Γενικες προμηθειες

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Εφαρμογή

Άρθρο 1

1.1. Οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις της εταιρείας AURO DOMUS BULLION MARKET d. o. o. (εφεξής: οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις) καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις αγοράς και πώλησης επενδυτικού χρυσού, ράβδων αργύρου και νομισμάτων, τις σχέσεις μεταξύ Πωλητή και Αγοραστή, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Πωλητή και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Αγοραστή, με την εφαρμογή της αρχής της εμπιστοσύνης και της συμμόρφωσης με τους ισχύοντες κανονισμούς και αρχές επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

1.2. Πωλητής του Αντικειμένου είναι η εταιρεία AURO DOMUS BULLION MARKET d. ο. ο., PIN (OIB): 629525537808, εγγεγραμμένη στο δικαστικό μητρώο του Εμπορικού Δικαστηρίου στη Ριέκα της Κροατίας, στο πιστοποιητικό εγγραφής με αριθμό εγγραφής υποκειμένου (MBS) 040314829, (εφεξής: ο Πωλητής).

Γεωγραφική διεύθυνση και επικοινωνία της AURO DOMUS BULLION MARKET d. ο. ο., Vjekoslava Spinčića 3/2, 51410

Opatija, τηλέφωνο +385 1 6066 088, διεύθυνση e-mail info@aurodomus.com.

Ο Αγοραστής αντικειμένων επενδυτικού χρυσού (εφεξής: ο Αγοραστής) είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δηλώνει πρόθεση να αγοράσει και να γίνει ιδιοκτήτης ενός αντικειμένου επενδυτικού χρυσού (εφεξής: το Αντικείμενο) και συμφωνεί να πληρώσει μια καθορισμένη ή προσδιορίσιμη τιμή για το ίδιο αντικείμενο.

1.3. Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις αποτελούν και προσυμβατική ειδοποίηση και αναφέρονται στη σύναψη σύμβασης αγοράς εάν ο Αγοραστής είναι καταναλωτής, δηλαδή οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο που συνάπτει νομική συναλλαγή ή δραστηριοποιείται στην αγορά εκτός εμπορίου, στην επιχειρηματική του δραστηριότητα, τη βιοτεχνική ή επαγγελματική δραστηριότητα και εάν η σύμβαση αγοράς συνάπτεται μεταξύ εμπόρου και καταναλωτή στο πλαίσιο οργανωμένου συστήματος πωλήσεων ή παροχής υπηρεσιών χωρίς την ταυτόχρονη φυσική παρουσία του εμπόρου και του καταναλωτή σε ένα μέρος, όπου μέχρι τη στιγμή της σύναψης της σύμβαση και για τη σύναψη της σύμβασης χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ένα ή περισσότερα μέσα εξ αποστάσεως επικοινωνίας. Τα μέσα εξ αποστάσεως επικοινωνίας είναι όλα τα μέσα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη σύναψη συμβάσεων εξ αποστάσεως, χωρίς την ταυτόχρονη φυσική παρουσία του εμπόρου και του καταναλωτή σε ένα μέρος, όπως το Διαδίκτυο και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Η σύναψη συμβάσεων μέσω της ιστοσελίδας www.aurodomus.com συνιστά σύμβαση εξ αποστάσεως.

Ο καταναλωτής, με την ιδιότητα του Αγοραστή, συνάπτει σύμβαση αγοράς με την AURO DOMUS BULLION MARKET d. ο. o., Vjekoslava Spinčića 3/2, 51410 Opatija (εφεξής: AURO DOMUS BULLION MARKET d. o. o.) η οποία έχει την ιδιότητα του Πωλητή.

Τα νομικά πρόσωπα ως Αγοραστές υπόκεινται στον Νόμο περί Πολιτικών Υποχρεώσεων και στον Νόμο για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ο Νόμος για την Προστασία των Καταναλωτών δεν ισχύει για αυτά.

Οι ενότητες των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων με τίτλο «Ελάττωμα υλικού» και «Ειδοποίηση σχετικά με τον τρόπο υποβολής γραπτής καταγγελίας καταναλωτή» δεν ισχύουν για νομικά πρόσωπα με την ιδιότητα του Αγοραστή. Στις περιπτώσεις αυτές ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Νόμου περί Αστικών Υποχρεώσεων και του Νόμου περί Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Ο Πωλητής μπορεί, εάν το επιλέξει, να παραχωρήσει τα δικαιώματα του Αγοραστή στο πρόσωπο που είναι ο καταναλωτής σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.

Ο Χρήστης είναι κάθε άτομο που χρησιμοποιεί τον ιστότοπο www.aurodomus.com, καθώς και οποιοσδήποτε Αγοραστής και επισκέπτης του ιστότοπου www.aurodomus.com.

