigenaar van een filiaal), te weten uw naam, achternaam, persoonlijk identificatienummer, relatie met de rechtspersoon (eigenaar, directeur, werknemer e.d.);
  Uw contactgegevens, voor- en achternaam van de contactpersoon, contactadres (straat en huisnummer, plaats, postcode, land), telefoon, e-mailadres.
 2. Voor welk doel verwerken we uw persoonsgegevens?
  We verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  Om te kunnen voldoen aan onze contractuele verplichtingen jegens u en om de noodzakelijke handelingen te kunnen verrichten in verband met het sluiten en uitvoeren van contracten of voorafgaande handelingen.
  Als wij een ander legitiem belang hebben (bijvoorbeeld als het noodzakelijk is voor de implementatie van beveiligingsmaatregelen); Om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Als u voor ons bedrijf zou willen werken

 1. Welke persoonsgegevens verwerken we?
  We verwerken uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt,, dwz. die we hebben verzameld voor een arbeidsbetrekking in ons bedrijf, te weten: Informatie die is verstrekt in het sollicitatieformulier zelf.
 2. Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?
  We verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: Om de noodzakelijke stappen te kunne nemen voor het werven van nieuwe werknemers (bijvoorbeeld om kandidaten te selecteren voor het sollicitatiegesprek en die gesprekken te organiseren). In dit geval hebben we een rechtsgrondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens gebaseerd op uw sollicitatie;

  Om rekening met u te kunnen houden als wij nieuwe medewerkers zoeken en contact met u opnemen voor een arbeidsbetrekking als u ons een open sollicitatie hebt gestuurd. In dit geval is de grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens de toestemming.
  Om rekening met u te kunnen houden als wij nieuwe medewerkers zoeken en contact met u opnemen voor een arbeidsbetrekking als u uw toestemming hebt gegeven om uw gegevens in ons archief op te slaan voor toekomstige mogelijkheden als u solliciteert. In dit geval is de grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens uw toestemming.

  Om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Wij beschouwen uw persoonsgegevens als een bedrijfsgeheim en beschermen ze als zodanig overeenkomstig de toepasselijke wettelijke voorschriften en beste praktijken.

Er wordt toegang tot uw persoonsgegevens verleend aan onze werknemers. Derde partijen hebben het recht op toegang tot en verwerken van uw persoonsgegevens in de hieronder beschreven situaties:

 • Externe dienstverleners die ons bepaalde diensten en producten leveren (bijv. uitvoering van bestellingen, bezorging, adverteren en consulting). In dit geval verwerken zij uw persoonsgegevens uitsluitend volgens onze instructies;
 • De bevoegde autoriteiten bij het toezicht op de wetmatigheid van de behandeling en het beheer ervan. In dit geval verwerken zij uw persoonsgegevens overeenkomstig hun wettelijke bevoegdheden;
 • Bevoegde autoriteiten (politie, openbaar ministerie, rechtbanken, enz.) in geval van een juridische of andere procedure. In dit geval verwerken zij uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig hun bevoegdheden.

Overdracht van persoonsgegevens naar derde landen of internationale organisaties?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt in de Republiek Kroatië of in de Europese Unie. Waar noodzakelijk behouden wij ons om technische of operatieve redenen het recht voor om uw persoonsgegevens over te dragen naar landen buiten de EU, met betrekking tot het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie of op grond van passende veiligheidsmaatregelen of bepaalde discrepanties die de AVG beheert.

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

De bescherming van uw persoonsgegevens is uitermate belangrijk voor ons. Enkele beschermingsmaatregelen die we implementeren zijn de volgende:
Gebruik van veilige methodes bij de uitwisseling van uw persoonsgegevens om onbevoegde toegang te voorkomen;
Toepassing van moderne beschermingsmethodes en controle op toegang tot gegevensbronnen met persoonsgegevens;
Permanent toezicht op alle bronnen (fysieke zones waar uw gegevens zijn opgeslagen) die worden gebruikt voor de verwerking van persoonsgegevens.

Bewaartermijn voor persoonsgegevens

Voor gegevens waarvoor een wettelijk vastgelegde bewaartermijn geldt, behouden we uw gegevens gedurende die periode en verwijderen we ze gedurende een extra periode van een jaar.

Als u een zakenpartner van ons bent waarvoor geen wettelijke bewaartermijn geldt, behouden we uw persoonsgegevens gedurende de hele geldigheidstermijn van het contract dat we met u hebben gesloten. Na beëindiging van het contract verwijderen we uw gegevens gedurende een extra periode van 6 jaar vanaf de beëindiging van het contract (limietperiode van 5 jaar, plus 1 jaar voor de verwijdering).

Persoonsgegevens van gebruikers van onze services worden bewaard gedurende de hele gebruiksperiode van de services. Na beëindiging van gebruik van de services verwijderen we uw gegevens overeenkomstig afzonderlijk vastgelegde deadlines.

Persoonsgegevens die we verwerken op grond van ons legitieme belang worden zo lang bewaard als wij een legitiem belang hebben, en we verwijderen ze gedurende een periode van 1 jaar vanaf de beëindiging van ons legitieme belang.

