Ochrana osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto Všeobecné zásady ochrany osobních údajů (dále v textu jen: „Zásady ochrany osobních údajů“) přijímá společnost AURO DOMUS BULLION MARKET d.o.o. (dále v textu jen: Auro Domus), Opatija, Vjekoslava Spinčića 3/2, DIČ: 629525537808.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů upravují problematiku ochrany osobních údajů stejně jako soukromí fyzických osob – našich zákazníků, uživatelů našich služeb, osob, které se přihlásily k odběru našeho newsletteru, jakož i našich obchodních partnerů v případech, kde jsme v pozici správce (osobou, která určuje účel a způsob zpracovávání).

Společnost Auro Domus Bullion Market zpracovává osobní údaje v souladu s nejvyššími standardy Evropské unie a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob ve vztahu k zpracování osobních údajů a volnému pohybu těchto údajů a zrušením směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) SL EU L119 (dále v textu jen: Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem o provádění Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (úřední věstník Narodne novine č. 44/18; dále jen: Prováděcí zákon). V případě jakýchkoli dotazů nebo požadavků týkajících se ochrany a zacházení s vašimi osobními údaji nás kontaktujte na e-mailové adrese: gdpr@aurodomus.com.

Pro jaké účely vaše osobní údaje zpracováváme a na jakém právním základě tak činíme?

V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů a prováděcím zákonem zpracováváme níže uvedené osobní údaje pro následující účely:

 • A) Plnění smlouvy
  Zpracování Vašich zde uvedených osobních údajů je nezbytné pro uzavření a plnění jistého smluvního vztahu, jehož jste stranou, nebo pro provádění určitých úkonů, které před uzavřením smlouvy požadujete.
 • B) Dodržování právních předpisů
  Pro zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro plnění různých zákonných povinností nás jako správce na základě předpisů Chorvatské republiky a předpisů Evropské unie, není vyžadován váš souhlas. Toto zpracování je vyžadováno, například když je to nezbytné za účelem implementace pravidel proti praní špinavých peněz a financování terorismu (např. zákon o předcházení praní špinavých peněz a financování terorismu, úřední věstník Narodne novine č. 108/17, 39/19).
 • C) Zpracování na základě souhlasu

Registrace k odběru newsletteru

 1. Jaké osobní údaje zpracováváme?
  Pokud jste se přihlásili k odběru našeho newsletteru, budeme zpracovávat vaše osobní údaje, které jste nám poskytli během registrace. Tyto údaje jsou následující – nezbytné informace o vás: e-mailová adresa; dodatečné informace o vás: jméno, pohlaví, město a zájmy.
 2.  Za jakým účelem vaše osobní údaje zpracováváme?
  Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely: abychom vám mohli doručit náš newsletter. V tomto případě je základem pro zpracování vašich osobních údajů náš oprávněný zájem vycházející z vaší žádosti o přijímání newsletteru.
  Abyste lépe rozuměli svým nákupním zájmům. V tomto případě je základem pro zpracování vašich dodatečných údajů váš souhlas, který jste nám udělili při přihlašování se k odběru newsletteru;
  Když máme jiný legitimní zájem (například, když je to nutné k provedení bezpečnostních opatření).

Návštěvník pobočky

 1. Jaké osobní údaje zpracováváme?
  Pokud navštívíte některou z našich kanceláří a vstoupíte do míst, která jsou monitorována videokamerami (tato místa jsou jasně označena), můžete být těmito videokamerami zachyceni. V takovém případě budeme zpracovávat váš videozáznam.
 2. Za jakým účelem vaše osobní údaje zpracováváme?
  Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely: K ochraně osob (návštěvníků a zaměstnanců) a majetku na našich pobočkách. V takových případech je základem pro zpracovávání vašich osobních údajů Prováděcí zákon.
  Abychom splnili naše zákonné povinnosti (např. konání na žádost orgánu veřejné moci).

Pokud jste nás kontaktovali ohledně našich služeb, našich produktů, které jste si zakoupili, nebo v jiné podobné záležitosti.

 1. Jaké osobní údaje zpracováváme?
  Zpracováváme vaše osobní údaje, které jste nám poskytli při zasílání vašich dotazů, žádostí, stížností, pochval apod., které mohou zahrnovat následující osobní údaje: Jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailovou adresu, důvod vašeho dotazu, produkt, který jste zakoupili, datum a místo nákupu, shrnutí vašeho dotazu / požadavku / stížnosti / pochvaly a vaší spokojenosti s naší odpovědí.
 2. Za jakým účelem vaše osobní údaje zpracováváme?
  Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely: abychom mohli odpovědět na váš dotaz, žádost, stížnost, pochvalu apod. V tomto případě je základem pro zpracování vašich osobních údajů náš oprávněný zájem reagovat na váš dotaz, žádost, stížnost, pochvalu nebo podobně.
  Abychom mohli monitorovat spokojenost s našimi službami. V tomto případě je základem pro zpracování vašich osobních údajů náš oprávněný zájem.
  Za účelem plnění našich zákonných povinností (např. uchovávání stížností spotřebitelů).

