Politike privatnosti

PRIVACY POLICY

Ovu Opštu politiku privatnosti (u daljem tekstu: “Politika privatnosti”) izdaje kompanija AURO DOMUS BULLION MARKET d.o.o. (u daljem u tekstu: Auro Domus), Opatija, Vjekoslava Spinčića 3/2, PDV broj: 629525537808

Ova Politika privatnosti reguliše zaštitu podataka o ličnosti kao i privatnosti pojedinaca – naših kupaca, korisnika naših usluga, lica koja su se pretplatila na naš bilten i naših poslovnih partnera, gdje smo mi na poziciji rukovaoca obrade. (lice koje određuje svrhu i način obrade).

Kompanija Auro Domus Bullion Market obrađuje podatke o ličnosti u skladu s najvišim standardima Evropske unije i s Uredbom (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Savjeta od 27. aprila 2016. o zaštiti fizičkih lica u odnosu na obradu podataka o ličnosti i slobodno kretanje takvih podataka i stavljanju Direktive 95/46/EZ van snage (Opšta uredba o zaštiti podataka) SL EU L119 (u daljem tekstu: Opšta uredba o zaštiti podataka o ličnosti) i Zakona o sprovođenju Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti Uredba (“Narodne novine”, br. 44/18; u daljem tekstu: Zakon o sprovođenju). U slučaju bilo kakvih pitanja ili zahtjeva u vezi sa rukovanjem ili zaštitom vaših podataka o ličnosti, kontaktirajte nas na imejl adresu: gdpr@aurodomus.com.

U koje svrhe obrađujemo vaše podatke o ličnosti i na kom pravnom osnovu?

Vaše podatke o ličnosti ovdje navedene u skladu s Opštom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti i Zakonom o sprovođenju, obrađujemo u sljedeće svrhe:

 • A) Izvršenje ugovora
  Obrada vaših podataka o ličnosti ovdje navedenih neophodna je za sklapanje i obavljanje određenog ugovornog odnosa u kom ste strana ili radi preduzimanja određenih radnji na vaš zahtjev prije sklapanja ugovora.
 • B) Poštovanje zakonskih propisa
  Za obradu podataka o ličnosti koja je neophodna da bismo ispunili različite zakonske obaveze nas kao rukovaoca obrade na osnovu propisa Republike Hrvatske i propisa Evropske unije, nije potrebna vaša saglasnost. Ova obrada je potrebna, na primjer kada je to potrebno u svrhu sprovođenja pravila o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma (npr. Zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, “Narodne novine”, br. 108/17, 39/19).
 • C) Obrada na osnovu saglasnosti

Registracija za bilten

 1. Koje podatke o ličnosti obrađujemo?
  Ako ste se prijavili da primate naš bilten, mi obrađujemo vaše podatke o ličnosti koje nam date tokom registracije. Ti podaci su sljedeći: Vaši potrebni podaci: imejl adresa i Vaši dodatni podaci: ime, pol, grad i interesovanja.
 2. U koju svrhu obrađujemo vaše podatke o ličnosti?
  Vaše podatke o ličnosti obrađujemo u sljedeće svrhe: Da bismo vam isporučili naš bilten. U ovom slučaju, osnov za obradu vaših podataka o ličnosti je naš legitimni interes na osnovu vašeg zahtjeva za primanje biltena.
  Da biste bolje razumjeli svoja interesovanja za kupovinu. U ovom slučaju, osnov za obradu vaših dodatnih podataka je saglasnost koju ste nam dali prilikom prijave na naš bilten;
  Kada imamo drugi legitimni interes (na primjer, kada je potrebno sprovesti mjere bezbjednosti).

Posjetilac filijale

 1. Koje podatke o ličnosti obrađujemo?
  Ako posjetite naše kancelarije, možete biti snimljeni našim video kamerama ako ste ušli u područje snimanja video kamere koje je jasno označeno. U tom slučaju obrađujemo vaš video zapis.
 2.  U koju svrhu obrađujemo vaše podatke o ličnosti?
  Vaše podatke o ličnosti obrađujemo u sljedeće svrhe: Da zaštitimo ljude (posjetioce i zaposlene) i imovinu u svojim filijalama. U ovom slučaju, osnov za obradu Vaših podataka o ličnosti je Zakon o sprovođenju.
  U cilju ispunjavanja naših zakonskih obaveza (npr. postupanje po zahtjevu organa javne vlasti).

