Privaatsuspoliitika

PRIVAATSUSPOLIITIKA

Selle üldise privaatsuspoliitika (edaspidi: privaatsuspoliitika) on vastu võtnud AURO DOMUS BULLION MARKET d.o.o. (edaspidi: Auro Domus), Opatija, Vjekoslava Spinčića 3/2, KMKR number: 629525537808.

Privaatsuspoliitikaga reguleeritakse isikuandmete kaitse ja füüsiliste isikute privaatsuse küsimusi – need on meie kliendid, meie teenuste kasutajad, meie uudiskirjaga liitunud isikud ja meie äripartnerid, kelle suhtes oleme vastutava töötleja rollis (isik, kes määrab töötlemise eesmärgi ja viisi).

Ettevõte Auro Domus Bullion Market töötleb isikuandmeid kooskõlas ELi kõrgeimate standarditega ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määruse (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (edaspidi: isikuandmete kaitse üldmäärus) sätetega ja isikuandmete kaitse üldmääruse rakendusseadusega (“Ametlikud Teadaanded”, nr 44/18, edaspidi: rakendusseadus). Kui teil on küsimusi või taotlusi teie isikuandmete töötlemise või kaitse kohta, võtke meiega ühendust sellel e-posti aadressil: gdpr@aurodomus.com.

Millisel eesmärgil ja õiguslikul alusel me teie isikuandmeid töötleme?

Töötleme siinkohal loetletud teie isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse ja rakendusseadusega järgmistel eesmärkidel:

 • A) lepingu täitmine
  Siinkohal loetletud teie isikuandmete töötlemine on vajalik konkreetse lepingulise suhte, mille pooleks te olete, sõlmimiseks ja täitmiseks või konkreetsete toimingute tegemiseks teie nõudmisel enne lepingu sõlmimist.
 • B) õigusaktide järgimine
  Isikuandmete töötlemiseks, mis on vajalik selleks, et me vastutava töötlejana saaksime täita Horvaatia Vabariigi ja ELi õigusaktidest tulenevaid juriidilisi kohustusi, ei ole teie nõusolekut vaja. Näiteks on selline andmete töötlemine vajalik rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise sätete rakendamisel (vt nt rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus, “Ametlikud Teadaanded” nr 108/17, 39/19).
 • C) nõusolekul põhinev töötlemine.

Registreerumine uudiskirja saamiseks

 1. Milliseid isikuandmeid me töötleme?
  Kui registreerusite meie uudiskirja saamiseks, töötleme isikuandmeid, mille esitasite registreerumise hetkel. Need andmed on järgmised: e-posti aadress (teilt nõutav teave) ning nimi, sugu, linn ja huvid (teie lisateave).
 2. Mis eesmärgil me teie isikuandmeid töötleme?
  Töötleme teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel. Meie uudiskirja edastamiseks. Sellisel juhul on teie isikuandmete töötlemise aluseks meie õigustatud huvi, mis põhineb teie soovil saada uudiskirja.
  Teie ostuhuvi paremaks mõistmiseks. Sellisel juhul on teie lisaandmete töötlemise aluseks nõusolek, mille andsite meie uudiskirjaga liitumisel.
  Muu õigustatud huvi teostamiseks (näiteks on vajalik turvameetmete rakendamine).

Harukontori külastaja

 1. Milliseid isikuandmeid me töötleme?
  Kui külastate meie kontoreid, võib meie videokaamera teid salvestada, kui sisenete selle selgelt tähistatud salvestusalasse. Sel juhul töötleme teie videosalvestist.
 2. Mis eesmärgil me teie isikuandmeid töötleme?
  Töötleme teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel. Inimeste (nii külastajate kui ka töötajate) ja vara kaitsmiseks meie harukontorites. Sellisel juhul on teie isikuandmete töötlemise aluseks rakendusseadus.
  Meie juriidiliste kohustuste täitmiseks (nt tegutsemine avaliku sektori asutuse nõudmisel).

Kui olete võtnud meiega ühendust seoses meie teenuste, ostetud toodete või muu sarnase küsimusega.

