Политика на приватност

ПОЛИТИКА НА ПРИВАТНОСТ

Оваа Општа политика на приватност (во понатамошниот текст „Политика на приватност“) ја донесува AURO DOMUS BULLION MARKET d.o.o. (во понатамошниот текст: Auro Domus), Opatija, Vjekoslava Spinčića 3/2, ДДВ број: 629525537808.

Оваа Политика за приватност ја регулира заштитата на личните податоци, како и приватноста на физичките лица – нашите клиенти, корисниците на нашите услуги, луѓе кои се претплатиле на нашиот билтен и нашите деловни партнери, каде што ние сме на позицијата контролор за обработка. (лице кое ја одредува целта и начинот на обработка).

Auro Domus Bullion Market ги обработува личните податоци во согласност со највисоките стандарди на Европската Унија и Регулатива (ЕУ) 2016/679 на Европскиот парламент и на Советот од 27 април 2016 година, за заштита на поединци во однос на обработката на личните податоци и слободното движење на таквите податоци, како и за укинување на Директива 95/46/ЕЗ (во понатамошниот текст: Општа регулатива за заштита на податоците), Сл.весник ЕУ Л119 (во понатамошниот текст: Општа регулатива за заштита на податоците) и Законот за спроведување на Општата регулатива за заштита на податоците (Службен весник 44/18; во понатамошниот текст: Закон за спроведување). Во случај на какви било прашања или барања во врска со постапувањето или заштитата на Вашите лични податоци, Ве молиме контактирајте нè на адресата на е-пошта: gdpr@aurodomus.com.

За која цел ги обработуваме Вашите лични податоци и на која правна основа?

Вашите лични податоци, овде наведени во согласност со Општата регулатива за заштита на податоците и Законот за спроведување ги обработуваме за следниве цели:

 • А) Извршување договор
  Обработката на Вашите лични податоци, кои се овде наведени, е неопходна за склучување и извршување на одреден договорен однос во кој Вие сте договорна страна или поради преземање одредени дејствија на Ваше барање, пред склучувањето на договорот.
 • Б) Почитување на законските прописи
  За обработката на личните податоци, која е неопходна за да ги исполниме различните законски обврски, нам, како контролори на обработката врз основа на прописите на Република Хрватска и прописите на Европската Унија, не ни е потребна Ваша согласност. Оваа обработка е потребна, на пример, кога тоа е неопходно за целите на спроведување на правилата за спречување перење пари и финансирање тероризам (на пр.: Закон за спречување перење пари и финансирање тероризам, Сл. весник бр. 108/17, 39/19).
 • В) Обработка заснована на согласност

Регистрација за билтен

 1. Кои лични податоци ги обработуваме?
  Ако сте се пријавиле за примање на нашиот билтен, ги обработуваме Вашите лични податоци кои сте ни ги доставиле при регистрацијата. Тие податоци се следниве: Ваши потребни податоци: адреса на е-пошта и Ваши дополнителни податоци: име, пол, град и интереси.
 2. За која цел ги обработуваме Вашите лични податоци?
  Вашите лични податоци ги обработуваме за следниве цели: за да Ви го испорачаме нашиот билтен. Во овој случај основата за обработка на Вашите лични податоци е нашиот легитимен интерес врз основа на Вашето барање за примање на билтенот.
  Со цел подобро да ги разберете Вашите интереси за купување. Во овој случај, основа за обработката на Вашите дополнителни податоци е согласноста која сте ни ја дале при пријавата за нашиот билтен.
  Кога имаме друг легитимен интерес (на пример, кога е потребно да се спроведат безбедносни мерки).

Посетител на подружница

 1. 1. Кои лични податоци ги обработуваме?
  Ако ги посетите нашите канцеларии може да бидете снимени со нашите видеокамери доколку сте влегле во подрачје на снимање со видеокамера кое е јасно означено. Во тој случај го обработуваме Вашиот видеозапис.
 2. За која цел ги обработуваме Вашите лични податоци?
  Вашите лични податоци ги обработуваме за следниве цели: за заштита на луѓето (посетителите и вработените) и имотот во нашите подружници. Во овој случај основа за обработка на Вашите лични податоци е Законот за спроведување.
  За да ги исполниме нашите законски обврски (на пр.: делување на барање на јавните власти).

