Општи одредби

ОПШТИ УСЛОВИ НА РАБОТЕЊЕ

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Примена

Член 1

1.1. Со општите услови на работење на трговското друштво AURO DOMUS BULLION MARKET d.o.о. (АУРО ДОМУС БУЛЛИОН МАРКЕТ д.о.о.) (во понатамошниот текст: Општи услови) се регулираат условите и одредбите за купување и продажба на инвестициско злато, сребрени прачки и монети, се регулираат односите помеѓу Продавачот и Купувачот, правата и обврските на Продавачот, како и правата и обврските на Купувачот, применувајќи ги принципите на доверба, почитување на важечките прописи и принципите за обработка на личните податоци.

1.2. Продавач на предметот е трговското друштво AURO DOMUS BULLION MARKET d.o.o., Идентификациски број на субјектот: 629525537808, упишано во судски регистар на Трговскиот суд во Ријека, во регистарски упис со матичен број на субјектот на упис (МБС) 040314829, (во понатамошниот текст: Продавач).

Адреса и контакт: AURO DOMUS BULLION MARKET d.o.o., Вјекослава Спинчича 3/2, 51410 Опатија, телефон: +385 1 6066 088, е-пошта: info@aurodomus.com.

Купувач на предметот на инвестициско злато (во понатамошниот текст: Купувач) е секое физичко или правно лице, кое со цел да купи и стане сопственик на предметот на инвестициско злато (во понатамошниот текст: Предмет) се согласува да исплати одредена или одредлива цена за тој предмет.

1.3. Овие Општи услови на работење претставуваат и преддоговорно известување и се однесуваат на склучување договор за купопродажба доколку купувачот е и потрошувач односно секое физичко лице кое склучува правна работа или делува на пазарот надвор од својата трговска, деловна, занаетчиска или професионална дејност, како и доколку договорот се склучува помеѓу трговецот и потрошувачот во рамки на организираниот систем на продажба или давање услуги без истовремено физичко присуство на трговецот и потрошувачот на едно место, при што сè до моментот на склучување на договорот, како и за склучувањето на договорот, се користи исклучиво едно или повеќе средства за комуникација на далечина. Средства за комуникација на далечина се сите средства кои може да се користат за склучување договор на далечина без истовремено физичко присуство на трговецот и потрошувачот, како што се интернетот и електронската пошта. Склучувањето договор преку веб-страницата www.aurodomus.com  претставува склучување договор на далечина.

Потрошувачот, во својство на купувач, склучува договорот за купопродажба со AURO DOMUS BULLION MARKET d.o.o., Вјекослава Спинчича 3/2, 51410 Опатија (во понатамошниот текст: AURO DOMUS BULLION MARKET d.o.o.) во својство на продавач.

Правните лица како купувачи подлежат на примена на Законот за обврзувачки односи и Законот за електронска трговија, па за нив не се применува Законот за заштита на потрошувачите.

На правните лица како купувачи не се однесуваат деловите од овие Општи услови на работење под наслов „Материјален недостаток“ и „Известување за начинот на писмен приговор на потрошувачите“. Во наведените случаи се применуваат релевантните одредби од Законот за обврзувачки односи и Законот за електронска трговија. Продавачот може, по свој избор, во секој конкретен случај да му ги овозможи на правното лице правата кои ги има купувачот кој е потрошувач.

Корисникот е лице кое ја користи веб-страницата www.aurodomus.com, исто како и секој купувач и посетител на веб-страницата www.aurodomus.com.

Блокчејн-трансакција (англ. Blockchain) е процесирање на трансакцијата и вршење на плаќање со криптовалути, која за сметката на AURO DOMUS BULLION MARKET ја извршува Electrocoin d.o.o. (Електрокоин д.о.о.) преку електронскиот платежен систем за процесирање уплати PayCek.

EC е трговското друштво Electrocoin d.o.o.

Склучувањето договор за купопродажба преку веб-страницата www.aurodomus.hr е регулирано во согласност со применливите законски одредби.

1.4. редмет, во смисла на овие Општи услови на работење, се смета:

1. Злато во облик на прачка или плочка, со тежина која е прифатена на пазарот на благородни метали, чистота еднаква или поголема од 995 илјадинки, без разлика дали е претставено со хартии од вредност, или не.