 1. Milliseid isikuandmeid me töötleme?
  Töötleme teie esitatud isikuandmeid, kui saadate meile päringu, taotluse, kaebuse, kiituse või muu sarnase teate, mis võib sisaldada järgmisi isikuandmeid: ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress, päringu teema, ostetud toode, ostukuupäev ja -koht, teie päringu/taotluse/kaebuse/kiituse kokkuvõte ning teie rahulolu meie vastusega.
 2. Mis eesmärgil me teie isikuandmeid töötleme?
  Töötleme teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel. Teie päringule, taotlusele, kaebusele, kiitusele vms vastamiseks. Sellisel juhul on teie isikuandmete töötlemise aluseks meie õigustatud huvi vastata teie päringule, taotlusele, kaebusele, kiitusele või muule sarnasele teatele.
  Meie teenustega rahulolu jälgimiseks. Sellisel juhul on teie isikuandmete töötlemise aluseks meie õigustatud huvi.
  Meie juriidiliste kohustuste täitmiseks (nt tarbijakaebuste menetlemine).

Äripartnerid

 1. Milliseid isikuandmeid me töötleme?
  Töötleme nii teie poolt meile edastatud isikuandmeid kui ka meie ärisuhte loomisel ja säilitamisel kogutud andmeid, st järgmist teavet:
  teie isikuandmed (kui olete füüsiline isik, nt ühe osanikuga äriühing), mis hõlmab teie eesnime, perekonnanime, isikukoodi, seost juriidilise isikuga (omanik, juhataja, töötaja vms);
  teie kontaktandmed, kontaktisiku ees- ja perekonnanimi, kontaktaadress (tänav ja majanumber, asula, sihtnumber, riik), telefoninumber, e-posti aadress.
 2. Mis eesmärgil me teie isikuandmeid töötleme?
  Töötleme teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel.
  Et täita meie lepingulisi kohustusi teie ees ja teha muid vajalikke toiminguid seoses lepingute sõlmimise ja täitmise või varasemate toimingutega. Sellisel juhul on teie isikuandmete töötlemise aluseks lepingu täitmine, mille pooleks te olete, st teie soovil konkreetsete toimingute tegemine enne lepingu sõlmimist.
  Muu õigustatud huvi teostamiseks (näiteks kui on vajalik turvameetmete rakendamine). Et täita oma juriidilisi kohustusi.

Kui olete huvitatud meie ettevõttes töötamisest.

 1. Milliseid isikuandmeid me töötleme?
  Töötleme teie esitatud isikuandmeid, st andmeid, mida oleme kogunud meie ettevõttes uue töökohaga seonduvalt, ja see on kandideerimisvormis esitatav teave.
 2. Mis eesmärgil me teie isikuandmeid töötleme?
  Töötleme teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel. Uute töötajate väljavalimiseks ja värbamiseks vajalike sammude tegemiseks (näiteks kandidaatide väljavalimine tööintervjuude ja vestluste korraldamise jaoks). Sellisel juhul põhineb meie õiguslik alus teie isikuandmete töötlemiseks teie kandideerimisavaldusel.
  Et arvestada teiega potentsiaalsete töötajate otsimisel ja võtta teiega värbamise eesmärgil ühendust, kui olete meile saatnud töökohale kandideerimise avalduse. Sellisel juhul on teie isikuandmete töötlemise aluseks teie nõusolek.
  Et arvestada teiega potentsiaalsete töötajate otsimisel ja võtta teiega värbamise eesmärgil ühendust, kui olete meile tööle kandideerides andnud nõusoleku säilitada teie andmeid tulevaste töövõimaluste jaoks. Sellisel juhul on teie isikuandmete töötlemise aluseks teie nõusolek. Et täita oma juriidilisi kohustusi.

Kellel on juurdepääs teie isikuandmetele?

Peame teie isikuandmeid ärisaladuseks ning kaitseme neid vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja parimale tavale.

Meie töötajatel on juurdepääs teie isikuandmetele. Kolmandatel isikutel on õigus teie isikuandmetele juurde pääseda ja neid töödelda allpool kirjeldatud juhtudel.

