Deklarata e privatësisë

DEKLARATA E PRIVATËSISË

Auro Domus Bullion Market d.o.o. (në tekstin e mëtejmë: ADBM) respekton privatësinë tuaj dhe e mbështet faqen e saj të internetit në teknologji që ofrojnë një përvojë më të mirë dhe më të sigurt në internet. Me këtë Deklaratë, ne marrim përsipër të mbrojmë privatësinë e përdoruesve dhe sigurinë e të dhënave personale që ata na ofrojnë përmes faqes së internetit.

Kjo Deklaratë përshkruan llojin e informacionit që mund të mbledhim nga ju kur vizitoni faqen tonë të internetit dhe shpjegon se si e përdorim këtë informacion dhe hapat që marrim për ta mbrojtur atë. Deklarata përshkruan gjithashtu zgjedhjet që keni në lidhje me mbledhjen dhe përdorimin e të dhënave tuaja kur vizitoni faqen tonë të internetit.

Çfarë informacioni mbledhim për ju dhe si e përdorim atë?

Në përgjithësi, ju mund të vizitoni faqen tonë të internetit pa zbuluar informacione personale për veten tuaj. Ne nuk mbledhim informacione personale rreth jush (si emri juaj dhe detajet e kontaktit) kur vizitoni këtë faqe interneti, përveç nëse dorëzoni vullnetarisht informacion duke përdorur një nga format e disponueshme për një qëllim specifik (formularin e kontaktit, formularin e regjistrimit, buletinin) dhe në këtë mënyrë jepni pëlqimin tuaj për mbledhjen dhe përdorimin e të dhënave tuaja personale për këto qëllime. Të gjitha të dhënat personale përdoren vetëm për qëllimet për të cilat janë mbledhur dhe për të cilat është dhënë pëlqimi. Pëlqimi për përpunimin e të dhënave personale mund të jepet nga persona të moshës 16 vjeç e lart, ndërsa për personat nën 16 vjeç, pëlqimi mund të jepet nga një prind ose kujdestar. Ne nuk do t’i bëjmë të dhënat e mbledhura të disponueshme në asnjë mënyrë për palët e treta të paautorizuara, me përjashtim të qëllimeve të përcaktuara me ligj. Të gjitha të dhënat fshihen pas përfundimit të qëllimit për të cilin janë mbledhur, pra me përfundimin e marrëdhënies kontraktuale, dhe më së voni pas skadimit të të gjitha detyrimeve ligjore që lidhen me ruajtjen e të dhënave personale.

Informacioni që mblidhet automatikisht në faqen tonë të internetit

Ne mbledhim automatikisht informacion në skedarët e regjistrit të serverit, si adresa juaj e IP, lloji i shfletuesit, faqet e ridrejtimit/daljes dhe sistemi operativ. E përdorim këtë informacion për të menaxhuar faqet tona të internetit dhe zgjidhjet tona teknike, për të kuptuar se si vizitorët qarkullojnë nëpër uebsajtin dhe shërbimet tona dhe për të përmirësuar përvojën tuaj gjatë përdorimit të faqeve të internetit dhe shërbimeve tona.

Aplikimi i biskotave

Në faqet e internetit https://www.aurodomus.com aplikohen biskotat e tekstit të vendosur në kompjuterin e përdoruesit nga serveri i internetit i përdorur nga përdoruesi.

Biskotat krijohen kur shfletuesi ngarkon destinacionin e vizituar të rrjetit në pajisjen e përdoruesit, i cili më pas i dërgon të dhënat në shfletues dhe krijon një skedar teksti (cookie apo biskotë). Shfletuesi e merr dhe e dërgon skedarin në serverin e destinacionit të rrjetit (vendndodhja, faqja) kur përdoruesi të kthehet në të.

Biskotat përdoren për funksionimin e të gjitha veçorive të uebsajtit dhe për një përvojë më të mirë të përdoruesit. Duke hyrë në faqen e internetit, përdoruesi pranon gjithashtu përdorimin e biskotave. Mund të lexoni më shumë rreth biskotave këtu.

Parandalimi i biskotave

Meqenëse qëllimi i biskotave është të përmirësojë dhe mundësojë përdorimin e faqeve tona të internetit dhe proceset e tyre, ju lutemi vini re se duke parandaluar ose fshirë biskotat, mund të çaktivizoni funksionimin e këtyre veçorive ose të bëni që ato të funksionojnë ndryshe dhe të duken ndryshe në shfletuesin tuaj.

Qasja dhe përditësimi i të dhënave tuaja personale

Përdoruesi ynë ka të drejtat e mëposhtme në çdo kohë:

  • e drejta për të hyrë dhe parë të dhënat
  • e drejta për t’u informuar për përpunimin e të dhënave personale
  • e drejta për transferimin e të dhënave
  • e drejta për të tërhequr pëlqimin
  • e drejta për të kundërshtuar
  • e drejta për të korrigjuar dhe ndryshuar të dhënat personale nëse të dhënat janë të paplota ose të pasakta
  • e drejta e fshirjes në raste të tilla si përfundimi i qëllimeve të përpunimit, tërheqja e pëlqimit ose në rast kundërshtimi

Siguria e të dhënave tuaja personale

Jemi të përkushtuar të marrim masat e duhura teknike dhe organizative për të mbrojtur të dhënat tuaja personale nga trajtimi i paautorizuar ose i paligjshëm dhe nga humbja, shkatërrimi ose dëmtimi i tyre aksidental. Kur jepni të dhënat tuaja personale përmes faqes sonë të internetit, ky informacion dërgohet në mënyrë të sigurt në internet duke përdorur enkriptim me cilësi të lartë dhe ruhet në serverët tanë të sigurt të vendosur në BE.

Duke përdorur këtë faqe interneti dhe duke ruajtur dhe aksesuar biskotat në pajisjen tuaj, ju pranoni metodën e mbledhjes dhe përpunimit të të dhënave të përshkruara në këtë Deklaratë.

Të dhënat personale mblidhen në përputhje me Politikën e Privatësisë.

Kushtet dhe ndryshimet

Kushtet e kësaj Deklarate rregullojnë përdorimin e biskotave dhe çdo të dhënë të mbledhur gjatë zbatimit të Deklaratës, përveç biskotave të palëve të treta. ADBM rezervon të drejtën të modifikojë në çdo kohë këtë Deklaratë dhe Politikë të Biskotave për të përcjellë informacione të reja të rëndësishme dhe për t’ju mbajtur të informuar për mënyrat se si ADBM mbron të dhënat tuaja në faqen e saj të internetit, dhe për këtë arsye ju rekomandojmë që të kontrolloni periodikisht për përditësime këtë faqe .

Informacioni i kontaktit

ADBM do të marrë me kënaqësi komentet dhe sugjerimet tuaja në lidhje me këtë Deklaratë, si dhe komente të tjera. Mund të na kontaktoni në gdpr@aurodomus.com.