Ако сте нè контактирале во врска со нашата услуга, нашите производи кои сте ги купиле или слично

 1. 1. Кои лични податоци ги обработуваме?
  Ги обработуваме Вашите лични податоци што ни ги давате при испраќање прашања, барања, жалби, комплименти или слично, кои може да ги вклучуваат следните лични податоци: име и презиме, телефонски број, адреса на е-пошта, причина за Вашето барање, производот што сте го купиле, датумот и местото на купување, резиме на Вашето прашање/барање/жалба/комплимент и Вашето задоволство од нашиот одговор.
 2. За која цел ги обработуваме Вашите лични податоци?
  Вашите лични податоци ги обработуваме за следниве цели: за да одговориме на Вашето прашање, барање, жалба, комплимент или слично. Во овој случај основата за обработка на Вашите лични податоци е нашиот легитимен интерес за да одговориме на Вашето прашање, барање, жалба, комплимент, или слично;
  За да го следиме задоволството од нашата услуга. Во овој случај основа за обработка на Вашите лични податоци е нашиот легитимен интерес;
  За да ги исполниме нашите законски обврски (на пр.: чување на жалбите на потрошувачите).

Деловни партнери

 1. 1. Кои лични податоци ги обработуваме?
  Ги обработуваме личните податоци кои сте ни ги ставиле на располагање, како и оние кои сме ги собрале при воспоставување и одржување на деловниот однос, односно следниве податоци:
  Вашите податоци за идентификација (ако сте физичко лице, на пр. сопственик на занаетчиски бизнис), а тоа се Вашето име и презиме, матичен број, поврзаност со правното лице (сопственик, директор, вработен или слично);
  Вашите податоци за контакт, име и презиме на лицето за контакт, контакт-адреса (улица и број, место, поштенски број, држава), телефон, адреса на е-пошта.
 2. За која цел ги обработуваме Вашите лични податоци?
  Вашите лични податоци ги обработуваме за следниве цели:
  За да ги исполниме своите договорни обврски кон Вас и да ги преземеме другите неопходни дејствија во врска со склучувањето и извршувањето на договорот или претходните дејствија. Во овој случај, основа за обработка на Вашите лични податоци е извршувањето на договорот во кој сте страна, односно преземање дејство на Ваше барање, пред склучување на договорот;
  Кога имаме друг легитимен интерес (на пример, кога тоа е потребно за да се спроведат безбедносните мерки); За да ги исполниме нашите законски обврски.

Доколку сте заинтересирани за работа во нашата компанија

 1. Кои лични податоци ги обработуваме?
  Ги обработуваме Вашите лични податоци кои сте ни ги испорачале, односно кои сме ги собрале за целите на вработување во нашата компанија, а тоа се: податоците наведени во самиот образец за пријава.
 2. За која цел ги обработуваме Вашите лични податоци?
  Вашите лични податоци ги обработуваме за следниве цели: за да ги преземеме неопходните чекори за избор и вработување нови лица (на пример: за избор на кандидати за интервју за работа и за организирање интервјуа). Во тој случај имаме правна основа за обработка на Вашите лични податоци врз основа на Вашата пријава;
  За да Ве земеме предвид при барањето нови работници и да Ве контактираме за целите на вработување доколку сте ни испратиле отворена молба за работа. Во овој случај основа за обработка на Вашите лични податоци е согласноста
  За да Ве земеме предвид при барањето нови работници и да Ве контактираме за целите на вработување доколку сте ни дале согласност за зачувување на Вашите податоци во нашата евиденција за идни можности, при пријавата за работа. Во овој случај основа за обработка на Вашите лични податоци е Вашата согласност За да ги исполниме нашите законски обврски.

Кој има пристап до Вашите лични податоци?

