Opšte odredbe

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA

OPŠTE ODREDBE

Primjena

Član 1.

1.1. Opšti uslovi poslovanja kompanije AURO DOMUS BULLION MARKET d.o. o. (u daljem u tekstu: Opšti uslovi) regulišu uslove kupovine i prodaje investicionog zlata, srebrnih poluga i kovanog novca, regulišu odnose između Prodavca i Kupca, prava i obaveze Prodavca, kao i prava i obaveze Kupca, primjenom principa povjerenja, usaglašenosti sa važećim propisima i principima obrade podataka o ličnosti

1.2. Prodavač Predmeta je kompanija AURO DOMUS BULLION MARKET d.o.o., PIB: 629525537808 upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, u registarski uložak s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 040314829, (u daljem tekstu: Prodavač).
Geografska adresa i kontakt AURO DOMUS BULLION MARKET d.o.o., Vjekoslava Spinčića 3/2, 51410
Opatija, telefon +385 1 6066 088 , imejl adresa info@aurodomus.com.
Kupac predmeta investicionog zlata (u daljem tekstu: Kupac) je svako fizičko ili pravno lice koje u namjeri da kupi i postane vlasnik predmeta investicionog zlata (u daljem tekstu: Predmet) pristaje da plati fiksnu ili odredivu cijenu za isti artikal.

1.3. Ovi Opšti uslovi predstavljaju i predugovorno obavještenje, a odnose se na zaključivanje ugovora o kupoprodaji ako je kupac potrošač ili svako fizičko lice koje zaključuje pravni posao ili posluje na tržištu van svoje trgovinske, poslovne, zanatske ili profesionalne djelatnosti te ako se ugovor zaključuje između trgovca i potrošača u okviru organizovanog sistema prodaje ili pružanja usluga bez istovremenog fizičkog prisustva trgovca i potrošača na jednom mjestu gdje se do momenta zaključenja ugovora i za zaključenje ugovora upotrebljava samo jedno ili više sredstava za komunikaciju na daljinu. Sredstva komunikacije na daljinu su sva sredstva koja se mogu upotrebljavati za zaključivanje ugovora na daljinu bez istovremenog fizičkog prisustva trgovca i potrošača, kao što su internet i elektronska pošta. Sklapanje ugovora putem vebsajta www.aurodomus.com predstavlja zaključenje ugovora na daljinu.

Potrošač, u svojstvu kupca, zaključuje ugovor o kupoprodaji sa kompanijom AURO DOMUS BULLION MARKET d.o.o., Vjekoslava Spinčića 3/2, 51410 Opatija (u daljem tekstu: AURO DOMUS BULLION MARKET d. o. o.) u svojstvu prodavača.

Pravna lica kao kupci podliježu primjeni Zakona o obligacionim odnosima i Zakona o elektronskoj trgovini, a na njih se ne primjenjuje Zakon o zaštiti potrošača.

Odjeljci ovih Opštih uslova poslovanja pod nazivom „Materijalni nedostatak” i „Obavještenje o načinu reklamacije potrošača u pisanom obliku” ne primjenjuju se na pravna lica kao kupce. U ovim slučajevima primjenjuju se relevantne odredbe Zakona o obligacionim odnosima i Zakona o elektronskoj trgovini. Prodavač može, po svom izboru, pravnom licu u svakom konkretnom slučaju da dodijeli prava kupca koji je potrošač.

Korisnik je lice koje upotrebljava vebsajt www.aurodomus.com , isto kao i svaki kupac i posjetilac vebsajta www.aurodomus.com.

Blockchain transakcija je obrada transakcije i izvršenje plaćanja u kriptovalutama koje vrši kompanija Electrocoin d.o.o. u ime kompanije AURO DOMUS BULLION MARKET. putem Paycek elektronskog platnog servisa za obradu uplata.

EC je kompanija Electrocoin d.o.o.

Zaključivanje ugovora o prodaji putem vebsajta www.aurodomus.hr regulisano je u skladu sa važećim zakonskim odredbama.

1.4. Predmetom se u smislu ovih Opštih uslova smatra:

1. Zlato u obliku poluga ili pločica, mase prihvaćene na tržištu plemenitih metala, čistoće jednake ili veće od 995 hiljaditih dijelova, bez obzira da li je predstavljeno hartijama od vrijednosti ili ne

2. Zlatni kovani novac:
a) čistoće jednake ili veće od 900 hiljaditih dijelova
b) kovan posle 1800. godine
c) koji je trenutačno je ili je bio zakonsko sredstvo plaćanja u zemlji porijekla
d) koji se obično prodaje po cijeni koja ne prelazi 80% vrijednosti zlata na otvorenom tržištu, sadržanog u kovanom novcu

3. Srebro
a) srebro u obliku poluga ili pločica, težine prihvaćene na tržištu plemenitih metala, čistoće jednake ili veće od 995 hiljaditih dijelova
b) srebrni kovani novac čistoće jednake ili veće od 833 hiljaditih dijelova

4. Proizvodi Hrvatskog monetarnog zavoda

Član 2.