Μια συναλλαγή αλυσίδας συστοιχιών (blockchain) είναι η επεξεργασία συναλλαγής και η εκτέλεση πληρωμών σε κρυπτονομίσματα που εκτελούνται από την Electrocoin d. ο. ο. για λογαριασμό της AURO DOMUS BULLION MARKET d. ο. ο. μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικών πληρωμών PayCek, για διεκπεραίωση πληρωμών.
EC είναι η εταιρεία Electrocoin d. ο. ο.
Η σύναψη σύμβασης αγοράς μέσω της ιστοσελίδας www.aurodomus.hr ρυθμίζεται σύμφωνα με
τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

1.4. Ο όρος Αντικείμενο που αναφέρεται στους παρακάτω Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις αφορά:

1. Χρυσό σε μορφή ράβδων ή πλακιδίων, με βάρος αποδεκτό στις αγορές χρυσού, καθαρότητας ίσης ή μεγαλύτερης από 995 μέρη ανά 1000, είτε αντιπροσωπεύεται από τίτλους είτε όχι

2. Χρυσά νομίσματα:

 a) Καθαρότητας ίσης ή μεγαλύτερης από 900 μέρη ανά 1000

b) Με ημερομηνία κοπής μετά το 1800

c) τα οποία είχαν αποτελέσει ή συνεχίζουν να αποτελούν νόμιμο συνάλλαγμα στη χώρα προέλευσης

d) και συνήθως πωλούνται σε τιμή που δεν υπερβαίνει την ανοιχτή αγοραία αξία του χρυσού που περιέχεται στα νομίσματα κατά περισσότερο από 80%.

3.  Άργυρος

a) Άργυρος σε μορφή ράβδων ή πλακιδίων, με βάρος αποδεκτό στις αγορές χρυσού, καθαρότητας ίσης ή μεγαλύτερης από 995 μέρη ανά 1000

b) αργυρά νομίσματα καθαρότητας ίσης ή μεγαλύτερης από 833 μέρη ανά 1000.

4. Προϊόντα του κροατικού νομισματοκοπείου

Αρθρο 2

2.1. Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις πώλησης επενδυτικού χρυσού, ράβδων αργύρου και νομισμάτων (εφεξής: ΓΟΠ) ρυθμίζουν τη σχέση μεταξύ του Πωλητή και του Αγοραστή, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Πωλητή και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Αγοραστή, σε σχέση με τους όρους και τις λεπτομέρειες πώλησης του Αντικειμένου, την τιμή του Αντικειμένου, την αποστολή και παράδοση του Αντικειμένου, την απόδειξη αγοράς του Αντικειμένου, την επιστροφή, αποστολή, μέθοδο πληρωμής και άλλα θέματα που σχετίζονται με την πώληση του Αντικειμένου.

2.2. Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος κάθε μεμονωμένης σύμβασης και ισχύουν για όλες τις μεμονωμένες πωλήσεις Αντικειμένων που αναφέρονται στο Άρθρο 1 των παρόντων ΓΟΠ και συμφωνούνται μεταξύ του Πωλητή και του Αγοραστή, εκτός εάν έχουν αποκλείσει ρητά την εφαρμογή τους.

2.3. Ο Αγοραστής συνάπτει σύμβαση αγοράς και συμφωνεί με τους παρόντες ΓΟΠ κάνοντας κλικ για την επιβεβαίωση της παραγγελίας.

2.4. Με την αποδοχή της προσφοράς, ο Αγοραστής δηλώνει ότι έχει διαβάσει τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, συμφωνεί με την ισχύ τους και αποδέχεται όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτούς.

2.5. Με την αποδοχή της προσφοράς, ο Αγοραστής δηλώνει ότι οι πληροφορίες που εισάγονται στην προσφορά είναι αληθείς και ταυτίζονται με την προφορική συμφωνία.

2.6. Ο Πωλητής υποχρεούται να γνωστοποιήσει σε κάθε Αγοραστή το περιεχόμενο των παρόντων ΓΟΠ.

 

Τιμή

Άρθρο 3

3.1. Ο Πωλητής καθορίζει την τιμή του Αντικειμένου με βάση τις συνθήκες της αγοράς και την τιμή του χρυσού και του αργύρου στην Αγορά Πολύτιμων Μετάλλων του Λονδίνου (εφεξής: LPMM).

3.2. Όλες οι τιμές εκφράζονται και ισχύουν στο κροατικό εθνικό συνάλλαγμα, το κροατικό κούνα (HRK). Εκτός από την τιμή σε κούνα Κροατίας, μπορεί να δηλωθεί η τιμή σε ποσό ισοδύναμο σε ευρώ, μετατρεπόμενο χρησιμοποιώντας τη μεσαία συναλλαγματική ισοτιμία της Εθνικής Τράπεζας της Κροατίας εκείνη την ημέρα, για ενημερωτικούς σκοπούς.

3.3. Σύμφωνα με τις αλλαγές στην τιμή του χρυσού και του αργύρου στο LPMM, η τιμή του Αντικειμένου και ολόκληρος ο τιμοκατάλογος της προσφοράς του Πωλητή αλλάζουν κάθε πέντε λεπτά ξεκινώντας κάθε ώρα και είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο του Πωλητή, www.aurodomus.com.

3.4. Κάθε Αγοραστής έχει το δικαίωμα να επιθεωρήσει τον τιμοκατάλογο που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο και να ζητήσει την εκτύπωσή του ανά πάσα στιγμή.

3.5. Σε περίπτωση εξ αποστάσεως συμβάσεων, δεν υπάρχουν πρόσθετα έξοδα για τον Αγοραστή σε σχέση με την εξ αποστάσεως επικοινωνία για τους σκοπούς σύναψης της σύμβασης.