Вашите лични податоци ги сметаме за деловна тајна и како такви ги штитиме во согласност со важечките законски прописи и најдобрата пракса.

Пристапот до Вашите лични податоци им е овозможен на нашите вработени. Трети страни имаат право на пристап и обработка на Вашите лични податоци во долуопишаните ситуации:

 • Давателите на услуги од трети страни кои ни овозможуваат одредени услуги и производи (на пр.: извршување нарачка, испорака, рекламирање и советување). Во тој случај, Вашите лични податоци се обработуваат исклучиво во согласност со нашите упатства;
 • Надлежните тела при надзор на законитоста при работењето и постапувањето. Во тој случај Вашите лични податоци се обработуваат во согласност со нивните законски овластувања;
 • Надлежните тела (полиција, јавно обвинителство, суд и др.) во случај на судски и други слични постапки. Во тој случај се обработуваат Вашите лични податоци исклучиво во согласност со нашите упатства;

Пренос на личните податоци во трети земји или меѓународни организации?

Вашите лични податоци се обработуваат во Република Хрватска или во Европската Унија. Ако е потребно, од некои технички или оперативни причини, го задржуваме правото да ги пренесеме Вашите лични податоци и во земји надвор од ЕУ, во врска со одлуките на Европската комисија за соодветноста или врз основа на соодветните заштитни мерки или одредени отстапувања во согласност со ОРЗП.

Како ги заштитуваме Вашите лични податоци?

Заштитата на Вашите лични податоци ни е особено важна. Некои од заштитните мерки кои ги спроведуваме се следниве:
Користење сигурни методи при размена на Вашите лични податоци, за да се спречи неовластен пристап;
Примена на современи методи на заштита и контрола на пристапот до извори на податоци кои содржат лични податоци;
Континуирано следење на сите ресурси (физички подрачја во кои се зачувани Вашите податоци), кои се користат за обработка на личните податоци.

Период на чување на личните податоци

Во однос на податоците за кои постои законски дефиниран период на чување, Вашите податоци ги чуваме во тој временски период и ги бришеме во текот на дополнителниот период од една година.

Доколку сте наши деловни партнери за кои нема законски дефиниран период на чување, ние ги задржуваме личните податоци во текот на целиот период на важност на договорот што сме го склучиле со Вас. По раскинување на договорот Вашите податоци ги бришеме во текот на дополнителниот период од 6 години од раскинувањето на договорот (застареност од 5 години, зголемена за 1 година за бришење).

Личните податоци на корисниците на нашите услуги се чуваат во текот на целото времетраење или користење на услугите. По престанокот на користењето на услугите Вашите податоци ги бришеме во согласност со посебно одредени рокови.

Личните податоци кои ги обработуваме врз основа на нашиот легитимен интерес се чуваат сè додека постои наш легитимен интерес и ги бришеме во период од 1 година од престанокот на нашиот легитимен интерес.

Личните податоци кои ги обработуваме врз основа на Ваша согласност се чуваат сè додека ја имаме Вашата согласност. Во случај на повлекување на согласноста ги бришеме колку што е можно побрзо.

Во однос на снимките собрани од видеонадзорот, нив ги чуваме 30 дена, освен кога во поединечен случај постои потреба одредена снимка да се користи како доказ.

Кои се Вашите права и како да ги практикувате

Во случај да одлучите да користите едно или повеќе свои права наведени во продолжение, имаме право да го провериме Вашиот идентитет, а сè со цел заштита на Вашите лични податоци.

Своите права можете да ги остварите со испраќање барање на адресата на е-пошта gdpr@aurodomus.com и со наведување на предметот на известувањето како „Барање на испитаникот“ или на адреса Vjekoslava Spinčića 3/2 Opatija. По приемот на известувањето ќе Ви испратиме потврда за уреден прием на Вашето барање.

Своите права ги остварувате бесплатно. Меѓутоа, ако често (на пример, ако поминало помалку од 6 месеци од Вашето последно барање) или претерано (на пример, ги барате сите свои лични податоци во писмена форма) барате пристап или пренос на Вашите лични податоци, имаме право да побараме да ни платите за трошоците пред спроведување на таквите дејствија.