2.1. Ovi Opšti uslovi prodaje investicionog zlata, srebrnih poluga i kovanog novca (u daljem tekstu: OU) regulišu odnos između Prodavača i Kupca, prava i obaveze Prodavač te prava i obaveze Kupca, a u odnosu na uslove i način prodaje Predmeta, cijenu Predmeta, isporuku i predaju predmeta, prijem Predmeta, povraćaj, dostavu, način plaćanja i ostala pitanja vezana uz prodaju Predmeta.

2.2. Ovi Opšti uslovi su sastavni dio svakog pojedinačnog ugovora i primjenjuju se na sve pojedinačne prodaje Predmeta iz člana 1. ovih Opštih uslova, ugovorene između Prodavača i Kupca, osim ako su izričito isključili njihovu primjenu.

2.3. Kupac zaključuje kupoprodaju i saglasan je sa ovim Opštim uslovima klikom kojim se potvrđuje porudžbina.

2.4. Prihvatanjem ponude Kupac izjavljuje da je pročitao ove Opšte uslove poslovanja, da pristaje na
njihovu primjenu i da prihvata sva prava i obaveze koje iz istih proizilaze.

2.5. Prihvatanjem ponude Kupac izjavljuje da su podaci uneseni u ponudu tačni i identični usmenom dogovoru.

2.6. Prodavač je obvezan svakog Kupca upoznati sa sadržajem ovih Opštih uslova poslovanja.

Cijena

Član 3.

3.1. Prodavač određuje cijenu Predmeta na osnovu tržišnih uslova i na osnovu cijene zlata i srebra
na Londonskoj berzi dragocjenih metala (u daljem tekstu: Berza).

3.2. Sve cijene izražene su i važeće u hrvatskoj nacionalnoj valuti, hrvatska kuna (kn).
Pored cijene izražene u valuti hrvatska kuna, može informativno biti istaknuta i kunska protivvrijednost u evrima, prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na taj dan.

3.3. U skladu sa promjenama cijene zlata i srebra na Berzi, cijena Predmeta i cijeli cjenovnik ponude Prodavača se mijenja na svakih pet minuta počev od punog sata, a dostupan je na vebsajtu Prodavača www.aurodomus.com.

3.4. Svaki Kupac ima pravo uvida u cjenovnik iz prethodnog stava ovog člana i ima pravo da u bilo kom trenutku zahtijeva štampanje istog.

3.5. Kupac nema dodatnih troškova u slučaju zaključivanja ugovora na daljinu ili nema troškova
komunikacije na daljinu radi zaključivanja ugovora.

 

Ponuda

Član 4.

4.1. Prodavač je dužan da na osnovu porudžbine Kupca izda ponudu, u slučaju internet prodavnice ponudom se smatra prikazani proizvod sa navedenom cijenom.

4.2. Prihvatanjem ponude Prodavca, Kupac potvrđuje porudžbinu.

4.3. Ponuda se smatra prihvaćenom ako je Kupac potvrdio porudžbinu u skladu sa tačkom 4.2. i u roku od 3 sata izvršio uplatu cijene Predmeta u cjelosti. Nakon isteka perioda od 3 sata, ponuda više nije važeća ni obavezujuća za Prodavca.

4.4. Prodavač može uputiti poziv kupcu da izvrši uplatu nakon isteka roka od 3 sata.

 

Način plaćanja

Član 5.

5.1. Kupac može izvršiti kupovinu preko internet prodavnice na jedan od sljedećih načina plaćanja:
(1) Uplatom preko transakcionog računa,
(2) Jednokratno plaćanje karticama (Visa, Visa Electron, Maestro i MasterCard),
(3) Plaćanje u kriptovalutama pomoću PayCek platforme.

PayCek trenutno podržava 9 kriptovaluta: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Stellar (XLM), Ripple (XRP), Tether (USDT), USDC, Bitcoin Cash (BCH), DAI, Binance USD (BUSD), Solana (SOL) te EOS.