 

Προσφορά

Άρθρο 4

4.1. Ο Πωλητής υποχρεούται να εκδώσει προσφορά με βάση την παραγγελία του Αγοραστή και, σε περίπτωση ηλεκτρονικού καταστήματος, το προϊόν που εμφανίζεται με αναγραφόμενη τιμή θεωρείται προσφορά.

4.2. Με την αποδοχή της προσφοράς του Πωλητή, ο Αγοραστής επιβεβαιώνει την παραγγελία.

4.3. Η αποδοχή της προφοράς ισχύει όταν ο Αγοραστής επιβεβαιώσει την παραγγελία σύμφωνα με το σημείο 4.2 και έχει πραγματοποιήσει εντός 3 ωρών την πληρωμή του συνολικού ποσού τιμής για το Αντικείμενο. Μετά τη λήξη της περιόδου των 3 ωρών, η προσφορά δεν είναι πλέον έγκυρη ή δεσμευτική για τον Πωλητή.

4.4. Μετά τη λήξη της περιόδου των 3 ωρών, ο Πωλητής μπορεί να στείλει στον Αγοραστή πρόσκληση να πραγματοποιήσει την πληρωμή.

 

Μέθοδος πληρωμής

Άρθρο 5

5.1. Ο Αγοραστής μπορεί να πραγματοποιήσει μια αγορά μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος χρησιμοποιώντας μια από τις παρακάτω μεθόδους πληρωμής:

(1) κατάθεση σε λογαριασμό συναλλαγής

(2) πληρωμή με μία κάρτα (Visa, Visa Electron, Maestro και MasterCard),

(3) πληρωμή σε κρυπτονομίσματα μέσω της πλατφόρμας PayCek.

Η πλατφόρμα PayCek υποστηρίζει επί του παρόντος 9 κρυπτονομίσματα: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Stellar (XLM), Ripple (XRP), Tether (USDT), USDC, Bitcoin Cash (BCH), DAI, Binance USD (BUSD), Solana (SOL) και EOS

Οι συναλλαγές blockchain για λογαριασμό της AURO DOMUS BULLION MARKET δ. ο. ο. εκτελούνται από την EC και τα τέλη πληρωμής βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον Αγοραστή. Τα τέλη πληρωμής περιλαμβάνουν τέλος συναλλαγής, δηλαδή το τέλος επεξεργασίας συναλλαγών που καταβάλλει ο Αγοραστής στην EC, και τέλος δικτύου, δηλαδή το τέλος για τη διεξαγωγή μιας συναλλαγής σε δίκτυο blockchain που εξαρτάται εξ ολοκλήρου από το σύστημα blockchain. Για Προϊόντα που αγοράζονται με κρυπτονομίσματα, εκδίδεται τιμολόγιο σε HRK, με τη μέθοδο πληρωμής να αναφέρεται ως «Τιμολόγιο συναλλαγής-CRYPTO».

Η διαδικασία πληρωμής με κρυπτονομίσματα ξεκινά με την έναρξη μιας συναλλαγής blockchain, δηλαδή επιλέγοντας το κρυπτονόμισμα στο οποίο ο Αγοραστής θέλει να πραγματοποιήσει την πληρωμή, μετά την οποία αρχίζει ένα χρονικό όριο 15 λεπτών για την αποστολή του επιλεγμένου κρυπτονομίσματος στο ψηφιακό πορτοφόλι κρυπτονομισμάτων της EC.

Ο Αγοραστής μπορεί να απευθύνει στην EC τυχόν παράπονα που μπορεί να προκύψουν σε σχέση με την επεξεργασία της συναλλαγής. Η EC δεν φέρει ευθύνη έναντι του Αγοραστή για αδυναμία επεξεργασίας κρυπτονομίσματος για τεχνικούς λόγους που δεν προκαλούνται από την EC, λόγω ανωτέρας βίας, ακύρωσης/τερματισμού της βάσης πληρωμής από τον Αγοραστή, πληρωμής σε κρυπτονομίσματα από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, φορολογικών υποχρεώσεων που προκύπτουν από πληρωμές σε κρυπτονομίσματα κ.λπ.

Σε περίπτωση που ο Αγοραστής ή ο Πωλητής ακυρώσει τη συναλλαγή πριν από την έγκυρη εκτέλεσή της, ή σε περίπτωση που ο Αγοραστής έχει πραγματοποιήσει την πληρωμή κρυπτονομίσματος σε ποσό μικρότερο από το απαραίτητο, σύμφωνα με την καθορισμένη συναλλαγματική ισοτιμία για τη μεμονωμένη συναλλαγή, η EC ευθύνεται για αποζημίωση με ποσό ίσο με το ονομαστικό ποσό του κρυπτονομίσματος που ελήφθη βάσει της ακυρωθείσας συναλλαγής.

Μια συναλλαγή blockchain που εκτελείται και ολοκληρώνεται σωστά είναι αμετάκλητη και αποτελεί τη στιγμή κατά την οποία λήγει κάθε ευθύνη της EC έναντι του Αγοραστή. Οι πληροφορίες για την έγκριση της συναλλαγής αναγράφονται στην κατάσταση της ολοκληρωμένης συναλλαγής.