 • Kolmandast osapoolest teenusepakkujad, kes osutavad meile konkreetseid teenuseid ja pakuvad konkreetseid tooteid (nt tellimuste täitmine, kohaletoimetamine, reklaam ja konsultatsioon). Sellisel juhul töötlevad nad teie isikuandmeid üksnes meie juhiste kohaselt.
 • Tegevuse ja ärikäitumise üle seaduslikkuse järelevalvet teostavad pädevad asutused. Sellisel juhul töötlevad nad teie isikuandmeid vastavalt oma seaduslikele volitustele.
 • Pädevad asutused (politsei, prokuratuur, kohus jne) kohtu- ja muude samaväärsete menetluste korral. Sellisel juhul töötlevad nad teie isikuandmeid üksnes meie juhiste kohaselt.

Isikuandmete edastamine kolmandatele riikidele või rahvusvahelistele organisatsioonidele.

Teie isikuandmeid töödeldakse Horvaatia Vabariigis või ELis. Vajaduse korral jätame endale teatud tehnilisel või tegevusest tuleneval põhjusel õiguse edastada teie isikuandmeid väljaspool ELi asuvatele riikidele seoses Euroopa Komisjoni kaitse piisavuse otsustega või asjakohaste kaitsemeetmete või teatud lahknevuste alusel kooskõlas isikuandmete kaitse üldmäärusega.

Kuidas me teie isikuandmeid kaitseme?

Teie isikuandmete kaitse on meie jaoks äärmiselt oluline. Mõned meie rakendatavatest kaitsemeetmetest on järgmised:
turvaliste meetodite kasutamine teie isikuandmete edastamiseks, et vältida volitamata juurdepääsu;
isikuandmeid sisaldavatele andmeallikatele juurdepääsul nüüdisaegse kaitse- ja kontrollimetoodika rakendamine;
kõikide isikuandmete töötlemiseks kasutatavate vahendite (füüsilised piirkonnad, kus teie andmeid hoitakse) pidev järelevalve.essing.

Isikuandmete säilitamistähtaeg

Andmete puhul, mille jaoks on seadusega ette nähtud säilitamistähtaeg, säilitame teie andmeid selle aja jooksul ja seejärel kustutame need täiendava ühe aasta jooksul.

Kui olete meie äripartner, kelle jaoks puudub seadusega ette nähtud säilitamistähtaega, säilitame teie isikuandmeid kogu meie vahel sõlmitud lepingu kehtivusajal. Lepingu lõpetamise korral kustutame teie andmed täiendava 6 aasta jooksul alates lepingu lõppemisest (aegumistähtaeg 5 aastat, millele lisandub 1 aasta kustutamiseks).

Meie teenuste kasutajate isikuandmeid säilitatakse kogu teenuste kestuse või kasutamise ajal. Teenuste kasutamise lõpetamise korral kustutame teie andmed vastavalt konkreetselt ette nähtud tähtaegadele.

Isikuandmeid, mida töötleme oma õigustatud huvi alusel, säilitatakse seni, kuni püsib meie õigustatud huvi ning me kustutame need 1 aasta jooksul alates meie õigustatud huvi lõppemisest.

Isikuandmeid, mida töötleme teie nõusoleku alusel, säilitatakse seni, kuni meil on teie nõusolek. Nõusoleku tagasivõtmise korral kustutame need võimalikult kiiresti.

Videovalve kaudu kogutud salvestisi säilitame 30 päeva, välja arvatud juhul, kui konkreetsel juhul kasutatakse konkreetset salvestist tõendina.

Millised on teie õigused ja kuidas neid kasutada

Kui otsustate kasutada ühte või mitut allpool loetletud õigust, on meil õigus teie isikuandmete kaitse tagamiseks kontrollida teie isikusamasust.

Saate oma õigusi kasutada, saates oma taotluse e-posti aadressile gdpr@aurodomus.com teemareaga “Andmesubjekti päring” või saates selle aadressile Vjekoslava Spinčića 3/2, Opatija. Teie teate kättesaamise korral saadame teile kättesaamise kinnituse.

Te saate tasuta kasutada oma õigusi. Kui aga taotlete juurdepääsu oma isikuandmetele või nende edastamist sageli (näiteks kui teie viimasest päringust on möödunud vähem kui 6 kuud) või ülemääraselt (näiteks küsite kõiki oma isikuandmeid kirjalikult), jätame endale õiguse nõuda teilt meie kulude tasumist enne sellise toimingu teostamist.

