Πολιτικη προστασιας προσωπικων δεδομενων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η παρούσα Γενική Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής: «Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων») υιοθετείται από την AURO DOMUS BULLION MARKET d.o.o. (εφεξής: Auro Domus), Opatija, Vjekoslava Spinčića 3/2, ΑΦΜ: 629525537808.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ρυθμίζει τα θέματα προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής των φυσικών προσώπων – των πελατών μας, των χρηστών των υπηρεσιών μας, των προσώπων που έχουν εγγραφεί στο ενημερωτικό μας δελτίο, καθώς και των επιχειρηματικών μας εταίρων, όπου βρισκόμαστε στη θέση του υπεύθυνου επεξεργασίας (το πρόσωπο που καθορίζει τον σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας).

Η εταιρεία Auro Domus Bullion Market επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα της ΕΕ και τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (εφεξής: Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) και ο νόμος για την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων («Επίσημη Εφημερίδα», αριθ. 44/18- εφεξής: Εφαρμοστικός Νόμος). Σε περίπτωση ερωτήσεων ή αιτημάτων σχετικά με την επεξεργασία ή την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: gdpr@aurodomus.com.

Για ποιους σκοπούς και σε ποια νομική βάση επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα που παρατίθενται εδώ σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και τον Εφαρμοστικό Νόμο για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Α) Εκτέλεση της σύμβασης
  Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που απαριθμούνται εδώ είναι απαραίτητη για τη σύναψη και εκτέλεση ορισμένης συμβατικής σχέσης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος ή για την εκτέλεση ορισμένων δραστηριοτήτων κατόπιν αιτήματός σας πριν από τη σύναψη σύμβασης.
 • Β) Συμμόρφωση με τους νομικούς κανονισμούς
  Για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητη προκειμένου να συμμορφωθούμε ως υπεύθυνος επεξεργασίας με τις νομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τους κανονισμούς της Δημοκρατίας της Κροατίας και της ΕΕ, δεν απαιτείται η συγκατάθεσή σας. Για παράδειγμα, η εν λόγω επεξεργασία είναι απαραίτητη κατά την εφαρμογή των διατάξεων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (βλ. για παράδειγμα τον νόμο για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, «Επίσημη Εφημερίδα» αριθ. 108/17, 39/19).
 • Γ) Επεξεργασία βάσει συγκατάθεσης

Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο

 1. Ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επεξεργαζόμαστε?
  Εάν εγγραφείτε για να λαμβάνετε το ενημερωτικό μας δελτίο, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας. Τα δεδομένα αυτά είναι: Τα απαιτούμενα στοιχεία σας: διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και Τα πρόσθετα στοιχεία σας: όνομα, φύλο, πόλη και ενδιαφέροντα.
 2. 2 Για ποιον σκοπό επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα?
  Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς: Για να σας αποστέλλουμε το ενημερωτικό μας δελτίο. Σε αυτή την περίπτωση, η βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι το έννομο συμφέρον μας βάσει του αιτήματός σας να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο.
  Για να κατανοήσουμε καλύτερα τα αγοραστικά σας ενδιαφέροντα. Στην περίπτωση αυτή, η βάση για την επεξεργασία των πρόσθετων δεδομένων σας είναι η συγκατάθεση που δώσατε κατά την εγγραφή σας στο ενημερωτικό μας δελτίο.
  Για την υλοποίηση διαφορετικού έννομου συμφέροντος (για παράδειγμα, είναι απαραίτητη η εφαρμογή μέτρων ασφαλείας).

Επισκέπτης υποκαταστήματος

 1. 1 Ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επεξεργαζόμαστε?
  Όταν επισκέπτεστε τα γραφεία μας, ενδέχεται να καταγραφείτε από τη βιντεοκάμερά μας, εάν εισέλθετε στον σαφώς επισημασμένο χώρο καταγραφής της. Σε αυτή την περίπτωση, επεξεργαζόμαστε μια βιντεοσκόπηση σας.
 2. 2 Για ποιον σκοπό επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα?
  Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς: Για την προστασία των ανθρώπων (τόσο των επισκεπτών όσο και των εργαζομένων) και της περιουσίας στα υποκαταστήματά μας. Στην περίπτωση αυτή, η βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι ο Εφαρμοστικός Νόμος.
  Για να εκπληρώσουμε τις νομικές μας υποχρεώσεις (π.χ. ενεργώντας κατόπιν αιτήματος δημόσιας αρχής).