Οι κανόνες σχετικά με ελαττώματα υλικού που αναφέρονται στο άρθρο 10, το δικαίωμα του Αγοραστή για μονομερή καταγγελία που αναφέρεται στο άρθρο 11 και τα παράπονα που αναφέρονται στο άρθρο 17 των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων ισχύουν εξίσου και εφαρμόζονται στην περίπτωση πληρωμών με κρυπτονομίσματα.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πληρωμές με κρυπτονομίσματα μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://paycek.io.

5.2. Κατά την πληρωμή μέσω κατάθεσης σε λογαριασμό συναλλαγής, οι πληροφορίες που απαιτούνται για την πληρωμή, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού λογαριασμού στον οποίο ο Αγοραστής πρέπει να πραγματοποιήσει την κατάθεση, αποστέλλονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καθορίζεται στην παραγγελία. Ο Αγοραστής μπορεί να πραγματοποιήσει την πληρωμή μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας τράπεζας ή κατάθεσης σε υποκατάστημα τράπεζας, ταχυδρομείο ή παρόμοιο.

 

Τιμολόγηση

Άρθρο 6

6.1. Τα τιμολόγια παραδίδονται σε έντυπη μορφή μαζί με την παραγγελία στον τόπο παράδοσης που έχει επιλέξει ο Αγοραστής. Με την παραλαβή του ποσού της τιμής αγοράς, ο Πωλητής θα αποστείλει επιβεβαίωση πληρωμής στον Αγοραστή σε ηλεκτρονική μορφή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Αγοραστή.

 

Αποστολή (παράδοση)

Άρθρο 7

7.1. Ο Πωλητής υποχρεούται να παραδώσει το Αντικείμενο στον Αγοραστή το συντομότερο δυνατό, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του Αντικειμένου και το αργότερο εντός της νόμιμης προθεσμίας των 30 ημερών από τη στιγμή που ο Αγοραστής αποδέχτηκε την προσφορά, εφόσον αυτή η αποδοχή έχει επιβεβαιωθεί όπως ορίζεται στο άρθρο 4 των παρόντων ΓΟΠ.

7.2. Σε περίπτωση έκτακτων περιστάσεων, ανωτέρας βίας ή γεγονότων εκτός του ελέγχου του Πωλητή, λόγω των οποίων δεν είναι δυνατή η παράδοση του Αντικειμένου εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου, ο Πωλητής ενημερώνει σχετικά τον Αγοραστή και η προθεσμία παράδοσης παρατείνεται για όσο διάστημα διαρκούν οι έκτακτες περιστάσεις που καθιστούν αδύνατη την παράδοση.

7.3. Ο Πωλητής έχει εκπληρώσει την υποχρέωσή του να παραδώσει το Αντικείμενο στον Αγοραστή όταν παραδοθεί το Αντικείμενο στον Αγοραστή αυτοπροσώπως ή μέσω κάποιου μεσάζοντα, ή όταν έχει παραδώσει έγγραφο με το οποίο μπορεί να παραληφθεί το Αντικείμενο. Στην περίπτωση αυτή, ο τόπος παραλαβής θα αναφέρεται σε εκείνο το έγγραφο.

7.4. Αντί για τον Αγοραστή, το Αντικείμενο μπορεί να παραληφθεί από κάποιον ενήλικα εξουσιοδοτημένο από τον Αγοραστή μέσω

ειδικού πληρεξουσίου επικυρωμένου από συμβολαιογράφο και ως εκ τούτου η παράδοση στον Αγοραστή θεωρείται κανονικά ολοκληρωμένη.

7.5. Ο Πωλητής αναλαμβάνει να παραδώσει το Αντικείμενο στον Αγοραστή σε καλή κατάσταση και είναι υπεύθυνος για ορατά ελαττώματα υλικού.

7.6. Ο Αγοραστής υποχρεούται να ενημερώσει τον Πωλητή για οποιοδήποτε υλικό ελάττωμα στο Αντικείμενο εντός 24 ωρών από την παραλαβή του Αντικειμένου και να παραδώσει το ίδιο Αντικείμενο στον Πωλητή εντός 48 ωρών για να πραγματοποιηθεί έλεγχος. Η στιγμή αναφοράς για την τήρηση του χρονικού ορίου των 48 ωρών είναι η στιγμή παράδοσης του Αντικειμένου στην υπηρεσία μεταφοράς. Για Αντικείμενα που έχουν αφαιρεθεί από την αρχική συσκευασία και για τα οποία ο Αγοραστής δεν έχει τιμολόγιο, τυχόν παράπονα δεν θα ληφθούν υπόψη.

7.7. Ο Πωλητής δεν είναι υποχρεωμένος να παραδώσει το Αντικείμενο εάν ο Αγοραστής δεν έχει πληρώσει πλήρως το ποσό της τιμής του Αντικειμένου.