Ako ste nas kontaktirali u vezi s našim uslugama, našim proizvodima koje ste kupili ili slično

    1. Koje podatke o ličnosti obrađujemo?
     Obrađujemo vaše podatke o ličnosti koje nam dajete kada šaljete upite, zahtjeve, žalbe, pohvale ili slično, a koji mogu uključivati sljedeće podatke o ličnosti: ime, broj telefona, imejl adresu, razlog za vaš upit, proizvod koji ste kupili, datum i mjesto kupovine, rezime vašeg upita/zahtjeva/žalbe/pohvale i vaše zadovoljstvo našim odgovorom.
    2. U koju svrhu obrađujemo vaše podatke o ličnosti?
     Vaše podatke o ličnosti obrađujemo u sljedeće svrhe: Da bismo odgovorili na vaš upit, zahtjev, žalbu, pohvalu ili slično. U ovom slučaju, osnov za obradu vaših podataka o ličnosti je naš legitimni interes kako bismo odgovorili na vaš upit, zahtjev, žalbu, pohvalu ili slično;
     Da bismo pratili zadovoljstvo našom uslugom. U ovom slučaju, osnov za obradu Vaših podataka o ličnosti je naš legitimni interes;

Poslovni partneri

 1. Koje podatke o ličnosti obrađujemo?
  Obrađujemo podatke o ličnosti koje ste nam dostavili kao i one koje smo prikupili prilikom uspostavljanja i održavanja poslovnog odnosa ili sljedeće podatke:
  vaši identifikacioni podaci (ako ste fizičko lice, npr. vlasnik preduzeća) a to su vaše ime, prezime, matični broj, veza sa pravnim licem (vlasnik, direktor, zaposleni ili sl.);
  vaši kontakt podaci, ime i prezime lica za kontakt, kontakt adresa (ulica i kućni broj, mjesto, poštanski broj, država), telefon, imejl adresa.
 2. U koju svrhu obrađujemo vaše podatke o ličnosti?
  Vaše podatke o ličnosti obrađujemo u sljedeće svrhe:
  U cilju ispunjavanja naših ugovornih obaveza prema vama i preduzimanja drugih neophodnih radnji u vezi sa zaključenjem i izvršenjem ugovora ili prethodnih radnji. U ovom slučaju, osnov za obradu vaših podataka o ličnosti je izvršenje ugovora u kome ste strana ili preduzimanje radnji na vaš zahtev prije zaključenja ugovora;
  Kada imamo drugi legitimni interes (na primjer, kada je potrebno sprovesti mjere bezbjednosti); Da bismo ispunili svoje zakonske obaveze.

Ako ste zainteresovani za rad u našoj kompaniji

 1. Koje podatke o ličnosti obrađujemo?
  Obrađujemo vaše podatke o ličnosti koje ste nam dostavili ili koje smo prikupili u svrhu zapošljavanja u našoj kompaniji, a to su: Podaci navedeni u samom obrascu za prijavu.
 2. U koju svrhu obrađujemo vaše podatke o ličnosti?
  Vaše podatke o ličnosti obrađujemo u sljedeće svrhe: Da preduzmemo neophodne korake za izbor i zapošljavanje novih zaposlenih (na primjer, za izbor kandidata za intervju za posao i organizovanje intervjua). U ovom slučaju imamo pravni osnov za obradu vaših podataka o ličnosti na osnovu vaše prijave;
  Da bismo mogli da vas uzmemo u obzir prilikom traženja novih radnika i da vas kontaktiramo radi zapošljavanja, ako ste nam poslali otvorenu prijavu za posao. U ovom slučaju, osnov za obradu vaših podataka o ličnosti je saglasnost.
  Da bismo vas uzeli u obzir prilikom traženja novih zaposlenih i kontaktirali vas radi zapošljavanja, ako ste dali saglasnost da vaše podatke sačuvamo u našoj evidenciji za buduće prilike prilikom prijave za posao. U ovom slučaju, osnov za obradu vaših podataka o ličnosti je vaša saglasnost Da ispunimo svoje zakonske obaveze.

Tko ima pristup vašim podacima o ličnosti?

Vaše podatke o ličnosti smatramo poslovnom tajnom i kao takve ih štitimo u skladu sa važećim zakonima i najboljom praksom.