Εάν επικοινωνήσατε μαζί μας σχετικά με τις υπηρεσίες μας, τα προϊόντα που αγοράσατε ή ένα παρόμοιο θέμα

 1. Ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επεξεργαζόμαστε?
  Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε όταν μας στέλνετε ερωτήματα, αιτήματα, παράπονα, επαίνους ή παρόμοια, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν τις ακόλουθες προσωπικές πληροφορίες: όνομα και επώνυμο, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θέμα του ερωτήματός σας, προϊόν που αγοράσατε, ημερομηνία και τόπος αγοράς, περίληψη του ερωτήματος/αιτήματος/παραπόνου/επιδοκιμασίας και την ικανοποίησή σας από την απάντησή μας.
 2. Για ποιον σκοπό επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα?
  Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς: Για να απαντήσουμε στην ερώτηση, το αίτημα, το παράπονο, την επιδοκιμασία σας ή κάτι παρόμοιο. Σε αυτή την περίπτωση, η βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι το έννομο συμφέρον μας για να απαντήσουμε στο ερώτημα, το αίτημα, την καταγγελία, την επιδοκιμασία ή κάτι παρόμοιο.
  Για την παρακολούθηση της ικανοποίησης από τις υπηρεσίες μας. Στην περίπτωση αυτή, η βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι το έννομο συμφέρον μας.
  Για την εκπλήρωση των νομικών μας υποχρεώσεων (π.χ. τήρηση καταγγελιών καταναλωτών).

Επιχειρηματικοί συνεργάτες

 1. 1 Ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επεξεργαζόμαστε?
  Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε, καθώς και τα δεδομένα που έχουμε συλλέξει κατά τη δημιουργία και τη διατήρηση της επιχειρηματικής μας σχέσης, δηλαδή τις ακόλουθες πληροφορίες:
  τα στοιχεία ταυτοποίησής σας (εάν είστε φυσικό πρόσωπο, π.χ. ιδιοκτήτης ατομικής επιχείρησης), δηλαδή το όνομα, το επώνυμο, τον προσωπικό σας αριθμό ταυτότητας, τη σύνδεσή σας με το νομικό πρόσωπο (ιδιοκτήτης, διευθυντής, υπάλληλος ή κάτι παρόμοιο),
  τα στοιχεία επικοινωνίας σας, όνομα και επώνυμο του προσώπου επικοινωνίας, διεύθυνση επικοινωνίας (οδός και αριθμός σπιτιού, τόπος, ταχυδρομικός κώδικας, χώρα), τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 2. Για ποιον σκοπό επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα?
  Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:
  Για να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις απέναντί σας και να προβούμε σε άλλες απαραίτητες ενέργειες σε σχέση με τη σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων ή προηγούμενων ενεργειών. Στην περίπτωση αυτή, η βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι η εκτέλεση της σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος, δηλαδή η εκτέλεση ορισμένων δραστηριοτήτων κατόπιν αιτήματός σας πριν από τη σύναψη σύμβασης.
  Για την πραγμάτωση διαφορετικού έννομου συμφέροντος (για παράδειγμα, όταν είναι απαραίτητη η εφαρμογή μέτρων ασφαλείας)- Για την εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεών μας.

Εάν ενδιαφέρεστε να εργαστείτε στην εταιρεία μας

 1. Ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επεξεργαζόμαστε?
  Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε, δηλαδή τα δεδομένα που έχουμε συλλέξει για νέα απασχόληση στην εταιρεία μας, και τα οποία είναι: Οι πληροφορίες που παρέχονται στην ίδια την αίτηση υποψηφιότητας.
 2. Για ποιον σκοπό επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα?
  Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς: Για να προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες για την επιλογή και πρόσληψη νέων εργαζομένων (για παράδειγμα, για να επιλέξουμε υποψηφίους για συνεντεύξεις εργασίας και να οργανώσουμε τις συνεντεύξεις). Στην περίπτωση αυτή, έχουμε νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βάσει της αίτησής σας.
  Για να σας λάβουμε υπόψη μας κατά την αναζήτηση δυνητικών εργαζομένων και να επικοινωνήσουμε μαζί σας για σκοπούς πρόσληψης, εάν μας έχετε αποστείλει αίτηση εργασίας. Σε αυτή την περίπτωση, η βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι η συγκατάθεσή σας.
  Για να σας εξετάσουμε κατά την αναζήτηση δυνητικών εργαζομένων και να επικοινωνήσουμε μαζί σας για σκοπούς πρόσληψης, εάν, όταν υποβάλατε αίτηση για εργασία σε εμάς, μας δώσατε τη συγκατάθεσή σας να διατηρήσουμε τα στοιχεία σας για μελλοντικές ευκαιρίες. Σε αυτή την περίπτωση, η βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι η συγκατάθεσή σας. Για την εκπλήρωση των νομικών μας υποχρεώσεων.

Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα?

Θεωρούμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα αποτελούν επιχειρηματικό απόρρητο και τα προστατεύουμε ως τέτοια σύμφωνα με τους ισχύοντες νομικούς κανονισμούς και τις βέλτιστες πρακτικές.

Οι υπάλληλοί μας έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα. Τρίτοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που περιγράφονται παρακάτω:

 • Τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών που μας παρέχουν ορισμένες υπηρεσίες και προϊόντα (π.χ. συμπλήρωση παραγγελιών, παράδοση, διαφήμιση και συμβουλευτική). Στην περίπτωση αυτή, επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά σύμφωνα με τις οδηγίες μας.
 • Αρμόδιες αρχές κατά την εποπτεία της νομιμότητας των εργασιών και της συμπεριφοράς. Στην περίπτωση αυτή, επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις νόμιμες αρμοδιότητές τους.
 • Αρμόδιες αρχές (αστυνομία, εισαγγελία, δικαστήριο κ.λπ.) σε περίπτωση δικαστικών και άλλων αντίστοιχων διαδικασιών. Στην περίπτωση αυτή, επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά σύμφωνα με τις οδηγίες μας.

Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς;

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται στη Δημοκρατία της Κροατίας ή στην ΕΕ. Εάν είναι απαραίτητο, για κάποιο τεχνικό ή λειτουργικό λόγο, διατηρούμε το δικαίωμα να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε χώρες εκτός της ΕΕ, σε σχέση με τις αποφάσεις επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή βάσει κατάλληλων μέτρων διασφάλισης ή ορισμένων αποκλίσεων σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ.

Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα?

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι εξαιρετικά σημαντική για εμάς. Ορισμένα από τα μέτρα προστασίας που εφαρμόζουμε είναι τα εξής:
χρήση ασφαλών μεθόδων κατά την ανταλλαγή των προσωπικών σας δεδομένων για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης,
εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων προστασίας και ελέγχου της πρόσβασης στις πηγές δεδομένων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα,
συνεχής παρακολούθηση όλων των πόρων (φυσικών χώρων όπου αποθηκεύονται τα δεδομένα σας) που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Περίοδος διατήρησης προσωπικών δεδομένων

Για τα δεδομένα για τα οποία υπάρχει νομικά καθορισμένη περίοδος διατήρησης, διατηρούμε τα δεδομένα σας για την εν λόγω περίοδο και στη συνέχεια τα διαγράφουμε κατά τη διάρκεια πρόσθετης περιόδου ενός έτους.

Εάν είστε συνεργάτης μας για τον οποίο δεν υπάρχει νομικά καθορισμένη περίοδος διατήρησης, διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης που έχουμε συνάψει. Μετά τη λήξη της σύμβασης, διαγράφουμε τα δεδομένα σας κατά τη διάρκεια πρόσθετης περιόδου 6 ετών από τη λήξη της σύμβασης (περίοδος παραγραφής 5 ετών, συν 1 έτος για τη διαγραφή).

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών των υπηρεσιών μας διατηρούνται για όλη τη διάρκεια ή τη χρήση των υπηρεσιών. Μετά τον τερματισμό της χρήσης των υπηρεσιών, διαγράφουμε τα δεδομένα σας σύμφωνα με ξεχωριστά καθορισμένες προθεσμίες.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε βάσει του έννομου συμφέροντός μας διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα υφίσταται το έννομο συμφέρον μας και τα διαγράφουμε κατά τη διάρκεια περιόδου 1 έτους από τη λήξη του έννομου συμφέροντός μας.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε βάσει της συγκατάθεσής σας διατηρούνται για όσο διάστημα έχουμε τη συγκατάθεσή σας. Σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσής σας, τα διαγράφουμε το συντομότερο δυνατό, το συντομότερο δυνατό.

