AURO DOMUS BULLION MARKET d.o.o.

TVSH: 629525537808
IBAN: HR20 2340 0091 1106 1718 0
Privredna banka Zagreb d.d., Ul. Franje Račkog 6, Zagreb
Regjistruar në Gjykatën Ekonomike në Rijekë, MBS 040314829
Kapitali aksionar: 6.030.000,00 HRK.
Kryetari i Bordit: Loris Dessardo.
Anëtarët e Bordit: Anđelka Dessardo, Armin Dessardo.

Vendndodhja jonë

Vjekoslava Spiničića 3/2
51410, Opatija
Telefoni: +38516066088
Email: info@aurodomus.com