Pristup vašim podacima o ličnosti je omogućen našim zaposlenima. Treće strane imaju pravo pristupa i obrade vaših podataka o ličnosti u situacijama opisanima u nastavku:

 • Nezavisni dobavljači usluga koji nam pružaju određene usluge i proizvode (npr. ispunjenje porudžbina, isporuka, oglašavanje i savjetovanje). U ovom slučaju, oni obrađuju vaše podatke o ličnosti isključivo u skladu sa našim uputstvima;
 • Nadležni organi u nadzoru zakonitosti poslovanja i ponašanja. U ovom slučaju, oni obrađuju vaše podatke o ličnosti u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima;
 • Nadležni organi (policija, državno pravobranilaštvo, sud i dr.) u slučaju sudskih i drugih ravnopravnih postupaka. U ovom slučaju, oni obrađuju vaše podatke o ličnosti isključivo u skladu sa našim uputstvima;

Prijenos ličnih podataka u treće zemlje ili međunarodne organizacije?

Vaši podaci o ličnosti obrađuju se u Republici Hrvatskoj ili u Evropskoj uniji. Ako je potrebno, iz nekih tehničkih ili operativnih razloga, zadržavamo pravo da prenesemo vaše podatke o ličnosti u zemlje koje nisu članice EU-a, u vezi sa odlukama Evropske komisije o adekvatnosti ili na osnovu odgovarajućih mjera zaštite ili određenih odstupanja u skladu sa GDPR-om.

Kako štitimo vaše podatke o ličnosti?

Zaštita vaših podataka o ličnosti nam je izuzetno važna. Neke od mjera zaštite koje sprovodimo su sljedeće:
primjena bezbjednosnih metoda prilikom razmjene vaših podataka o ličnosti kako bi se spriječio neovlašćeni pristup;
primjena savremenih metoda zaštite i kontrole pristupa izvorima podataka koji sadrže podatke o ličnosti;
kontinuisano praćenje svih resursa (fizičkih oblasti u kojima se čuvaju vaši podaci) koji se upotrebljavaju za obradu podataka o ličnosti.

Period čuvanja podataka o ličnosti

Za podatke za koje postoji zakonski definisan period čuvanja, čuvamo vaše podatke za taj period i brišemo ih tokom dodatnog perioda od godinu dana.

Ako ste naši poslovni partneri za koje ne postoji zakonski definisan period čuvanja, čuvamo podatke o ličnosti tokom perioda važenja ugovora koji smo sklopili sa vama. Po raskidu ugovora brišemo vaše podatke tokom dodatnog perioda od 6 godina od raskida ugovora (zastarjelost od 5 godina, uvećana za 1 godinu za brisanje).

Podaci o ličnosti korisnika naših usluga čuvaju se tokom cijelog trajanja ili korišćenja usluga. Po prestanku korišćenja usluga, vaše podatke brišemo u skladu sa posebno određenim rokovima.

Podaci o ličnosti koje obrađujemo na osnovu našeg legitimnog interesa čuvaju se sve dok postoji naš legitimni interes i brišemo ih na period od 1 godine od prestanka našeg legitimnog interesa.

Podaci o ličnosti koje obrađujemo na osnovu vaše saglasnosti čuvaju se sve dok imamo vašu saglasnost. U slučaju opoziva saglasnosti, brišemo ih što je prije moguće.

U slučaju snimaka prikupljenih video nadzorom, čuvamo ih 30 dana, osim kada u konkretnom slučaju postoji potreba da se određeni snimak upotrebljava kao dokaz.

Koja su vaša prava i kako ih ostvariti

U slučaju da odlučite da ostvarite jedno ili više svojih prava navedenih u nastavku, imamo pravo da verifikujemo vaš identitet, sve u svrhu zaštite vaših podataka o ličnosti.

Svoja prava možete ostvariti slanjem zahtjeva na imejl adresu gdpr@aurodomus.com i navođenjem predmeta obavještenja kao „Zahtev ispitanika“ ili na adresu Vjekoslava Spinčića 3/2 Opatija. Po prijemu obavještenja, poslaćemo vam potvrdu o prijemu vašeg zahtjeva.

Svoja prava ostvarujete besplatno. Međutim, ako često (na primjer, manje od 6 mjeseci od vašeg posljednjeg zahtjeva) ili pretjerano (na primjer, zahtijevate sve svoje podatke o ličnosti u pisanom obliku) zahtijevate pristup ili prijenos vaših podataka o ličnosti, imamo pravo da zatražimo od vas da platite naše troškove prije sprovođenja takve radnje.