2. латни монети:

a) чистота еднаква или поголема од 900 илјадинки

b) исковани по 1800-та година

c) кои моментално се или биле законско средство за плаќање во земјата на потекло

d) кои вообичаено се продаваат по цена која не надминува повеќе од 80 % од вредноста на златото на отворениот пазар, содржано во монети

3. Сребро

a) сребро во облик на прачки или плочки, со тежина која е прифатена на пазарот на благородни метали, чистота еднаква или поголема од 995 илјадинки

b) сребрени монети со чистота еднаква или поголема од 833 илјадинки

4. Производи на Хрватскиот монетарен институт

Член 2

2.1. Со овие Општи услови на работење на продажба на инвестициско злато, сребрени прачки и монети (во понатамошниот текст: ОУР) се регулирани односите помеѓу Продавачот и Купувачот, правата и обврските на Продавачот, како и правата и обврските на Купувачот, а во однос на условите и начинот на продажба на Предметот, цената на Предметот, испораката и предавањето на Предметот, приемот на Предметот, враќање, достава, начин на плаќање и други прашања поврзани со продажбата на Предметот.

2.2. Овие Општи услови на работење се составен дел од секој поединечен договор и важат за сите поединечни продажби на Предметот од член 1 од овие ОУР, договорени помеѓу Продавачот и Купувачот, освен ако тие јасно не ја исклучиле нивната примена.

2.3. Купувачот ја склучува купопродажбата и ги прифаќа овие ОУР со клик со кој се потврдува нарачката.

2.4. Со прифаќањето на понудата Купувачот изјавува дека ги прочитал овие Општи услови на работење, дека ја прифаќа нивната примена и дека ги прифаќа сите права и обврски кои произлегуваат од нив.

2.5. Со прифаќањето на понудата Купувачот изјавува дека податоците внесени во понудата се вистинити и еднакви на усмениот договор.

2.6. Продавачот е обврзан да го запознае секој Купувач со содржината на овие ОУР

 

Цена

Член 3

3.1. Продавачот ја одредува цената на Предметот врз основа на условите на пазарот, како и врз основа на цената на златото и среброто на Лондонската берза на благородни метали (во понатамошниот текст: Берза).

3.2. Сите цени се изразени и важечки во хрватската национална валута, хрватска куна (kn). Покрај цените, изразени во валутата хрватска куна, може информативно да биде истакната и противвредноста на куната во евра, според средниот курс на Хрватската народна банка на тој ден.

3.3. Согласно со промените на цената на златото и среброто на Берзата, цената на предметот и целокупниот ценовник на понудата на Продавачот се менуваат секои пет минути, започнувајќи со цел час, а достапен е на веб-страниците на Продавачот, www.aurodomus.com.

3.4. Секој купувач има право на увид во ценовникот од претходниот став од овој член и во секој момент има право да побара испис од истиот.

3.5. Купувачот нема дополнителни трошоци во случај на склучување договор на далечина, односно нема трошоци за комуникација на далечина за целите на склучување на договорот.

 

Понуда

Член 4

4.1. Продавачот е должен да даде понуда врз основа на нарачката на Купувачот, а кај веб-продавниците за понуда се смета прикажаниот производ со истакната цена.

4.2. Со прифаќање на понудата на Продавачот Купувачот ја потврдува нарачката.

4.3. Понудата се смета за прифатена ако Купувачот ја потврди нарачката согласно точка 4.2. и ако изврши уплата на цената на Предметот во целост, во рок од 3 часа. По истекот на рокот од 3 часа понудата повеќе не е ниту важечка ниту обврзувачка за Продавачот.

4.4. Продавачот може, по истекот на рокот од 3 часа, да му испрати барање на купувачот за вршење уплата.

 

Начин на плаќање

Член 5

5.1. Купувачот може да го изврши купувањето преку веб-продавница на еден од следниве начини на плаќање:

(1) Со уплата на трансакциска сметка,

(2) Со еднократно плаќање со картица (Visa, Visa Electron, Maestro и MasterCard),

(3) Со плаќање во криптовалути со користење на платформата PayCek.

PayCek моментално поддржува 9 криптовалути: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Stellar (XLM), Ripple (XRP), Tether (USDT), USDC, Bitcoin Cash (BCH), DAI, Binance USD (BUSD), Solana (SOL) и EOS.