7.8. Εάν ο Αγοραστής αρνηθεί, χωρίς βάσιμη αιτίαση, να παραλάβει Αντικείμενο που έχει παραδοθεί εγκαίρως και συμφωνηθεί κατάλληλα, ο Πωλητής μπορεί, εάν το ποσό της τιμής καταβληθεί πλήρως, να στείλει το Αντικείμενο στη διεύθυνση του Αγοραστή που καθορίζεται στην προσφορά από το άρθρο 4 των παρόντων ΓΟΠ και εάν ο Αγοραστής παραλάβει το εν λόγω δέμα, θεωρείται ότι του έχει παραδοθεί κανονικά το Αντικείμενο. Στην περίπτωση αυτή, ο Αγοραστής υποχρεούται να καταβάλει τα έκτακτα έξοδα παράδοσης στη διεύθυνσή του, εάν η παραλαβή συμφωνήθηκε σε διαφορετική διεύθυνση. Εάν ο Αγοραστής έχει καταβάλει πλήρη πληρωμή για το Αντικείμενο και αυτό επιστραφεί στον Πωλητή επειδή δεν παραδόθηκε στον Αγοραστή, ο Πωλητής θα κρατήσει το 10% του ποσού της τιμής του Αντικειμένου από την αποδεκτή προσφορά για ζημιές και θα καλέσει τον Αγοραστή να δηλώσει την τοποθεσία ή τον αριθμό λογαριασμού και την τράπεζα που διατηρεί τον λογαριασμό, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο θα του καταβληθεί αποζημίωση ύψους 90% της τιμής, που καθορίζεται στην προσφορά που περιγράφεται στο άρθρο 4 των παρόντων ΓΟΠ. (εφεξής: Πρόσκληση). Εάν ο Αγοραστής δεν αναφέρει τον χρόνο και τον τρόπο αποζημίωσης εντός 30 ημερών από την παραλαβή της Πρόσκλησης, θα θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί από την επιστροφή.

Αποστολή

Άρθρο 8

8.1. Οι αποστολές πραγματοποιούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

8.2. Τα έξοδα αποστολής καταβάλλονται εξ ολοκλήρου από τον Αγοραστή. Τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται αυτόματα κατά την πραγματοποίηση αγορών και το σύστημα του ηλεκτρονικού καταστήματος στη συνέχεια εκδίδει Προσφορά στην οποία περιλαμβάνεται η τιμή των επιλεγμένων προϊόντων και τα έξοδα αποστολής. Το κόστος αποστολής είναι το ποσό που χρεώνεται ξεχωριστά στο ηλεκτρονικό καλάθι αγορών, κάτω από την τιμή ενός ή περισσότερων προϊόντων στην παραγγελία και υπολογίζεται ανάλογα με την αξία της παραγγελίας. Τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται με βάση τον παρακάτω πίνακα.

Αξία καλαθιούΈξοδα αποστολής
Έως 499,99 €

15.00

500.00 – €1,499.99

30.00

1,500.00 – €2,499.99

75.00

2,500.00 – €4,999.99

95.00

5,000.00 – €9,999.99

110.00

10,000.00 – €14,999.99

150.00

15,000.00 – €19,999.99

185.00

8.3. Η αποστολή γίνεται μέσω υπηρεσίας παράδοσης. Η αποστολή γίνεται στη διεύθυνση που ορίζεται στην παραγγελία. Η ακρίβεια των στοιχείων επικοινωνίας και της διεύθυνσης παράδοσης είναι ευθύνη του Αγοραστή.

8.4. Η αποστολή ενδέχεται να ανασταλεί λόγω ανωτέρας βίας. Σε αυτήν την περίπτωση, ο Πωλητής θα καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να κανονίσει μια εναλλακτική ημερομηνία αποστολής.

 

 

Παραγγελία μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος

Άρθρο 9

9.1. Όλες οι διατάξεις των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων ισχύουν για την αγορά πολύτιμων μετάλλων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος στον ιστότοπο του Πωλητή www.aurodomus.com.

9.2. Ο Αγοραστής στο ηλεκτρονικό κατάστημα επιλέγει προϊόντα στο καλάθι αγορών του. Δεν απαιτείται σύνδεση ή εγγραφή για αυτό. Πριν από την πληρωμή, ο Αγοραστής πρέπει να συνδεθεί (εάν δεν το έχει κάνει πριν), να επιβεβαιώσει ότι συμφωνεί με τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, να συμπληρώσει και να επιβεβαιώσει τα στοιχεία στη φόρμα. Μόνο αφού ολοκληρωθούν αυτές οι ενέργειες μπορεί να πραγματοποιηθεί η πληρωμή και να αγοραστούν τα επιλεγμένα προϊόντα. Πριν επιβεβαιώσει την αγορά, ο Αγοραστής θα πρέπει να διαβάσει τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις και να κάνει κλικ στο πλαίσιο επιβεβαίωσης, δηλώνοντας ότι αποδέχεται και συμφωνεί με αυτούς. Δεν είναι δυνατή η επιβεβαίωση της αγοράς χωρίς την επιβεβαίωση του πλαισίου. Οι τιμές ευθυγραμμίζονται με την τιμή LPMM. Ως εκ τούτου, η τιμή τη στιγμή της τοποθέτησης του προϊόντος στο καλάθι αγορών ενδέχεται να διαφέρει από την τιμή που ισχύει τη στιγμή επιβεβαίωσης της αγοράς. Η τελική τιμή είναι η τιμή που ισχύει τη στιγμή επιβεβαίωσης της αγοράς.