Blockchain transakcije za račun kompanije AURO DOMUS BULLION MARKET izvršava kompanija EC, a naknade za plaćanje u cjelosti snosi Kupac. Naknade za plaćanje obuhvataju transakcionu naknadu, odnosno naknadu za obradu transakcije koju Korisnik plaća kompaniji EC i mrežnu naknadu, odnosno naknadu za obavljanje transakcije na blockchain mreži koja je u potpunosti zavisna od blockchain sistema. Račun izdat za Proizvode kupljene u kriptovalutama izdaje se u kunama, a kao naznaka načina plaćanja navodi se „Transakciona faktura – ​​CRYPTO“.

Proces plaćanja kriptovalutom počinje pokretanjem Blockchain transakcije, odnosno odabirom kriptovalute u kojoj Kupac želi da izvrši uplatu, nakon čega počinje vremenski rok od 15 minuta za slanje odabrane kriptovalute u novčanik za kriptovalute kompanije EC.

Sve žalbe koje mogu nastati u vezi sa obradom transakcije, Kupac upućuje kompaniji EC. Kompanija EC ne snosi odgovornost prema kupcu za nemogućnost Obrade kriptovaluta iz tehničkih razloga koji nisu nastali krivnjom kompanije EC, zbog više sile, otkazivanja/raskida osnove za plaćanje od strane kupca, plaćanja kriptovalutama od strane neovlašćenog lica, poreskih obaveza na osnovu plaćanja u kriptovalutama i dr.

U slučaju otkazivanja transakcije od strane Kupca ili Prodavača prije njenog valjanog izvršenja, ili uplaćivanja iznosa Kriptovalute manjeg od potrebnog prema utvrđenom kursu za pojedinu transakciju od strane kupca, odgovornost za povraćaj nominalno jednakog iznosa Kriptovalute primljenog po osnovi otkazane transakcije snosi kompanija EC.

Važeće izvršena Blockchain transakcija neopoziva je i predstavlja trenutak prestanka odgovornosti kompanije EC prema kupcu. Informacija o odobrenju transakcije naznačena je na izvodu o obavljenoj transakciji.
Pravila koja se odnose na materijalne nedostatke iz člana 10., pravo Kupca na jednostrani raskid iz člana
11. i žalbe iz člana 17. ovih Opštih uslova poslovanja, primjenjuju se i vrijede jednako za slučaj plaćanja
kriptovalutama.
Više informacija o plaćanju putem kriptovaluta možete pronaći na linku https://paycek.io.

5.2.  Kod plaćanja uplatom na transakcioni račun, na imejl adresu navedenu kod porudžbine šalju se podaci potrebni za uplatu, uključujući broj računa na koji kupac treba uplatiti iznos porudžbine. Kupac može da izvrši plaćanje upotrebom internet bankarstva ili uplatom u poslovnici banke, pošti ili sl.

 

Izdavanje računa

Član 6.

6.1.Račun će biti dostavljen u papirnoj formi zajedno sa porudžbinom na mjestu isporuke koju izabere Kupac. Po prijemu kupoprodajne cijene, Prodavač će Kupcu u elektronskom obliku na imejl Kupca, poslati potvrdu o uplati.

 

Isporuka (predaja)

Član 7.

7.1. Prodavač se obavezuje da predmet preda Kupcu u najkraćem mogućem roku u zavisnosti od dostupnosti Predmeta, a najkasnije u zakonskom roku od 30 dana od dana kada je Kupac prihvatio ponudu, čije prihvatanje je potvrđeno kao što je navedeno u članu 4. ovih Opštih uslova.

7.2. U slučaju vanrednih okolnosti, više sile i događaja van kontrole Prodavača, zbog kojih nije moguća isporuka u okviru prethodnog stava ovog člana, Prodavač će obavijestiti Kupca, a rok isporuke će da mu bude produžen za vrijeme dok su trajale vanredne okolnosti zbog kojih nije bila moguća dostava na vrijeme.

7.3. Prodavač je ispunio obavezu predaje Predmeta Kupcu kada mu se Predmet uruči, lično ili preko posrednika ili predaje dokumenta kojim se Predmet može preuzeti, u kom dokumentu je naznačena lokacija preuzimanja.

7.4. Umjesto Kupca, Predmet može da preuzme punoljetno lice koje je Kupac ovlastio na osnovu
specijalnog punomoćja ovjerenog kod notara te se time dostava kupcu smatra uredno izvršena.

7.5. Prodavač se obavezuje da će Predmet predati Kupcu u ispravnom stanju i odgovara za vidljive materijalne nedostatke.

7.6. Kupac je dužan da obavijesti Prodavača o bilo kakvom materijalnom nedostatku Predmeta u roku od 24 časa od preuzimanja Predmeta i da isti dostavi Prodavaču u roku od 48 časova radi provjere Predmeta. Za ispunjenje roka od 48 časova mjerodavan je trenutak predaje Predmeta dostavljaču. Za Predmete koji su odstranjeni iz originalnog pakovanja i za koje Kupac ne posjeduje račun reklamacije se neće uvažavati.