Блокчејн-трансакциите за сметката на AURO DOMUS BULLION MARKET ги извршува EC, а надоместоците за плаќање во целост ги сносува Купувачот. Надоместоците за плаќање опфаќаат трансакциски надоместоци, односно надоместоци за обработка на трансакцијата која Купувачот ја плаќа на EC, како и мрежен надоместок, односно надоместок за спроведување трансакции на блокчејн-мрежата, која во целост е зависна од блокчејн-системот. Сметката издадена за Производите купени со криптовалути се издава во куни, а како ознака за начинот на плаќање се наведува „Трансакциска сметка-КРИПТО“.

Текот на плаќање со криптовалути започнува со иницирање на блокчејн-трансакција, односно со избор на криптовалута со коjа Купувачот сака да ја изврши уплатата, по што започнува да тече временскиот рок од 15 минути за испраќање на избраната криптовалута во паричникот за криптовалути на EC.

Сите приговори кои може да настанат во врска со обработката на трансакцијата Купувачот ги упатува на EC. EC не сноси одговорност кон купувачот за неможноста за обработка на криптовалутата од технички причини кои не настанале по вина на EC, поради виша сила, откажување/прекин на основата за плаќање од страна на купувачот, плаќање со криптовалути од страна на неовластено лице, даночни обврски по основ на плаќањето во криптовалути, и друго.

Во случај на сторнирање на трансакцијата од страна на Купувачот или Продавачот пред нејзиното важечко извршување или пак плаќање на износ во криптовалути помал од потребниот согласно утврдениот менувачки курс за одредена трансакција од страна на купувачот, одговорноста за враќање на номинално еднаквиот износ во Криптовалути, примен по основ на откажана трансакција, ја сноси EC.

Важечки извршената блокчејн-трансакција е неотповиклива и го претставува моментот на престанок на одговорноста на EC кон купувачот. Информацијата за одобрение на трансакцијата е назначена на исписот за извршената трансакција.

Правилата кои се однесуваат на материјалните недостатоци од член 10, правото на Купувачот на едностран престанок од член 11 и приговорите од член 17 од овие Општи услови на работење се применуваат и важат подеднакво за случајот на плаќање со криптовалути.

Повеќе информации за плаќањето со криптовалути можете да добиете на врската https://paycek.io.

5.2. Кај плаќањата со уплата на трансакциска сметка, податоците потребни за уплата, вклучително и бројот на сметка на кој купувачот треба да го исплати износот за нарачката, се испраќаат на адресата на е-пошта наведена при нарачката. Купувачот може да изврши плаќање со користење интернет-банкарство или со уплата во подружница на банката, во пошта, и сл.

 

Издавање фактури

Член 6

6.1. Фактурата во хартиена форма, заедно со нарачката, ќе биде доставена на локацијата за испорака која ја избрал Купувачот. По приемот на купопродажната цена Продавачот ќе му испрати на е-пошта на Купувачот потврда за уплатата.

 

Испорака (предавање)

Член 7

7.1. Продавачот е должен во најкраток можен рок да му го предаде Предметот на Купувачот, во зависност од достапноста на Предметот, а најдоцна во законски рок од 30 дена од кога Купувачот ја прифатил понудата, кое прифаќање притоа се потврдува како што е наведено во член 4 од овие ОУР.

7.2. Во случај на вонредни околности, виша сила и настани кои се надвор од влијанието на Продавачот, а поради кои не е возможно да се изврши доставата во рокот од претходниот став од овој член, Продавачот ќе го извести Купувачот за тоа и рокот за достава ќе се продолжи за времето колку што ќе траат вонредните околности поради кои не било возможно да се изврши доставата во рок.

7.3. Продавачот ќе ја исполни обврската на предавање на Предметот на Купувачот кога ќе му го врачи Предметот, лично или по посредник, или кога ќе му даде документ со кој може да се преземе Предметот, а кој документ содржи назнака за локацијата на преземање.

7.4. Наместо Купувачот Предметот може да го преземе полнолетно лице кое е овластено за тоа од страна на Купувачот врз основа на специјално полномошно заверено кај нотар и со тоа доставата до купувачот се смета за уредно извршена.

7.5. Продавачот се обврзува да го предаде Предметот на Купувачот во исправна состојба и одговара за видливите материјални недостатоци.

7.6. Купувачот е должен во рок од 24 часа од преземањето на Предметот да го извести Продавачот за евентуален материјален недостаток на Предметот и истиот Предмет во рок од 48 часа да го достави до Продавачот за тој да го провери Предметот. За почитување на рокот од 48 часа меродавен е моментот на предавање на Предметот кај службата за испорака. За Предметите кои се отстранети од оригиналното пакување и за кои Купувачот не поседува сметка рекламации нема да се признаваат.