Obchodní partneři

 1. Jaké osobní údaje zpracováváme?
  Zpracováváme osobní údaje, které jste nám poskytli, stejně jako ty, které jsme shromáždili při navazování a udržování našeho obchodního vztahu, tj. údaje následující:
  vaše identifikační údaje (pokud jste fyzická osoba, např. živnostník), tzn. vaše jméno, příjmení, rodné číslo, spojení s právnickou osobou (majitel, ředitel, zaměstnanec apod.);
  vaše kontaktní údaje, jméno a příjmení kontaktní osoby, kontaktní adresa (ulice a číslo domu, místo, PSČ, země), telefon, e-mailová adresa.
 2. Za jakým účelem vaše osobní údaje zpracováváme?
  Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:
  Za účelem plnění našich smluvních závazků vůči vám a provádění dalších nezbytných úkonů v souvislosti s uzavíráním a plněním smluv nebo předchozích úkonů. V tomto případě je základem pro zpracovávání vašich osobních údajů plnění smlouvy, ve které jste vy smluvní stranou, tzn. přijetí opatření na vaši žádost před uzavřením smlouvy.
  Když máme jiný oprávněný zájem (například když je nutné provést bezpečnostní opatření); za účelem splnění našich zákonných povinností.

Pokud máte zájem pracovat v naší společnosti

 1. Jaké osobní údaje zpracováváme?
  Zpracováváme Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, tzn. které jsme shromáždili za účelem zaměstnání v naší společnosti a to jsou následující: Informace uvedené v samotném formuláři žádosti.
 2. Za jakým účelem vaše osobní údaje zpracováváme?
  Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely: Za účelem provedení nezbytných kroků k výběru a náboru nových zaměstnanců (například k výběru kandidátů na pracovní pohovor a k následné organizaci pohovorů). V tomto případě máme právní základ pro zpracování vašich osobních údajů na základě vaší žádosti.
  Abychom vás mohli vzít v úvahu při hledání nových pracovníků a kontaktovat vás za účelem zaměstnání, pokud jste nám zaslali otevřenou žádost o zaměstnání. V tomto případě je základem pro zpracování vašich osobních údajů váš souhlas.
  Abychom vás mohli brát v úvahu při hledání nových pracovníků a kontaktovat vás za účelem zaměstnání, pokud jste dali souhlas s uložením vašich údajů do našich záznamů pro budoucí příležitosti při ucházení se o zaměstnání. V tomto případě je základem pro zpracování vašich osobních údajů váš souhlas. Abychom mohli plnit naše zákonné povinnosti.

Kdo má přístup k vašim osobním údajům?

Vaše osobní údaje považujeme za obchodní tajemství a jako takové je chráníme v souladu s platnými právními předpisy a nejlepší praxí.

Přístup k vašim osobním údajům mají naši zaměstnanci. Třetí strany mají právo na přístup k vašim osobním údajům a na jejich zpracování v níže popsaných situacích:

 • Poskytovatelé služeb třetích stran, kteří nám poskytují určité služby a produkty (např. plnění objednávek, dopravu, reklamu a poradenství). V tomto případě zpracovávají vaše osobní údaje výhradně v souladu s našimi pokyny.
 • Příslušné orgány při dohledu nad zákonností operací a jednání. V takovém případě zpracovávají tyto orgány vaše osobní údaje v souladu se svými zákonnými pravomocemi.
 • Příslušné orgány (policie, státní zastupitelství, soud atd.) v případě soudních a jiných obdobných řízení. V tomto případě zpracovávají tyto orgány vaše osobní údaje výhradně v souladu s našimi pokyny.

Předávání osobních údajů třetím zemím nebo mezinárodním organizacím

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v Chorvatské republice nebo v Evropské unii. V případě potřeby si z určitých technických nebo provozních důvodů vyhrazujeme právo předávat vaše osobní údaje do zemí mimo EU, v souvislosti s rozhodnutími Evropské komise o přiměřenosti nebo na základě odpovídajících ochranných opatření či určitých nesrovnalostí v souladu s nařízením GDPR.

Jak chráníme vaše osobní údaje?

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás nesmírně důležitá. Některá ochranná opatření, která zavádíme, jsou následující:
Použití bezpečných metod při výměně vašich osobních údajů, aby se zabránilo neoprávněnému přístupu;
Aplikace moderních metod ochrany a kontroly přístupu k datovým zdrojům obsahujícím osobní údaje;
Průběžné sledování všech zdrojů (fyzických oblastí, kde jsou vaše data uložena) používaných pro zpracování osobních údajů.

Doba uchovávání osobních údajů

U údajů, u kterých existuje zákonem stanovená doba uchovávání, vaše údaje po tuto dobu uchováváme a během dalšího jednoho roku je vymažeme.

Pokud jste našimi obchodními partnery, pro které není stanovena zákonná doba uchovávání, uchováváme osobní údaje po celou dobu platnosti smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli. Po ukončení smlouvy vaše údaje vymažeme během 6 let od ukončení smlouvy (promlčecí doba 5 let, navýšená o 1 rok pro vymazání).