Možete da nas kontaktirate radi ostvarivanja sljedećih prava:

 • Pravo pristupa svojim podacima o ličnosti

Imate pravo da tražite od nas da potvrdimo da li obrađujemo vaše podatke o ličnosti, kao i pristup vašim podacima o ličnosti koje obrađujemo.

 • Pravo na ispravku netačnih podataka o ličnosti:

Imate pravo da zahtijevate ispravku vaših netačnih podataka o ličnosti, kao i pravo da dopunite svoje podatke o ličnosti.

 • Prenosivost podataka o ličnosti

Imate pravo da preuzmete i zatražite prijenos vaših podataka o ličnosti.

 • Pravo na brisanje (pravo na zaborav)

Možete tražiti od rukovaoca da izbriše vaše podatke o ličnosti ako je ispunjen jedan od razloga navedenih u članu 17. Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti. Ovim vas obavještavamo da ne smijemo da izbrišemo vaše podatke o ličnosti ako je njihova obrada neophodna, na primjer u svrhu ispunjenja zakonske obaveze čuvanja podataka o ličnosti ili iz razloga javnog interesa za postavljanje, ostvarivanje ili odbranu pravnih zahtjeva.

 • Pravo na prigovor na obradu ili rukovanje vašim podacima o ličnosti:

Imate pravo da uložite prigovor na obradu vaših podataka o ličnosti, kao i na naš tretman vaših podataka o ličnosti uopšte.

 • Pravo na opoziv saglasnosti

Imate pravo da u bilo kom trenutku opozovete svoju saglasnost za dalju obradu podataka o ličnosti. Opoziv saglasnosti ne utiče na obradu koja se vrši na osnovu saglasnosti prije njenog opoziva.

 • Pravo žalbe Agenciji za zaštitu podataka o ličnosti.

U svakom trenutku imate pravo prigovora nadležnom organu za zaštitu podataka o ličnosti – Agenciji za zaštitu podataka o ličnosti (www.azop.hr) u vezi sa obradom i zaštitom Vaših podataka o ličnosti.

U skladu sa članom 21., stavom 4. Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti želimo da naglasimo da je vaše pravo na podnošenje žalbe u skladu sa članom 21. stavom 1. i 2. Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti.

Na osnovu vaše posebne situacije, imate pravo da u bilo kom trenutku uložite prigovor na obradu podataka o ličnosti koji se odnose na vas, u skladu sa članom 6. stavom 1. tačkom (e) (obrada u javnom interesu) ili članom 6. stavom 1. , tačkom (f) (ako je obrada neophodna za legitimne interese rukovaoca ili trećeg lica, osim ako su interesi ili osnovna prava ispitanika koji traže zaštitu podataka o ličnosti jači od tih interesa, uključujući profilisanje prema ovim odredbama).
Takođe imate pravo da uložite prigovor na obradu svojih podataka o ličnosti obrađenih u skladu sa članom 6. stavom 1. tačkom (f) Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (ako je obrada neophodna za legitimne interese rukovaoca ili treće strane, osim ako su interesi ili osnovna prava ispitanika koji zahtijevaju zaštitu ličnih podataka jači od ovih interesa, uključujući profilisanje prema ovim odredbama) od strane zajedničkih rukovaoca.

Ako podnesete žalbu, više nećemo obrađivati vaše podatke o ličnosti (osim ako u procesu rješavanja vaše žalbe ne pokažemo da postoje ubjedljivi legitimni razlozi za obradu koji prevazilaze vaše interese, prava i slobode ili ako se obrada sprovodi u svrhu objavljivanja, ostvarivanja ili odbrane zakonskih zahtjeva).

Pravo na prigovor na obradu u svrhe direktnog marketinga
U određenim slučajevima, vaše podatke o ličnosti obrađujemo u svrhe direktnog marketinga. Ako ne pristajete na ovu obradu, imate pravo u bilo kom trenutku da uložite prigovor na obradu podataka o ličnosti koji se odnose na vas u svrhe takvog marketinga, što uključuje profilisanje u mjeri koja je povezana sa takvim direktnim marketingom. Ako se protivite obradi u svrhe direktnog marketinga, više nećemo obrađivati ​​vaše podatke o ličnosti u te svrhe. Svoje žalbe možete da uputite na sljedeću kontakt imejl adresu: gdpr@aurodomus.com