7.7. Продавачот не е должен да го предаде Предметот ако Купувачот сè уште не му ја исплатил цената на Предметот во целост.

7.8. Доколку Купувачот, без оправдана причина, одбие да го преземе Предметот чие предавање му е овозможено на договорен начин и навремено, Продавачот може, доколку цената му е исплатена во целост, да го испрати Предметот на адресата на Купувачот, наведена во понудата од член 4 од овие ОУР и ако Купувачот ја прими предметната пратка се смета дека Предметот му е уредно предаден и во овој случај Купувачот е должен да ги плати вонредните трошоци за испорака на негова адреса, под услов преземањето да било договорено на друга адреса.

Доколку Купувачот го платил Предметот во целост, а Предметот му се врати на Продавачот бидејќи не е доставен на Купувачот, Продавачот ќе задржи 10 % од цената на Предметот од прифатената понуда за целите на надомест на штета и ќе го повика Купувачот да се изјасни за локацијата или за бројот на сметка, како и за банката кај која таа се води, односно за начинот на кој ќе му се уплати поврат во висина од 90 % од цената наведена во понудата опишана во член 4 од овие ОУР (во понатамошниот текст: Повик). Доколку Купувачот во рок од 30 дена од приемот на Повикот не се изјасни за времето и начинот на повратот на пари, ќе се смета дека се откажал од таквиот поврат.

Испорака

Член 8

8.1. Испорака се врши на подрачјето на Европската Унија.

8.2. Трошоците за испорака во целост ги плаќа Купувачот. Трошокот за испорака се пресметува автоматски, при купувањето на производот, и електронскиот систем на веб-продавницата потоа издава Понуда на која се наоѓа цената на купените производи и цената за испорака. Трошокот за испорака е износ кој е посебно наведен во кошничката под цената на еден или повеќе нарачани производи и се пресметува согласно вредноста на нарачката. Трошокот за испорака се пресметува согласно приложената табела.

Вредност на кошничката

Трошок за испорака

До 499,99 евра

15,00 евра

500,00 – 1.499,99 евра

30,00 евра

1.500,00 – 2.499,99 евра

75,00 евра

2.500,00 – 4.999,99 евра

95,00 евра

5.000,00 – 9.999,99 евра

110,00 евра

10.000,00 – 14.999,99 евра

150,00 евра

15.000,00 – 19.999,99 евра

185,00 евра

8.3. Испораката се врши преку служба за испорака. Испораката се врши на адресата наведена во нарачката. Купувачот ја прифаќа одговорноста за точноста на податоците за контакт и адресата за испорака.

8.4. Испораката може да се откаже поради виша сила. Во тој случај Продавачот ќе вложи разумни напори и ќе договори алтернативен термин за испорака.

 

 

Постапка на нарачување преку веб-продавница

Член 9

9.1. За купувањето на благородни монети преку веб-продавницата на веб-страницата на Продавачот www.aurodomus.com важат сите одредби од овие Општи услови.

9.2. Купувачот ги избира производите во кошничката на веб-продавницата при што не е неопходна најава/регистрација. Пред наплатата Купувачот мора да се најави (доколку тоа не го направил претходно), да потврди дека се согласува со Општите услови на работење и да ги исполни и потврди податоците во образецот. Дури по извршувањето на претходните работи може да се изврши и наплата, а со тоа и купување на избраните производи. Пред потврдување на купувањето Купувачот мора да ги прочита Општите услови на работење и да означи одредено поле како потврда дека се сложува со нив и истите ги прифаќа (потврда на купувањето без означување на наведеното поле не е возможна). Цените се усогласуваат со берзанската цена. Оттука, цената во моментот на ставање на производот во кошничката за купување може да се разликува од цената која важи во моментот на потврдување на купувањето. Важечка е онаа цена која важела при потврдување на купувањето.

9.3. Купувачот, до потврдувањето на купувањето, може слободно да додава или повлекува производи од кошничката. Со потврдување на купувањето (со клик на полето „потврди купување“ и сл.) се склучува договор помеѓу Купувачот и Продавачот. Купувачот, со потврдување на купувањето, потврдува дека е согласен со цената (цените) која во тој момент е назначена во ценовникот на веб-продавницата и дека е согласен со Општите услови на работење, како и дека пред склучувањето на договорот бил запознаен со нивниот целосен текст.