Στην περίπτωση των καταγραφών που συλλέγονται με βιντεοεπιτήρηση, τις διατηρούμε για 30 ημέρες, εκτός εάν μια συγκεκριμένη καταγραφή χρησιμοποιείται ως αποδεικτικό στοιχείο σε μια συγκεκριμένη υπόθεση.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς να τα ασκήσετε

Σε περίπτωση που αποφασίσετε να ασκήσετε ένα ή περισσότερα από τα δικαιώματά σας που αναφέρονται παρακάτω, έχουμε το δικαίωμα να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας, προκειμένου να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας αποστέλλοντας το αίτημά σας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου gdpr@aurodomus.com με θέμα «Αίτηση υποκειμένου δεδομένων» ή στη διεύθυνση Vjekoslava Spinčića 3/2, Opatija. Μετά την παραλαβή του μηνύματός σας, θα σας στείλουμε επιβεβαίωση παραλαβής.

Ασκείτε τα δικαιώματά σας δωρεάν. Ωστόσο, εάν ζητάτε συχνά (για παράδειγμα, εάν έχουν περάσει λιγότεροι από 6 μήνες από το τελευταίο αίτημά σας) ή υπερβολικά συχνά (για παράδειγμα, ζητάτε όλα τα προσωπικά σας δεδομένα γραπτώς) πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα ή τη διαβίβασή τους, διατηρούμε το δικαίωμα να σας ζητήσουμε να πληρώσετε τα έξοδά μας πριν προβείτε σε μια τέτοια ενέργεια.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να επιβεβαιώσουμε αν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργαζόμαστε.

 • Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών προσωπικών δεδομένων:

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων και να συμπληρώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα.

 • Φορητότητα προσωπικών δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να κατεβάσετε και να ζητήσετε τη μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων.

 • Δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη)

Μπορείτε να ζητήσετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας να διαγράψει τα προσωπικά σας δεδομένα, εάν συντρέχει ένας από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 17 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων. Με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι δεν θα διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εάν η επεξεργασία τους είναι απαραίτητη, για παράδειγμα για να συμμορφωθούμε με νομική υποχρέωση τήρησης προσωπικών δεδομένων ή για λόγους δημοσίου συμφέροντος για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία ή τον χειρισμό των προσωπικών σας δεδομένων:

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και στον χειρισμό των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς εν γένει.

 • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει την επεξεργασία που πραγματοποιήθηκε βάσει της συγκατάθεσης πριν από την ανάκλησή της.

 • Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Κροατική Υπηρεσία Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Ανά πάσα στιγμή, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα – τον Κροατικό Οργανισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.azop.hr) – σχετικά με την επεξεργασία και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 4 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι το δικαίωμά σας να υποβάλετε καταγγελία είναι σύμφωνο με το άρθρο 21 παράγραφοι 1 και 2 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων.

Με βάση τη συγκεκριμένη κατάστασή σας, έχετε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο ε) (επεξεργασία για σκοπούς δημοσίου συμφέροντος) ή το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) (εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για το έννομο συμφέρον του υπευθύνου επεξεργασίας ή του τρίτου, εκτός εάν τα συμφέροντα ή τα θεμελιώδη δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων που ζητούν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα υπερισχύουν των συμφερόντων αυτών, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ σύμφωνα με τις παρούσες διατάξεις).
Έχετε επίσης το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τα έννομα συμφέροντα του υπεύθυνου επεξεργασίας ή τρίτου μέρους, εκτός εάν τα συμφέροντα ή τα θεμελιώδη δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων που απαιτούν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα υπερισχύουν των εν λόγω συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ σύμφωνα με αυτές τις διατάξεις) από αμοιβαίους υπεύθυνους επεξεργασίας.

Εάν υποβάλετε καταγγελία, δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα (εκτός εάν κατά τη διαδικασία επίλυσης της καταγγελίας σας αποδείξουμε ότι υπάρχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία που υπερβαίνουν τα συμφέροντα, τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας ή εάν η επεξεργασία πραγματοποιείται για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων).

Το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης
Σε ορισμένες περιπτώσεις, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ. Εάν δεν συμφωνείτε με την επεξεργασία αυτή, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για τους σκοπούς της εν λόγω εμπορικής προώθησης, η οποία περιλαμβάνει την κατάρτιση προφίλ στον βαθμό που συνδέεται με την άμεση εμπορική προώθηση, ανά πάσα στιγμή. Εάν αντιταχθείτε στην επεξεργασία για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς αυτούς. Μπορείτε να στείλετε τις καταγγελίες σας στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: gdpr@aurodomus.com.