Можете да нè контактирате заради остварување на следниве права:

 • Правото на пристап до Вашите лични податоци

Имате право да побарате од нас потврда за тоа дали ги обработуваме Вашите лични податоци, како и пристап до Вашите лични податоци кои ги обработуваме.

 • Право на корекција на неточните лични податоци:

Имате право да побарате корекција на Вашите неточни лични податоци, како и право на дополнување на Вашите лични податоци.

 • Преносливост на личните податоци

Имате право да ги преземете и да побарате пренос на Вашите лични податоци.

 • Право на бришење (право да бидете заборавени)

Можете да побарате од контролорот за обработка да ги избрише Вашите лични податоци доколку е исполнета една од причините наведени во член 17 од Општата регулатива за заштита на податоците. Со ова Ве известуваме дека не смееме да ги избришеме Вашите лични податоци доколку нивната обработка е неопходна, на пример заради исполнување на законската обврска за чување лични податоци или поради причини од јавен интерес за поставување, остварување или одбрана на правни барања.

 • Право на приговор против обработката или ракувањето со Вашите лични податоци:

Имате право на приговор за обработката на Вашите лични податоци, како и воопшто за нашето постапување со Вашите лични податоци.

 • Право на повлекување на согласноста

Имате право, во кој било момент, да ја повлечете својата согласност за понатамошна обработка на личните податоци. Повлекувањето на согласноста не влијае врз обработката која се спроведува врз основа на согласноста пред нејзиното повлекување.

 • Право на приговор до Агенцијата за заштита на личните податоци.

Право на приговор до надлежното тело за заштита на личните податоци – Агенцијата за заштита на личните податоци (www.azop.hr) во врска со обработката и заштитата на Вашите лични податоци имате во секој момент.

Согласно член 21, став 4 од Општата регулатива за заштита на податоците сакаме да истакнеме дека Вашето право на поднесување жалби е во согласност со член 21, ставови 1 и 2 од Општата регулатива за заштита на податоците.

Врз основа на Вашата посебна ситуација, имате право во секое време да се спротивставите на обработката на личните податоци што се однесуваат на Вас, во согласност со член 6 (1) (д) (обработка во јавен интерес) или член 6 (1)(ѓ) (ако обработката е неопходна за легитимните интереси на контролорот за обработка или на трето лице, освен ако интересите или фундаменталните права на испитаниците кои бараат заштита на личните податоци ги надминуваат тие интереси, вклучително и профилирањето според овие одредби).

Исто така, имате право да се спротивставите на обработката на Вашите лични податоци обработени во согласност со член 6 (1) (ѓ) од Општата регулатива за заштита на податоците (ако обработката е неопходна за легитимните интереси на контролорот за обработка или трето лице, освен ако интересите или основните права на испитаниците кои бараат заштита на личните податоци се посилни од овие интереси, вклучително и профилирање според овие одредби) од страна на заедничките контролори

Ако поднесете жалба, ние повеќе нема да ги обработуваме Вашите лични податоци (освен ако во процесот на решавање на Вашата жалба не докажеме дека постојат убедливи легитимни причини за обработка, што ги надминуваат Вашите интереси, права и слободи, или ако обработката е за целта на поставување, остварување или одбрана на законските барања).

Право на приговор за обработката за целите на директниот маркетинг
Во одредени случаи, ние ги обработуваме Вашите лични податоци за целите на директен маркетинг. Доколку не се согласувате со оваа обработка, имате право во секое време да се спротивставите на обработката на личните податоци што се однесуваат на Вас за целите на таквиот маркетинг, што вклучува профилирање до степен поврзан со таквиот директен маркетинг. Доколку се спротивставите на обработката за целите на директен маркетинг, ние повеќе нема да ги обработуваме Вашите лични податоци за тие цели. Вашите жалби можете да ги испратите на следната адреса за контакт: gdpr@aurodomus.com