 

Одговорност за материјални недостатоци

Член 10

10.1. AURO DOMUS BULLION MARKET d.o.o. е одговорен за материјалните недостатоци на производот, согласно применливите прописи. Купувачот е обврзан да го извести AURO DOMUS BULLION MARKET d.o.o. за постоењето видливи недостатоци во рок од два месеца од денот кога го открил недостатокот, а најдоцна во рок од две години од префрлувањето на ризикот на Купувачот. Кога, по приемот на предметот од страна на Купувачот, ќе се покаже дека предметот има некој недостаток кој не можел да се открие со вообичаен преглед при преземањето на предметите, Купувачот е должен, под закана за губење на правата, да го извести AURO DOMUS BULLION MARKET d.o.o. во рок од два месеца, сметано од денот кога е откриен недостатокот.

10.2. Материјалните недостатоци за кои одговара AURO DOMUS BULLION MARKET d.o.o.:

(1) за материјални недостатоци на предметот, кои ги имал во моментот на префрлувањето на ризикот на купувачот, без оглед дали тоа му било познато.

(2) и за оние материјални недостатоци кои се појавуваат по префрлувањето на ризикот на купувачот, ако тие се резултат на причина која постоела претходно.

(3) Се претпоставува дека секој недостаток на предметот, кој се појавил во рок од една година од моментот на префрлувањето на ризикот постоел и во моментот на префрлувањето на ризикот, освен ако продавачот го докаже спротивното или од природата на предметот или природата на недостатокот произлезе спротивното.

10.3. Недостаток постои:

(1) ако предметот на одговара на описот, видот, количината и квалитетот односно нема функционалност, компатибилност, интероперабилност и други карактеристики, како што е утврдено со договорот за купопродажба,

(2) ако предметот не е соодветен за која било посебна намена за која му е потребен на купувачот и со која купувачот го запознал продавачот најдоцна во моментот на склучување на договорот и во однос на која продавачот се сложил,

(3) ако предметот не е соодветен за која било посебна намена за која му е потребен на купувачот и со која купувачот го запознал продавачот најдоцна во моментот на склучување на договорот и во однос на која продавачот се сложил,

(4) ако предметот не е испорачан со ажурирањата, како што е утврдено во договорот за купопродажба,

(5) ако предметот не е соодветен за употреба за целите за кои предмет од ист тип вообичаено би се користел, земајќи ги предвид сите прописи на Европската Унија и прописите на Република Хрватска, техничките стандарди или, ако нема такви технички стандарди, применливите кодекси на однесување во одредено подрачје, ако такви постојат,

(6) ако предметот не одговара на квалитетот и описот на примерокот или моделот кој продавачот му го ставил на располагање на купувачот пред склучување на договорот,

(7) ако предметот не е испорачан со дополнителната опрема, вклучително и амбалажа, упатствата за инсталација или други упатства, чиј прием купувачот може разумно да го очекува,

(8) ако предметот не одговара на количината или ги нема оние својства и други карактеристики, вклучувајќи ги и оние кои се однесуваат на трајноста, функционалноста, компатибилноста и сигурноста, кои се вообичаени за предмет од таков тип и кои купувачот може разумно да ги очекува со оглед на природата на предметот и земајќи ги предвид сите јавни изјави кои ги дале продавачот или други лица во претходните фази на синџирот на трансакција, вклучително и производителот или кои се дадени во нивно име, а особено при огласување или означување.

10.4. Ако купувачот, врз основа на изјавите на производителот или негов претставник, очекувал постоење на одредени својства на предметот, недостатокот не се зема предвид ако AURO DOMUS BULLION MARKET d.o.o. не знаел ниту пак морал да знае за тие јавни изјави или пак тие јавни изјави биле побиени до моментот на склучување на договорот или пак не влијаеле врз одлуката на купувачот да го склучи договорот.

10.5. Кај потрошувачките договори недостатоците од став 10.3. точка 5 до 8 од овој член не постојат, ако во моментот на склучување на договорот потрошувачот бил посебно известен дека одредена карактеристика на предметот отстапува од критериумите кои се користат за одредување на недостатоците наведени во став 10.3. точка 5 до 8 од овој член и ако потрошувачот го прифатил тоа изрично и посебно, при склучувањето на договорот.