9.3. Μέχρι να επιβεβαιωθεί η αγορά, ο Αγοραστής είναι ελεύθερος να προσθέσει ή να αφαιρέσει προϊόντα από το καλάθι του. Με την επιβεβαίωση της αγοράς (κάνοντας κλικ στο πλαίσιο «Επιβεβαίωση αγοράς» κ.λπ.), συνάπτεται σύμβαση μεταξύ του Αγοραστή και του Πωλητή. Με την επιβεβαίωση της αγοράς, ο Αγοραστής επιβεβαιώνει ότι συμφωνεί με τις τιμές που είναι δημοσιευμένες στον τιμοκατάλογο του ηλεκτρονικού καταστήματος εκείνη τη στιγμή και με τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, καθώς και ότι διάβασε και κατάλαβε το πλήρες κείμενο των ΓΟΠ πριν από τη σύναψη της σύμβασης.

 

Ευθύνη για ελαττώματα υλικού

Άρθρο 10

10.1. Η AURO DOMUS BULLION MARKET d. ο. ο. ευθύνεται για ελαττώματα υλικού στο προϊόν, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Ο Αγοραστής υποχρεούται να ειδοποιήσει την AURO DOMUS BULLION MARKET d. ο. ο. για την ύπαρξη τυχόν ορατών ελαττωμάτων εντός δύο μηνών από την ημερομηνία διαπίστωσής τους και το αργότερο εντός δύο ετών από τη στιγμή μεταβίβασης του ρίσκου στον Αγοραστή. Εάν αποδειχθεί ότι το Αντικείμενο έχει ελάττωμα που δεν μπορούσε να ανακαλυφθεί από τη συνήθη επιθεώρηση τη στιγμή της παράδοσης, αφού παραληφθεί από τον Αγοραστή, ο Αγοραστής υποχρεούται, υπό την απειλή απώλειας δικαιωμάτων, να ενημερώσει την AURO DOMUS BULLION ΑΓΟΡΑ d. ο. ο. εντός δύο μηνών από την ημερομηνία ανακάλυψης του ελαττώματος.

10.2. Ελαττώματα στο υλικό για τα οποία ευθύνεται η AURO DOMUS BULLION MARKET d. ο. ο.:

(1) Ελαττώματα που υπάρχουν στο Αντικείμενο κατά τη στιγμή της μεταφοράς του κινδύνου στον Αγοραστή, είτε το γνώριζε είτε όχι,

(2) και ελαττώματα που γίνονται εμφανή μετά τη μεταβίβαση του κινδύνου στον Αγοραστή, εάν είναι αποτέλεσμα συνθήκης που υπήρχε πριν από αυτό.

(3) Τεκμαίρεται ότι οποιοδήποτε ελάττωμα στο Αντικείμενο που έγινε εμφανές εντός ενός έτους από τη στιγμή της μεταβίβασης του κινδύνου υπήρχε και κατά τη στιγμή της μεταβίβασης του κινδύνου, εκτός εάν ο Πωλητής αποδείξει το αντίθετο ή εάν το αντίθετο προκύπτει από τη φύση του Αντικειμένου ή της φύσης του ελαττώματος.

10.3. Υπάρχει ελάττωμα εάν:

(1) το Αντικείμενο δεν ταιριάζει με την περιγραφή, τον τύπο, την ποσότητα και την ποιότητα, δηλαδή δεν ικανοποιούνται η συμβατότητα, η διαλειτουργικότητα και άλλα χαρακτηριστικά όπως ορίζονται στη σύμβαση αγοράς

(2) το Αντικείμενο δεν είναι κατάλληλο για την υλοποίηση ειδικών σκοπών για τους οποίους το χρειάζεται ο Αγοραστής και είχε ενημερώσει τον Πωλητή το αργότερο μέχρι τη στιγμή σύναψης της σύμβασης και σε σχέση με τους οποίους ο Πωλητής έδωσε τη συγκατάθεσή του,

(3) το Αντικείμενο δεν παραδίδεται με όλα τα πρόσθετα αξεσουάρ και τις οδηγίες, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών εγκατάστασης, όπως ορίζονται στη σύμβαση αγοράς, ή

(4) το Αντικείμενο δεν παραδίδεται με τις ενημερώσεις όπως ορίζονται στη σύμβαση αγοράς,

(5) το Αντικείμενο δεν είναι κατάλληλο για τους σκοπούς που θα χρησιμοποιούταν κανονικά ένα αντικείμενο ίδιου είδους, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κροατίας, τα τεχνικά πρότυπα ή, εάν δεν υπάρχουν τέτοια, τους ισχύοντες κώδικες συμπεριφοράς σε συγκεκριμένη περιοχή, εάν υπάρχουν,

(6) το Αντικείμενο δεν ταιριάζει στην ποιότητα και την περιγραφή του δείγματος ή του μοντέλου που ο Πωλητής έθεσε στη διάθεση του Αγοραστή πριν από τη σύναψη της σύμβασης

(7) το Αντικείμενο δεν αποστέλλεται με τα πρόσθετα αξεσουάρ, συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας, των οδηγιών εγκατάστασης ή άλλων οδηγιών, την παραλαβή των οποίων ανέμενε ο Αγοραστής με βάση τη σύμβαση,