Persoonsgegevens die we verwerken op grond van uw toestemming worden bewaard zolang we uw toestemming hebben. In geval van intrekking van de toestemming verwijderen we ze zo snel mogelijk.

In geval van archiefmateriaal verzameld door videotoezicht, deze behouden we 30 dagen, behalve in een specifiek geval als een bepaalde opname moet worden gebruikt als bewijsmateriaal.

Wat zijn uw rechten en hoe kunt u ze uitoefenen?

Indien u besluit om gebruik te maken van een of meer van de rechten die hieronder worden opgesomd, hebben we het recht uw identiteit te controleren teneinde uw persoonsgegevens te kunnen beschermen.

U kunt uw rechten uitoefenen door ons uw verzoek te sturen via e-mailadres gdpr@aurodomus.com en het onderwerp te specificeren als “Request of the Data Subject” of naar het postadres Vjekoslava Spinčića 3/2, Opatija, Kroatië. Na ontvangst van het bericht zullen we u een bevestiging sturen van de correcte ontvangst van uw verzoek.

U kunt uw rechten kosteloos uitoefenen. Als u echter frequent (bijv. als er minder dan 6 maanden zijn voorbij gegaan sinds uw laatste verzoek) of omvangrijke (bijv. als u al uw persoonsgegevens schriftelijk opvraagt) verzoeken indient voor toegang tot of overdracht van uw persoonsgegevens, hebben wij het recht om u te vragen de kosten hiervoor te betalen voordat we overgaan tot uitvoering.

U kunt contact met ons opnemen voor het uitoefenen van de volgende rechten:

 • Het recht op inzage

U hebt het recht om ons te vragen om te bevestigen of wij uw persoonsgegevens verwerken evenals het recht op inzage in uw persoonsgegevens die we verwerken.

 • Recht op rectificatie en aanvulling

U hebt het recht om te vragen om rectificatie van uw onjuiste persoonsgegevens, evenals het recht om uw persoonsgegevens aan te vullen.

 • Recht op dataportabiliteit

U hebt het recht om uw persoonsgegevens te downloaden en overdracht aan te vragen.

 • Recht op wissing (het recht op vergetelheid)

U kunt de verwerkingsverantwoordelijke verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen als er voldaan is aan een van de redenen die worden gegeven in artikel 17 van de AVG. Wij informeren u hierbij dat we uw persoonsgegevens mogelijk niet mogen wissen als de verwerking daarvan noodzakelijk is, bijvoorbeeld om te voldoen aan de wettelijke verplichting om persoonsgegevens te bewaren of om redenen van publiek belang om juridische claims in te stellen, uit te oefenen of zich hiertegen te verweren.

 • Recht van bezwaar tegen de verwerking of behandeling van uw persoonsgegevens

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en in het algemeen tegen onze behandeling van uw persoonsgegevens.

 • Recht op herroeping van de toestemming

U hebt op elk moment het recht uw toestemming voor de verdere verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft echter geen invloed op de verwerking die is uitgevoerd op grond van de toestemming voorafgaand aan de herroeping.

 • Recht van bezwaar bij de Autoriteit voor gegevensbescherming.

U hebt op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens – de Autoriteit voor gegevensbescherming (www.azop.hr) betreffende de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens.

Overeenkomstig artikel 21, paragraaf 4 van de AVG willen we benadrukken dat uw recht op het indienen van een klacht overeenkomstig artikel 21, paragrafen 1 en 2 van de AVG is.

Op grond van uw persoonlijke situatie hebt u op ieder moment het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die verband met u houden, overeenkomstig artikel 6, paragraaf 1, sub (e) (verwerking ten behoeve van doeleinden van publiek belang) of artikel 6, paragraaf 1, sub (f) (als verwerking noodzakelijk is voor de legitieme belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of een derde partij, behalve waar de belangen of fundamentele rechten van de betrokkenen die bescherming van persoonsgegevens aanvragen sterker zijn dan die belangen, waaronder profilering gebaseerd op deze bepalingen).
U hebt ook het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens overeenkomstig artikel 6, paragraaf 1, sub (f) van de AVG (als verwerking noodzakelijk is voor de legitieme belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of een derde partij, behalve indien de belangen of fundamentele rechten van de betrokkenen die bescherming van persoonsgegevens aanvragen sterker zijn dan die belangen, waaronder profilering gebaseerd op die bepaling) door gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken.

Als u een klacht indient, zullen wij niet langer uw persoonsgegevens verwerken (tenzij wij tijdens het besluitvormingsproces bewijzen dat er dwingende juridische redenen zijn voor de verwerking die voorrang hebben op uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking wordt uitgevoerd voor het instellen, uitoefenen of verweren tegen juridische claims).

Het recht op bezwaar tegen verwerking ten behoeve van direct marketing
In bepaalde gevallen verwerken we uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing. Als u daarmee niet akkoord gaat, hebt u op ieder moment het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens in verband met u ten behoeve van direct marketing, waaronder profilering in de mate die verband houdt met direct marketing. Als u bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van direct marketing, zullen we niet langer uw persoonsgegevens voor deze doeleinden verwerken. U kunt uw klachten sturen naar het volgende contactadres: gdpr@aurodomus.hr