10.6. Купувачот, кој навремено и уредно го известил AURO DOMUS BULLION MARKET d.o.o. за недостатокот е овластен:

– да побара отстранување на недостатокот,

– да побара предавање други предмети без недостатоци,

– да побара пропорционално снижување на цените.

(1) Купувачот може да изјави дека го раскинува договорот само ако претходно му дал на AURO DOMUS BULLION MARKET d.o.o. последователен приближен рок за исполнување на договорот.

(2) При остварувањето на правата за отстранување на недостатоците купувачот има право на избор помеѓу поправка и замена на предметот.

(3) AURO DOMUS BULLION MARKET d.o.o. е овластен да одбие отстранување на недостатокот ако поправката и замената се невозможни или ако со тоа за него би се предизвикале несразмерни трошоци земајќи ги предвид сите околности, а особено вредноста на предметите без недостаток, значењето на недостатокот и прашањето дали поправката односно замената може да се извршат без значајни неповолности за купувачот.

(4) Купувачот може да го раскине договорот без да остави дополнителен рок ако AURO DOMUS BULLION MARKET d.o.o., по известувањето за недостатоците, изјави дека нема да го исполни договорот или ако околностите на конкретниот случај јасно укажуваат дека AURO DOMUS BULLION MARKET d.o.o. нема да може да го исполни договорот ни во дополнителниот рок, како и во случај кога Купувачот поради задоцнување од страна на Продавачот не може да ја исполни целта на работата за која склучил договор.

(5) Ако недостатокот е незначителен, купувачот нема право на раскинување на договорот, но му припаѓаат други права од одговорноста за материјални недостатоци, вклучително и право на поправка на штета. Товарот за докажување дека недостатокот е незначителен отпаѓа на AURO DOMUS BULLION MARKET d.o.o.

(6) Трошоците за отстранување на недостатокот и предавање на други предмети без недостаток ги сноси продавачот.

(7) Кога купувачот е правно лице на него се однесуваат правилата за материјален недостаток пропишани со Законот за обврзувачки односи и за него не се применуваат правилата од овој оддел „Материјални недостатоци“.

 

Исклучување на правата на еднострано раскинување

Член 11

11.1. Врз основа на одредбата од член 79, точка 2 од Законот за заштита на потрошувачите (Сл. весник 41/14, 110/15, 14/19) Купувачот нема право на еднострано раскинување на договорот за купопродажба на Предметот, со оглед на тоа дека предмет на договорот е стока или услуга чија цена е зависна од промената на финансискиот пазар, а кои се надвор од опсегот на влијание на трговецот и кои може да се појават за времетраењето на правата на потрошувачот на еднострано раскинување на договорот.

 

Почитување на прописите согласно Законот за спречување перење пари и финансирање тероризам

 

Член 12

12.1. Продавачот е должен да ги собере и обработи податоците за идентификација од важечкиот документ за лична идентификација во согласност со одредбите на Законот за спречување перење пари и финансирање тероризам (Сл.весник 108/17, 39/19).

12.2. Согласно со законските одредби на Законот за спречување перење пари и финансирање тероризам, како и другите законски одредби, Продавачот може да бара идентификација од Купувачот. Ако таквата идентификација е потребна, Продавачот ќе го извести Купувачот за тоа. Идентификацијата може да се изврши на лице место во канцелариите, со приложување на службен документ за лична идентификација со фотографија или со постапка преку интернет. Продавачот е овластен, во кој било момент и во согласност со законските промени, да ја ограничи или прошири можноста, а особено барањата за идентификација.

12.3. Доколку постои обврска за идентификација согласно точка 12.2. Купувачот мора да биде јасно идентификуван пред склучувањето на договорот или вршењето на трансакцијата, а најдоцна пред испораката на предметот. Согласно со тоа Продавачот има законска обврска континуирано да го надгледува деловниот однос, вклучувајќи преглед на трансакциите обработени во текот на деловниот однос, како и редовно да ги ажурира релевантните документи, податоци или информации.

12.4. Купувачот е должен да соработува во исполнувањето на законските обврски и да ги овозможи потребните документи и информации, како и под кривична и материјална одговорност да одговара за вистинитоста и точноста на истите.

12.5. Во случај на постоење сомнеж за перење пари или во случај Купувачот да одбие да ги достави потребните документи, Продавачот е обврзан да ги преземе сите потребни чекори и мерки пропишани со законските одредби. Продавачот не сноси одговорност за штетата која би можела да настане за Купувачот како последица на наведеното.