(8) το Αντικείμενο δεν ταιριάζει με την ποσότητα ή δεν διαθέτει τις ιδιότητες και άλλα χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με την ανθεκτικότητα, τη λειτουργικότητα, τη συμβατότητα και την ασφάλεια, τα οποία είναι κοινά για αντικείμενα του ίδιου είδους και τα οποία ο Αγοραστής θα μπορούσε εύλογα να αναμένει λόγω της φύσης του Αντικειμένου και λαμβάνοντας υπόψη τις δημόσιες δηλώσεις που έγιναν από τον Πωλητή ή άλλα πρόσωπα στα προηγούμενα στάδια της συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένου του κατασκευαστή, ή δηλώσεων που έγιναν για λογαριασμό τους, ιδίως όσον αφορά τη διαφήμιση ή ετικέτες του προϊόντος.

10.4. Εάν ο Αγοραστής, βάσει των δηλώσεων του κατασκευαστή ή του εκπροσώπου του, ανέμενε την ύπαρξη ορισμένων ιδιοτήτων του Αντικειμένου, αυτό το ελάττωμα δεν λαμβάνεται υπόψη εάν η AURO DOMUS BULLION MARKET d. ο. ο. δεν γνώριζε ή δεν ήταν υποχρεωμένη να γνωρίζει αυτές τις δημόσιες δηλώσεις ή εάν αυτές οι δηλώσεις είχαν διαψευσθεί μέχρι τη στιγμή της σύναψης της σύμβασης, ή

10.5. Στην περίπτωση των συμβάσεων καταναλωτών, τα ελαττώματα που αναφέρονται στην παράγραφο 10.3, σημεία 5 έως 8 του παρόντος άρθρου, δεν υφίστανται εάν, κατά τη στιγμή της σύναψης της σύμβασης ο καταναλωτής ενημερώθηκε συγκεκριμένα ότι μια ορισμένη ιδιότητα του Αντικειμένου αποκλίνει από τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των ελαττωμάτων που καθορίζονται στην παράγραφο 10.3 σημεία 5 έως 8 του παρόντος άρθρου και εάν ο καταναλωτής έχει αποδεχθεί ρητά και χωριστά αυτήν την απόκλιση κατά τη σύναψη της σύμβασης.

10.6. Εάν ο Αγοραστής έχει ενημερώσει την AURO DOMUS BULLION MARKET d. ο. ο. σχετικά με ένα ελάττωμα εγκαίρως και με τον κατάλληλο τρόπο, εξουσιοδοτείται:

  • να ζητήσει την αποκατάσταση του ελαττώματος,
  • να ζητήσει την παράδοση κάποιου άλλου αντικειμένου χωρίς ελάττωμα, ή
  • να ζητήσει ανάλογη μείωση της τιμής.

(1) Ο Αγοραστής μπορεί να δηλώσει ότι τερματίζει τη σύμβαση μόνο εάν προηγουμένως έχει δώσει στην AURO DOMUS BULLION MARKET d. ο. ο. επαρκές μεταγενέστερο χρονικό όριο για την ολοκλήρωση της σύμβασης.

(2) Κατά την άσκηση του δικαιώματός του για την αποκατάσταση του ελαττώματος, ο Αγοραστής έχει το δικαίωμα να επιλέξει μεταξύ επισκευής ή αντικατάστασης του Αντικειμένου

(3) Η AURO DOMUS BULLION ΑΓΟΡΑ d. ο. o. εξουσιοδοτείται να αρνηθεί την αποκατάσταση του ελαττώματος εάν δεν είναι δυνατή η επισκευή και η αντικατάσταση ή εάν μπορεί να προκληθεί δυσανάλογο κόστος, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις περιστάσεις, ιδίως την αξία του αντικειμένου χωρίς ελάττωμα, τη σημασία του ελαττώματος και το εάν η επισκευή ή η αντικατάσταση μπορεί να γίνει χωρίς σημαντική ταλαιπωρία για τον Αγοραστή.

(4) Ο Αγοραστής μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς να δώσει μεταγενέστερο χρονικό όριο, εάν μετά την ειδοποίηση της AURO DOMUS BULLION MARKET d. ο. ο. για τα ελαττώματα, η δεύτερη είχε ενημερώσει τον Αγοραστή ότι δεν θα ολοκλήρωνε τη σύμβαση ή εάν οι περιστάσεις της συγκεκριμένης υπόθεσης δείχνουν ξεκάθαρα ότι η AURO DOMUS BULLION MARKET d. ο. ο. δεν θα είναι σε θέση να ολοκληρώσει τη σύμβαση ακόμη και στο μεταγενέστερο χρονικό όριο, καθώς και εάν ο Αγοραστής δεν δύναται να επιτύχει τον σκοπό για τον οποίο είχε συνάψει τη σύμβαση λόγω καθυστέρησης του Πωλητή.

(5) Εάν το ελάττωμα είναι ασήμαντο, ο Αγοραστής δεν έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση, αλλά έχει άλλα δικαιώματα που απορρέουν από την ευθύνη για υλικά ελαττώματα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος αποκατάστασης της ζημιάς. Το βάρος της απόδειξης ότι το ελάττωμα είναι ασήμαντο βαρύνει την AURO DOMUS BULLION MARKET d. ο. ο.