7.7. Prodavač nije u obavezi da preda Predmet ako Kupac već nije u potpunosti uplatio cijenu Predmeta.

7.8. Ako Kupac, bez opravdanog razloga, odbije da preuzme Predmet čija je isporuka omogućena na ugovoreni način i blagovremeno, Prodavač može, ako je cijena uplaćena u cjelosti, poslati Predmet na adresu Kupca navedenu u ponudi iz člana 4. ovih Opštih uslova, a ako Kupac primi predmetnu pošiljku, smatra se da mu je Predmet uredno uručen te je u tom slučaju Kupac dužan da plati vanredne troškove dostave na svoju adresu, pod uslovom da je preuzimanje ugovoreno na drugoj adresi. Ako je Kupac u cjelosti platio Predmet, a Predmet bude vraćen Prodavaču jer nije isporučen Kupcu, Prodavač će da zadrži 10 % cijene Predmeta iz prihvaćene ponude za naknadu štete te će pozvati Kupca da navede lokaciju ili broj računa u banci u kojoj se isti vodi, odnosno način na koji će mu biti isplaćen povraćaj sredstava u iznosu od 90 % od cijene navedene u ponudi iz člana 4. ovih Opštih uslova (u daljem tekstu: Poziv). Ako Kupac u roku od 30 dana od prijema Poziva ne saopšti vrijeme i način povraćaja sredstava, smatraće se da je odustao od povraćaja.

Isporuka

Član 8.

8.1. Isporuka se vrši u Evropskoj uniji.

8.2. Troškove isporuke u cjelosti snosi Kupac. Troškovi isporuke se obračunavaju automatski pri kupovini proizvoda i elektronski sistem internet prodavnice tada izdaje Ponudu koja uključuje cijenu kupljenih proizvoda i cijenu isporuke. Trošak isporuke je iznos zasebno iskazan u korpi ispod cijene jednog ili više poručenih proizvoda i obračunava se prema vrijednosti porudžbine. Trošak isporuke se obračunava u skladu sa priloženom tabelom.

Vrijednost korpe

Trošak isporuke

Do 499,99 EUR

15.00 EUR

500,00 – 1.499,99 EUR

30.00 EUR

1.500,00 – 2.499,99 EUR

75.00 EUR

2.500,00 – 4.999,99 EUR

95.00 EUR

5.000,00 – 9.999,99 EUR

110.00 EUR

10.000,00 – 14.999,99 EUR

150.00 EUR

15.000,00 – 19.999,99 EUR

185.00 EUR

8.3. Isporuka se vrši preko dostavne službe. Isporuka se vrši na adresu naznačenu u porudžbini. Kupac prihvata odgovornost za tačnost kontakt podataka i adrese za isporuku.
8.4. Isporuka može biti obustavljena zbog više sile. U ovom slučaju, Prodavač će uložiti razumne napore i
dogovoriti alternativni datum isporuke.

 

 

Postupak poručivanja putem internet prodavnice

Član 9.

9.1. Za kupovinu plemenitih metala putem internet prodavnice na vebsajtu Prodavača www.aurodomus.com vrijede sve odredbe ovih Opštih uslova.

9.2. Kupac u internet prodavnici bira proizvode u korpi, gdje prijava/registracija nije potrebna. Kupac se prije uplate mora prijaviti (ukoliko to ranije nije učinio), potvrditi da je saglasan sa Opštim uslovima i popuniti i potvrditi podatke u obrascu. Tek nakon obavljenih prethodnih radnji može se izvršiti plaćanje, a time i kupovina izabranih proizvoda. Prije potvrde kupovine, Kupac mora pročitati Opšte uslove i označiti određeno polje kao potvrdu da je saglasan sa njima i da ih prihvata (potvrda kupovine bez označavanja navedenog polja nije moguća). Cijene su prilagođene cijeni na berzi. Zbog toga se cijena u trenutku stavljanja proizvoda u korpu može da razlikuje od cijene koja važi u trenutku potvrde kupovine. Važi cijena koja je važila prilikom potvrde kupovine.