 

 

Обработка и заштита на личните податоци

Член 13

13.1. Личните податоци ги обработуваме во согласност со одредбите на Регулатива (ЕУ) 2016/679 НА ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ И НА СОВЕТОТ од 27 април 2016 година, за заштита на поединците во врска со обработката на личните податоци и за слободното движење на таквите податоци, за укинување на Директива 95/46/ЕЗ (во понатамошниот текст: Општа регулатива за заштита на податоците), како и во врска со националниот Закон за спроведување на Општата регулатива за заштита на податоците.

13.2. Во согласност со членовите 13 и 14 од Општата регулатива за заштита на податоците Ве известуваме за тоа како ги обработуваме Вашите лични податоци, кои права ги имате во врска со обработката и заштитата на податоците и како тие права можете да ги остварите. Вашите лични податоци ги обработуваме и користиме законски, чесно и транспарентно, штитејќи ја притоа безбедноста на Вашите лични податоци од неовластена или незаконска обработка, применувајќи највисоки технички, безбедносни и организациски мерки на заштита.

13.3. Во кој било момент можете да се обратите на Продавачот како контролор за обработка со цел остварување на своите права во согласност со Општата регулатива за заштита на податоците. Своето барање можете да го поднесете на писмено на адреса Auro Domus Bullion Market d.o.o., Vjekoslava Spinčića 3/2, 51410 Opatija или на адресата на службеникот за заштита на податоците: gdpr@aurodomus.com.

Користење колачиња

Член 14

14.1. Продавачот на својата веб-страница користи т.н. „колачиња“ (англ. cookies) во текот на постапката на купување.

Со користење на веб-страницата www.aurodomus.com корисникот се согласува со користењето колачиња. Корисникот може да ја прегледува веб-страницата и со блокирање на колачињата, но некои нејзини можности може да му бидат недостапни.

 14.2. Колачето е информација зачувана на компјутерот на корисникот од страна на веб-страницата која тој ја посетил. Колачињата обично ги зачувуваат поставките на корисникот, поставките за веб-страницата, како што се претпочитаниот јазик или адреса. Подоцна, кога корисникот повторно ќе ја отвори истата веб-страница, веб-прелистувачот ги испраќа колачињата кои ѝ припаѓаат на таа страница назад.

Горенаведеното му овозможува на Продавачот да ги прикаже информациите прилагодени на потребите на секој поединечен корисник. Колачињата може да зачуваат широк појас на информации, вклучително и лични информации (како што се име или адреса на е-пошта на корисникот). Сепак, оваа информација може да биде зачувана единствено ако корисникот тоа јасно го овозможи – веб-страниците не можат да добијат пристап до информациите за кои корисникот не дал дозвола и не можат да пристапат до други датотеки на компјутерот на корисникот. Зададените активности на зачувување и испраќање колачиња на корисниците не им се видливи. Сепак, корисникот може да ги промени своите поставки на веб-прелистувачот на начин што ќе може сам да избира дали сака да ги одобри или одбие барањата за зачувување колачиња, така што автоматски ќе ги избрише зачуваните колачиња, при затворање на веб-прелистувачот, и слично.

 

Право на интелектуална сопственост

Член 15

15.1. Во согласност со нашите правила за приватност и интелектуална сопственост, целата содржина (текстови, фотографии, графички елементи, видеоматеријали, заштитни знаци) и дизајн, во целост и исклучиво се во сопственост на Продавачот, односно трговското друштво Auro Domus Bullion Market d.o.o. Opatija и се заштитени со прописите за правата на интелектуална сопственост. Употребата на содржината на оваа веб-страница/домен, копирањето, дистрибуцијата, преносот, објавувањето, репродуцирањето без јасна согласност на Продавачот и носителот на авторските права е строго забрането. Како исклучок од горенаведеното, сите други трговски марки што се појавуваат на системот се интелектуална сопственост на нивните носители.

15.2. Какво било кршење на овие услови може да има за последица повреда на авторските права, правата на трговски марки или правата на кој било друг облик на интелектуална сопственост и може да доведе до иницирање судски постапки.

 

 

Користење веб-страници

Член 16

16.1. Продавачот дава услови за веб-трговија преку веб-страницата на доменот: https://www.aurodomus.com.

16.2. Купувачот изрично се согласува дека оваа веб-страница ќе ја користи исклучиво на своја одговорност.