Osobní údaje uživatelů našich služeb jsou uchovávány po celou dobu trvání nebo využívání služeb. Po ukončení využívání služeb vaše údaje vymažeme v souladu se samostatně stanovenými lhůtami.

Osobní údaje, které zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu, uchováváme po dobu trvání našeho oprávněného zájmu a mažeme je v průběhu 1 roku od ukončení našeho oprávněného zájmu.

Osobní údaje, které zpracováváme na základě vašeho souhlasu, uchováváme tak dlouho, dokud máme váš souhlas. V případě odvolání souhlasu je vymažeme co nejdříve, jakmile to pro nás bude možné.

Nahrávky pořízené kamerovým systémem uchováváme po dobu 30 dnů, s výjimkou případů, kdy je v konkrétním případě potřeba použít konkrétní záznam jako důkazní materiál.

Jaká jsou vaše práva a jak je uplatnit

V případě, že se rozhodnete využít jedno nebo více svých níže uvedených práv, máme právo ověřit vaši totožnost, to vše za účelem ochrany vašich osobních údajů.

Svá práva můžete uplatnit zasláním své žádosti na e-mailovou adresu gdpr@aurodomus.com s uvedením předmětu zprávy ve znění „Žádost subjektu údajů“ nebo na adresu Vjekoslava Spinčića 3/2 Opatija. Po obdržení oznámení vám zašleme potvrzení o řádném přijetí vaší žádosti.

Svá práva uplatňujete bezplatně. Pokud však žádáte o přístup nebo přenos vašich osobních údajů příliš často (například pokud od vaší poslední žádosti uplynulo méně než 6 měsíců) nebo v nadměrné míře (například žádáte-li o písemné vydání veškerých vašich osobních údajů), máme právo požádat před provedením takových úkonů o uhrazení našich nákladů.

Můžete nás kontaktovat za účelem uplatnění následujících práv:

 • Právo na přístup k vašim osobním údajům

Máte právo nás požádat o potvrzení, zda vaše osobní údaje zpracováváme, a také o přístup k vašim osobním údajům, které zpracováváme.

 • Právo na opravu nepřesných osobních údajů:

Máte právo požadovat opravu vašich nepřesných osobních údajů, jakož i právo na doplnění vašich osobních údajů.

 • Přenositelnost osobních údajů

Máte právo požádat o stažení a přenos vašich osobních údajů.

 • Právo na výmaz (právo být zapomenut)

O vymazání svých osobních údajů můžete správce požádat v případě, že je splněn alespoň jeden z důvodů uvedených v článku 17 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Tímto vás informujeme, že Vaše osobní údaje nesmíme vymazat, pokud je jejich zpracování nezbytné, například kvůli splnění zákonné povinnosti uchovávat osobní údaje nebo z důvodů veřejného zájmu při stanovování, výkonu či obhajobě právních nároků.

 • Právo vznést námitku proti zpracování nebo nakládání s vašimi osobními údaji:

You have the right to object to the processing of your personal data and to our handling of your personal data in general.

 • Právo na odvolání souhlasu

Svůj souhlas s dalším zpracováním vašich osobních údajů máte právo kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování prováděné na základě souhlasu před jeho odvoláním.

 • Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Ve věci zpracování a ochrany vašich osobních údajů máte kdykoli právo podat stížnost u příslušného orgánu pro ochranu osobních údajů – Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.azop.hr).

V souladu s čl. 21 odst. 4 Obecných nařízení o ochraně osobních údajů bychom rádi zdůraznili, že vaše právo podávat stížnosti je v souladu s čl. 21 odst. 1 a 2 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Na základě vaší konkrétní situace máte kdykoli právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. e) (zpracování pro účely veřejného zájmu) nebo čl. 6 odst. 1 , písm. f) (pokud je zpracování nezbytné pro oprávněné zájmy Správce nebo třetí strany, s výjimkou případů, kdy jsou zájmy nebo základní práva subjektů údajů požadujících ochranu osobních údajů silnější než tyto zájmy, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních).
Dále máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů zpracovávaných v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (pokud je zpracování nezbytné pro oprávněné zájmy Správce nebo třetí strany s výjimkou případů, kdy jsou zájmy nebo základní práva subjektů údajů vyžadující ochranu osobních údajů silnější než tyto zájmy, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních) ze strany vzájemných správců.

Pokud podáte stížnost, nebudeme již vaše osobní údaje zpracovávat (pokud v procesu řešení vaší stížnosti neprokážeme, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, které jdou nad rámec vašich zájmů, práv a svobod, nebo pokud je zpracování prováděno za účelem uplatnění, výkonu nebo obhajoby právních nároků).

Právo vznést námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu
V určitých případech zpracováváme vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu. Pokud s tímto zpracováním nesouhlasíte, máte kdykoli právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají a jsou zracovávány pro účely takového marketingu, což zahrnuje profilování v rozsahu spojeném s takovým přímým marketingem. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudeme již vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávat. Své stížnosti můžete posílat na následující kontaktní adresu: gdpr@aurodomus.com