9.3. Dok kupovina ne bude potvrđena, kupac je slobodan da dodaje ili uklanja proizvode iz korpe. Potvrdom kupovine (klikom na polje „potvrdi kupovinu“ i sl.) zaključuje se ugovor između Kupca i Prodavača. Potvrdom kupovine, kupac potvrđuje da je saglasan sa cijenom (cijenama) koje su tada objavljene u cjenovniku internet prodavnice i da je saglasan sa Opštim uslovima i da je bio upoznat sa njihovim punim tekstom prije zaključenja Ugovora.

 

Odgovornost za materijalne nedostatke

Član 10.

10.1. AURO DOMUS BULLION MARKET d. o. o. is liable for material defects in the product, in accordance with the applicable regulations. The Buyer is obliged to notify AURO DOMUS BULLION MARKET d. o. o. of the existence of any visible defects within two months from the date of discovery of the defect and no later than two years from the moment of the transfer of the risk to the Buyer. When, after the Buyer has received the Object, it turns out that the Object has a defect that could not be discovered by the usual inspection at the moment of handover, the Buyer is obliged, under the threat of loss of rights, to inform AURO DOMUS BULLION MARKET d. o. o. within two months from the date the defect was discovered.

10.2. Materijalni nedostaci za koje kompanija AURO DOMUS BULLION MARKET d.o.o. odgovara:

(1) za materijalne nedostatke predmeta koje je on imao u trenutku prelaska rizika na kupca, bez obzira da li je on za to znao ili ne.

(2) i za one materijalne nedostatke koji nastaju nakon prijenosa rizika na kupca ako su rezultat uzroka koji je postojao prije toga.

(3) Pretpostavlja se da je svaki nedostatak na predmeta koji je nastao u roku od godinu dana od trenutka prijenosa rizika postojao i u trenutku prijenosa rizika, osim ako prodavač ne dokaže suprotno ili suprotno proizilazi po prirodi stvari ili prirodi nedostatka.

10.3. Nedostatak postoji:

(1) ako predmet ne odgovara opisu, vrsti, količini i kvalitetu, odnosno nema funkcionalnost, kompatibilnost, interoperabilnost i druge karakteristike utvrđene kupoprodajnim ugovorom,

(2) ako predmet nije pogodan za neku posebnu namjenu za koju je potrebna kupcu i sa kojom je kupac obavijestio prodavca najkasnije u trenutku zaključenja ugovora i u vezi sa kojom je prodavač dao saglasnost,

(3) ako predmet nije isporučen sa svim dodacima i uputstvima, uključujući uputstva za ugradnju, kako je navedeno u kupoprodajnom ugovoru, ili
(4) ako predmet nije isporučen sa ažuriranjima kako je navedeno u kupoprodajnom ugovoru,

(5) ako predmet nije prikladan za upotrebu u svrhe za koje bi se predmet iste vrste inače upotrebljavao, uzimajući u obzir sve EU i hrvatske propise, tehničke standarde ili, ako takvi tehnički standardi ne postoje, važeće kodekse ponašanja u određenoj oblasti, ako postoje,

(6) ako proizvod ne odgovara kvalitetu i opisu uzorka ili modela koji je prodavač stavio na raspolaganje kupcu prije zaključenja ugovora

(7) ako predmet nije isporučen sa dodacima, uključujući pakovanje, uputstva za ugradnju ili druga
uputstva, čiji prijem kupac može razumno očekivati,

(8) ako predmet ne odgovara količini ili nema ona svojstva i druge karakteristike, uključujući i one koje se odnose na trajnost, funkcionalnost, kompatibilnost i bezbjednost, koje su zajedničke za predmet istog tipa i koje kupac može razumno očekivati s obzirom na prirodu javnih izjava koje su prodavač ili druga lica dali u prethodnim fazama lanca transakcija, uključujući proizvođača, ili date u njihovo ime, posebno u reklamiranju ili označavanju,

10.4. Ako je kupac očekivao postojanje određenih svojstava na osnovu izjava proizvođača ili njegovog zastupnika, nedostatak se ne uzima u obzir ako kompanija AURO DOMUS BULLION MARKET d.o.o. nije znala ili nije trebala znati za ove javne izjave, ili su ove javne izjave opovrgnute do trenutka zaključenja ugovora ili one nisu uticale na odluku kupca da zaključi ugovor.

10.5. U slučaju potrošačkih ugovora, nedostaci iz stava 10.3. tačke 5. do 8. ovog člana ne postoje ako je potrošač u trenutku zaključenja ugovora posebno obaviješten da određeno svojstvo odstupa od kriterijuma koji se upotrebljava za utvrđivanje nedostataka navedenih u stavu 10.3. tačke 5. do 8. ovog člana i ako je potrošač to izričito i posebno prihvatio prilikom zaključivanja ugovora.