16.3. Продавачот го задржува право во кој било момент да ја измени или укине веб-страницата, вклучително, но без ограничување, и содржината и времето на достапност.

 

 

Остварување на потрошувачките права, поднесување приговори и алтернативно решавање спорови поврзани со купување преку интернет

Член 17

17.1. Ако Купувачот смета дека при деловниот однос со Продавачот му е повредено некое негово право, дека Продавачот не се придржува кон Општите услови или законските одредби со кои се уредува заштитата на потрошувачите, согласно член 10 од Законот за заштита на потрошувачите (Сл.весник 41/2014 и 110/15, 14/19), тој е овластен најдоцна во рок од 30 (триесет) дена од наведениот настан да достави до Продавачот писмен приговор на деловна адреса: Auro Domus Bullion Market d.o.o., Vjekoslava Spinčića 3/2, 51410 Opatija, или преку факс на: 051 585 310, како и во деловните простории/продавници или пак по електронска пошта на адреса info@aurodomus.com.

17.2. Со цел на подносителот на приговорот да му биде потврден приемот на писмениот приговор, согласно чл. 10 став 5 од Законот за заштита на потрошувачите, а потоа и на истиот да му се одговори, подносителот на приговорот е обврзан да ги наведе точните податоци за прием на истиот.

Одговорот на приговорот ќе биде доставен во писмена форма, во законскиот рок од 15 дена од денот на прием на приговорот.

17.3. Во сите спорови кои ќе настанат во врска со примената на одредбите од Договорот, Општите услови или меродавните прописи може да се поднесе предлог за помирување до Судот на честа во рамки на Хрватската стопанска комора или до кој било центар за помирување во Република Хрватска, односно да се поднесе предлог за алтернативно решавање на домашните и прекуграничните спорови на потрошувачи, а во согласност со законот со кој се уредува алтернативното решавање на споровите на потрошувачите.

Со Регулатива (ЕУ) бр. 524/2013 на Европскиот парламент и на Советот од 21 мај 2013 година, за онлајн-решавање на споровите на потрошувачите, споровите поврзани со купувањето преку интернет може да се решат преку ОДР-платформата, до која е возможно да се пристапи овде: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show.

Постапката е необврзувачка и Продавачот немa да учествува во неа.

 

 

Завршни и преодни обврски

Член 18

18.1. За односите, меѓусебните права и обврски на Купувачот и Продавачот се применува материјалното право на Република Хрватска.

18.2. За решавање на можните спорови кои произлегуваат од односот Купувач и Продавач, во врска со овие Општи услови или во врска со нивното спроведување, исклучиво се надлежни хрватските судови. Место на склучувањето договор и место на извршувањето на услугите на Продавачот е Република Хрватска.

18.3. Службен јазик за склучување договор за купопродажба е хрватскиот јазик.

18.4. AURO DOMUS BULLION MARKET d.o.o. го вложува секој разумен напор своите обврски од овие Општи услови на работење да ги исполни уредно и навремено. Притоа, AURO DOMUS BULLION MARKET d.o.o. не одговара за секое неисполнување на обврските предизвикано од вонредни околности (виша сила).

Член 19

19.1. Продавачот ја отфрла секоја одговорност за спорни прашања која би можела да произлезе од причините што Купувачот не ги прочитал ОУР.

19.2. ОУР се достапни на веб-страницата на Продавачот, а на барање на Купувачот ќе му бидат и директно доставени, во писмена форма, по електронска пошта, на негово барање и на друг медиум.

19.3. Продавачот го задржува правото на измена на овие ОУР во кој било момент, без претходна најава. Кон измени ќе се пристапи само во случај на нужна потреба, со цел усогласување на прописите со прописите на Република Хрватска, како и во случај на промена на внатрешните барања на Продавачот. Измените на овие ОУР ќе бидат објавени преку оваа веб-страница, а ќе биде објавен и датумот на стапување во сила на истите.

19.4. Купувачот е запознаен со тоа дека при користење на услугите на Продавачот на веб-страниците, должен е да ги провери важечките ОУР во тој момент.

19.5. Ништовноста или неизвршливоста на одредени одредби од овие Услови не влијае врз валидноста и извршливоста на останатите одредби и Условите во целост.

19.6. Овие Општи услови се објавени на веб-страницата на Продавачот и важат до нивна измена.

AURO DOMUS BULLION MARKET d. o. o. Opatija