Võite meiega ühendust võtta järgmiste õiguste kasutamiseks:

 • juurdepääsuõigus teie isikuandmetele

Teil on õigus küsida meilt kinnitust selle kohta, kas töötleme teie isikuandmeid ja juurdepääsu oma isikuandmetele, mida töötleme.

 • õigus parandada ebatäpsed isikuandmed

Teil on õigus nõuda oma ebatäpsete isikuandmete parandamist ja oma isikuandmete täiendamist.

 • isikuandmete ülekantavus

Teil on õigus oma isikuandmeid alla laadida ja taotleda nende edastamist.

 • õigus kustutada (õigus olla unustatud)

Võite nõuda vastutavalt töötlejalt oma isikuandmete kustutamist, kui on täidetud üks isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 17 sätestatud põhjustest. Käesolevaga teavitame teid, et me ei kustuta teie isikuandmeid, kui nende töötlemine on vajalik, näiteks isikuandmete säilitamisega seotud juriidilise kohustuse täitmiseks või avalikes huvides õiguslike nõuete esitamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks.

 • õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise või käitlemise suhtes

Teil on õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele ja teie isikuandmete meiepoolsele käitlemisele üldiselt.

 • õigus võtta nõusolek tagasi

Teil on mistahes ajal õigus oma nõusolek isikuandmete edasiseks töötlemiseks tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne selle tagasivõtmist nõusoleku alusel tehtud isikuandmete töötlemist.

 • õigus esitada kaebus Horvaatia isikuandmete kaitse ametile

Teil on mistahes ajal õigus esitada oma isikuandmete töötlemise ja kaitse kohta kaebus pädevale isikuandmete kaitse asutusele – Horvaatia isikuandmete kaitse ametile (www.azop.hr).

Kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 21 lõikega 4 soovime rõhutada, et teie õigus esitada kaebus on kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 21 lõigetega 1 ja 2.

Sõltuvalt teie konkreetsest olukorrast on teil mistahes ajal õigus esitada vastuväiteid teiega seotud isikuandmete töötlemisele kooskõlas artikli 6 lõike 1 punktiga e (isikuandmete töötlemine avalikes huvides) või artikli 6 lõike 1 punktiga f (kui isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvides, välja arvatud juhul, kui isikuandmete kaitset taotlevate andmesubjektide huvid või põhiõigused on asjakohastest huvidest tähtsamad, sealhulgas profiilianalüüs vastavalt käesolevatele sätetele).
Samuti on teil õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele, mida töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktiga f (kui isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvides, välja arvatud juhul, kui isikuandmete kaitset taotlevate andmesubjektide huvid või põhiõigused on asjakohastest huvidest tähtsamad, sealhulgas profiilianalüüs vastavalt käesolevatele sätetele) vastastikuste vastutavate töötlejate poolt.

Kaebuse esitamise korral ei töötle me enam teie isikuandmeid (välja arvatud juhul, kui teie kaebuse lahendamise käigus tõendame, et isikuandmete töötlemiseks on mõjuvad legitiimsed põhjused, mis ulatuvad teie huvidest, õigustest ja vabadustest kaugemale, või kui isikuandmete töötlemist teostatakse õiguslike nõuete esitamise, teostamise või kaitsmise eesmärgil).

õigus esitada vastuväiteid otseturunduse eesmärgil isikuandmete töötlemisele
Teatud juhtudel töötleme teie isikuandmeid otseturunduse eesmärgil. Kui te ei ole nõus asjakohase töötlemisega, on teil mistahes ajal õigus esitada vastuväiteid teiega seotud isikuandmete töötlemisele sellise turunduse eesmärgil, mis hõlmab otseturundusega seotud profiilianalüüsi. Kui esitate otseturunduse eesmärgil isikuandmete töötlemisele vastuväite, ei töötle me enam teie isikuandmeid sel eesmärgil. Võite saata oma kaebused järgmisele e-posti aadressile: gdpr@aurodomus.com.