10.6. Kupac koji je blagovremeno i uredno obavijestio kompaniju AURO DOMUS BULLION MARKET d.o.o. o
nedostatku, ovlašćen je da:
zahtijeva uklanjanje nedostatka,
zahtijeva predaju drugog predmeta bez nedostatka,
zahtijeva srazmerno smanjenje cijene.

(1) Kupac može izjaviti da raskida ugovor samo ako je prethodno dao kompaniji AURO DOMUS BULLION MARKET d.o.o.
naknadni odgovarajući rok za izvršenje ugovora.

(2) Prilikom ostvarivanja prava na otklanjanje nedostatka, kupac ima pravo izbora između popravke i
zamjene predmeta.

(3) Kompanija AURO DOMUS BULLION MARKET d.o.o. ima pravo da odbije otklanjanje nedostatka ako su popravka i zamjena nemogući ili bi izazvali nesrazmerne troškove uzimajući u obzir sve okolnosti, a posebno vrijednost neispravnog predmeta, značaj nedostatka i pitanje da li se popravka ili zamjena može izvršiti bez značajnih neprijatnosti za kupca.

(4) Kupac može da raskine ugovor i bez ostavljanja naknadnog roka ako mu je kompanija AURO DOMUS BULLION MARKET d.o.o. nakon obavještenja o nedostacima saopštila da neće izvršiti ugovor ili ako iz okolnosti konkretnog slučaja očito proizilazi da kompanija AURO DOMUS BULLION MARKET d.o.o. neće moći izvršiti ugovor ni u naknadnom roku, kao i u slučaju kad Kupac zbog zakašnjenja Prodavača ne može ostvariti svrhu radi koje je zaključio ugovor.

(5) Ako je nedostatak neznatan, kupac nema pravo da raskine ugovor, ali ima druga prava iz odgovornosti za materijalne nedostatke, uključujući pravo na popravku štete. Teret dokazivanja da je nedostatak neznatan je na kompaniji AURO DOMUS BULLION MARKET d.o.o.

(6) Troškove otklanjanja nedostataka i predaje drugog predmeta bez nedostataka snosi prodavač.

(7) Kada je Kupac pravno lice, za njega važe pravila o materijalnom nedostatku propisana Zakonom o obligacionim odnosima te na njega ne važe pravila iz ovog odjeljka „Materijalni nedostaci“.

 

Isključenje prava na jednostrani raskid

Article 11

11.1. Na osnovu odredbi člana 79. tačke 2. Zakona o zaštiti potrošača (“Narodne novine”, 41/14, 110/15,14/19) Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji Predmeta budući da je predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena zavisna od promjena na finansijskom tržištu koje su van uticaja trgovca, a koje mogu da se pojave za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora .

 

Poštovanje propisa u skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma


Član 12.

12.1. Prodavač je dužan da prikuplja i obrađuje identifikacione podatke iz važećeg identifikacionog dokumenta
u skladu sa odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma (“Narodne novine”, 108/17, 39/19).

12.2. U skladu sa zakonskim odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, kao i drugim zakonskim odredbama, Prodavač može zahtijevati identifikaciju od Kupca. Ako je takva identifikacija potrebna, Prodavač će obavijestiti Kupca. Identifikacija se može izvršiti na licu mjesta u Filijalama uz predočenje službenog ličnog dokumenta sa fotografijom ili postupkom putem interneta. Prodavač je ovlašćen da u svakom trenutku ograniči ili proširi mogućnosti, a posebno zahtjeve za identifikacijom u skladu sa zakonskim izmjenama.

12.3. Ako postoji obaveza identifikacije prema tački 12.2. Kupac mora da bude jasno identifikovan prije zaključenja ugovora ili izvršenja transakcije, a najkasnije prije isporuke predmeta. Shodno tome, Prodavač ima zakonsku obavezu da kontinuirano prati poslovni odnos, uključujući pregled transakcija obrađenih tokom poslovnog odnosa, i da redovno ažurira relevantne dokumente, podatke ili informacije.

12.4. Kupac je dužan da učestvuje u ispunjavanju zakonskih obaveza i pruži potrebnu dokumentaciju i podatke, a pod krivičnom i materijalnom odgovornošću odgovara za njihovu istinitost i tačnost.

12.5. U slučaju sumnje na pranje novca ili u slučaju da Kupac odbije da dostavi potrebnu dokumentaciju, Prodavač je dužan da preduzme sve potrebne korake i mjere propisane zakonom. Prodavač nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati Kupcu kao rezultat navedenog.

 

 

Obrada i zaštita podataka o ličnosti

Član 13.

13.1. Podatke o ličnosti obrađujemo u skladu sa odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Saveta od 27. aprila 2016. o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade podataka o ličnosti i o slobodnom kretanju takvih podataka , o stavljanju van snage Direktive 95/46/EZ (u daljem tekstu: Opšta uredba o zaštiti podataka o ličnosti) i u vezi sa nacionalnim Zakonom o sprovođenju Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti.

13.2. U skladu sa članom 13. i 14. Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti pružaju vam informacije o tome kako obrađujemo vaše podatke o ličnosti, koja prava imate u vezi sa obradom i zaštitom podataka i kako možete ostvariti ta prava. Vaše lične podatke o ličnosti obrađujemo i upotrebljavamo zakonito, pošteno i transparentno, istovremeno štiteći bezbjednost vaših podataka o ličnosti od neovlašćene ili nezakonite obrade, primjenjujući najviše tehničke, bezbjednosne i organizacione mjere zaštite.

13.3. Možete u bilo kom trenutku da kontaktirate Prodavača kao rukovaoca da biste ostvarili svoja prava prema Opštoj uredbi o zaštiti podataka o ličnosti. Svoj zahtjev možete podnijeti u pisanoj formi na adresu Auro domus Bullion market d.o.o., Vjekoslava Spinčića 3/2, 51410 Opatija ili na imejl adresu lica za zaštitu podataka o ličnosti gdpr@aurodomus.com.

 

Upotreba kolačića

Član 14.

14.1. Prodavač na vebsajtu upotrebljava tzv. ”kolačiće” ( eng. cookies) tokom procesa kupovine.

Upotrebom vebsajta www.aurodomus.com korisnik pristaje na upotrebu kolačića. Blokiranjem kolačića, korisnik i dalje može da pretražuje vebsajt, ali mu neke od njegovih funkcija možda neće da budu dostupne.

14.2. Kolačić je informacija koju vebsajt koji je posjetio korisnik čuva na kompjuteru korisnika. Kolačići obično čuvaju korisnička podešavanja, podešavanja vebsajta, kao što su željeni jezik ili adresa. Kasnije, kada korisnik ponovo otvori isti vabsajt, internet pretraživač šalje nazad kolačiće koji pripadaju tom sajtu.
Ovo omogućava Prodavaču da prikaže informacije prilagođene potrebama svakog pojedinačnog korisnika. Kolačići mogu da čuvaju širok spektar informacija uključujući podatke o ličnosti (kao što su ime korisnika ili imejl adresa). Međutim, ove informacije mogu da budu sačuvane samo ako korisnik to dozvoli – vebsajtovi ne mogu da pristupe informacijama za koje korisnik nije dao dozvolu i ne mogu pristupiti drugim datotekama na kompjuteru korisnika. Podrazumijevane aktivnosti čuvanja i slanja kolačića nisu vidljive korisnicima. Međutim, korisnik može da promijeni podešavanja svog internet pretraživača tako da može da bira da li će odobriti ili odbiti zahtjeve za čuvanje kolačića tako što će automatski da izbriše sačuvane kolačiće prilikom zatvaranja internet pretraživača i slično.

 

Prava intelektualne svojine

Član 15.

15.1. U skladu sa našim pravilima o privatnosti i intelektualnoj svojini, sav sadržaj (tekstovi, fotografije, grafike, video zapisi, zaštitni znakovi) i dizajn, u potpunosti je i isključivo vlasništvo Prodavača, odnosno kompanije Auro domus bullion market d.o.o. Opatija i zaštićen je propisima o pravima intelektualne svojine. Upotreba sadržaja ovog vebsajta/domena, kopiranje, distribucija, prijenos, objavljivanje, reprodukcija bez izričite saglasnosti Prodavača i nosioca autorskih prava je strogo zabranjeno. Izuzetno, svi ostali zaštitni znaci koji se pojavljuju u sistemu su intelektualna svojina njihovih odgovarajućih nosilaca.

15.2. Svako kršenje ovih uslova može dovesti do kršenja autorskih prava, zaštitnog znaka ili bilo kog drugog oblika intelektualne svojine i može dovesti do pravnog postupka.

 

 

Upotreba vebsajtova

Article 16

16.1. Prodavač pruža usluge internet prodavnice preko vebsajta na domenu:
https://www.aurodomus.com.
16.2. Kupac se izričito slaže da upotrebljava ovaj vebsajt isključivo na sopstveni rizik.

16.3. Prodavač zadržava pravo da izmijeni ili ukine vebsajt u bilo kom trenutku, uključujući, ali ne ograničavajući se na sadržaj i vrijeme dostupnosti.

 

Ostvarivanje prava potrošača, podnošenje žalbi i alternativno rješavanje sporova u vezi sa kupovinom preko interneta

Član 17.

17.1. Ako Kupac smatra da mu je u poslovnom odnosu sa Prodavačem povrijeđeno njegovo pravo, da se Prodavač ne pridržava ovih Opštih uslova ili zakonskih odredbi koje regulišu zaštitu potrošača, u skladu sa članom 10. Zakona o zaštiti potrošača (“Narodne novine”, 41/2014 i 110/15 14/19), ovlašćen je najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od navedenog događaja, dostaviti Prodavaču prigovor u pisanoj formi na poslovnu adresu Auro domus bullion market d.o.o., Vjekoslava Spinčića 3/2, 51410 Opatija, ili putem faksa na: 051 585 310 , kao i u poslovnim prostorijama/prodavnicama ili elektroničkom poštom na imejl adresu

17.2. U skladu sa članom 10., stavom 5. Zakona o zaštiti potrošača potvrdili primitak pisane žalbe, a zatim i na istu odgovorili, podnosilac žalbe obavezan je navesti tačne podatke za prijem istog.
Odgovor na prigovor biće dostavljen u pisanoj formi u zakonskom roku od 15 dana od dana prijema prigovora.

17.3. U svim sporovima koji nastanu u vezi primjene odredbi ugovora, opštih uslova ili mjerodavnih propisa može da se podnese prijedlog za mirenje Sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori ili bilo kom centru za mirenje u Republici Hrvatskoj odnosno da se podnese prijedlog za alternativno rješavanje domaćih i prekograničnih potrošačkih sporova u skladu sa zakonom kojim se uređuje alternativno rješavanje potrošačkih sporova.
Uredbom (EU) br. 524/2013 Evropskog parlamenta i Saveta od 21. maja 2013. o onlajn rješavanju potrošačkih sporova, sporovi u vezi sa kupovinom preko interneta mogu se rješavati putem ODR platforme, kojoj se može pristupiti ovdje: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show

This is an optional procedure and the Seller shall not participate in it.

 

 

Završne i prijelazne odredbe

Član 18.

18.1. Na odnose, međusobna prava i obaveze Kupca i Prodavača primjenjuje se materijalno pravo Republike Hrvatske.

18.2. Za rješavanje eventualnih sporova koji proizilaze iz odnosa između Kupca i Prodavača, u vezi sa ovim Opštim uslovima, ili u vezi sa njihovom primjenom, isključivo su nadležni sudovi Republike Hrvatske. Mjesto ugovaranja i mjesto izvršenja usluge Prodavača je Republika Hrvatska.
18.3. Službeni jezik za zaključivanje kupoprodajnih ugovora je hrvatski.

18.4. Kompanija AURO DOMUS BULLION MARKET d. o. o. ulaže sve razumne napore da svoje obaveze prema ovim Opštim uslovima ispunjava uredno i blagovremeno. Pri tome, kompanija AURO DOMUS BULLION MARKET d.o.o. ne snosi odgovornost za bilo kakvo neispunjavanje obaveza uzrokovano vanrednim okolnostima (višom silom).

Član 19.

19.1. Prodavač se odriče svake odgovornosti za sporove koji mogu nastati zbog činjenice da Kupac nije pročitao Opšte uslove.

19.2. Opšti uslovi su dostupni na vebsajtu Prodavača i biće isporučeni direktno  i u pisanoj formi na imejl Kupca, a na zahtev Kupca na drugim medijima.

19.3. Prodavač zadržava pravo da promijeni ove Opšte uslove poslovanja u bilo kom trenutku bez prethodnog obavještenja. Izmjene će se vršiti samo u slučaju nužde radi usklađivanja propisa sa propisima Republike Hrvatske i u slučaju promjene internih zahtjeva Prodavača. Izmjene i dopune ovih Opštih uslova biće objavljene na ovom vebsajtu i datum njihovog stupanja na snagu biće objavljen.

19.4. Kupac je svjestan da je prilikom korišćenja usluga Prodavača na vebsajtovima dužan da provjeri važeće Opšte uslove poslovanja u tom trenutku.

19.5. Ništavost ili nesprovodivost bilo koje odredbe ovih Uslova ne utiče na valjanost i sprovodljivost ostalih
odredbi i Uslova u njihovoj potpunosti.

19.6. Ovi Opšti uslovi poslovanja su objavljeni na vebsajtu Prodavača i važe do izmjena i dopuna.

AURO DOMUS BULLION MARKET d. o. o. Opatija