(6) Τα έξοδα αποκατάστασης του ελαττώματος και παράδοσης αντικειμένων αντικατάστασης χωρίς ελαττώματα βαρύνουν τον Πωλητή.

(7) Όταν ο Αγοραστής είναι νομικό πρόσωπο, ισχύουν οι κανόνες περί ελαττώματος υλικού που καθορίζονται από τον Νόμο περί Πολιτικών Υποχρεώσεων και δεν ισχύουν οι κανόνες της ενότητας «Ελαττώματα υλικού» των παρόντων ΓΟΠ.

 

Εξαίρεση από το δικαίωμα μονομερούς καταγγελίας

Άρθρο 11

11.1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79, παράγραφος 2 του Νόμου για την Προστασία των Καταναλωτών (ΦΕΚ 41/14, 110/15, 14/19), ο Αγοραστής δεν έχει δικαίωμα να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση αγοράς εάν το αντικείμενο της συμφωνίας είναι αγαθά ή υπηρεσίες στα οποία η τιμή εξαρτάται από τις αλλαγές στη χρηματοπιστωτική αγορά πέρα από την επιρροή του εμπόρου και μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια των δικαιωμάτων του καταναλωτή για μονομερή λύση της συμφωνίας.

 

Συμμόρφωση με κανονισμούς σύμφωνα με τον Νόμο για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και τη Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας


Άρθρο 12

12.1. Ο Πωλητής υποχρεούται να συλλέγει και να επεξεργάζεται δεδομένα αναγνώρισης από έγκυρο έγγραφο ταυτοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και τη Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας (ΦΕΚ αρ. 108/17, 39/19).

12.2. Σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις του Νόμου για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και τη Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας, καθώς και με άλλες νομικές διατάξεις, ο Πωλητής μπορεί να ζητήσει στοιχεία ταυτότητας από τον Αγοραστή. Εάν απαιτείται τέτοια ταυτοποίηση, ο Πωλητής πρέπει να ενημερώσει τον Αγοραστή. Η ταυτοποίηση μπορεί να γίνει επιτόπου στο Υποκατάστημα με προσκόμιση επίσημου εγγράφου ταυτότητας που περιέχει φωτογραφία ή με διαδικασία μέσω Διαδικτύου. Ο Πωλητής είναι εξουσιοδοτημένος να περιορίζει ή να επεκτείνει τις δυνατότητες και ειδικότερα τις απαιτήσεις ταυτοποίησης σύμφωνα με τις νομικές αλλαγές, ανά πάσα στιγμή.

12.3. Εάν υπάρχει υποχρέωση αναγνώρισης σύμφωνα με το σημείο 12.2, ο Αγοραστής πρέπει να ταυτοποιηθεί σαφώς πριν από τη σύναψη της σύμβασης ή την εκτέλεση της συναλλαγής και το αργότερο πριν από την παράδοση του Αντικειμένου. Αντίστοιχα, ο Πωλητής έχει νομική υποχρέωση να παρακολουθεί συνεχώς την επιχειρηματική σχέση, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου των συναλλαγών που υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τη διάρκεια της επιχειρηματικής σχέσης, και να ενημερώνει τακτικά σχετικά έγγραφα, δεδομένα ή πληροφορίες

12.4. Ο Αγοραστής υποχρεούται να συμμετέχει στην εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων και να παρέχει τα απαραίτητα έγγραφα και πληροφορίες και φέρει την ποινική και υλική ευθύνη για την εγκυρότητα και την ακρίβειά τους.

12.5. Σε περίπτωση που υπάρχει υπόνοια νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή σε περίπτωση που ο Αγοραστής αρνηθεί να προσκομίσει τα απαραίτητα έγγραφα, ο Πωλητής υποχρεούται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα και βήματα που καθορίζονται από τις νομοθετικές διατάξεις. Ο Πωλητής δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές που μπορεί να υποστεί ο Αγοραστής ως αποτέλεσμα.

 

 

Επεξεργασία και προστασία προσωπικών δεδομένων

Άρθρο 13

13.1. Επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για την ελεύθερη κυκλοφορία τέτοιων δεδομένων και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (εφεξής: Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων) και σε σχέση με τον εθνικό νόμο για την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.

13.2. Σύμφωνα με τα Άρθρα 13 και 14 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, ποια δικαιώματα έχετε σε σχέση με την επεξεργασία και την προστασία των δεδομένων και πώς μπορείτε να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα. Επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα νόμιμα, δίκαια και με διαφανή τρόπο, προστατεύοντας παράλληλα την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία, εφαρμόζοντας τα υψηλότερα τεχνικά μέσα και μέτρα ασφαλείας και οργανωτικής προστασίας.

13.3. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Πωλητή ως υπεύθυνο επεξεργασίας ανά πάσα στιγμή για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας βάσει του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Μπορείτε να υποβάλετε το αίτημά σας εγγράφως στη διεύθυνση AURO DOMUS BULLION MARKET d. ο. o., Vjekoslava Spinčića 3/2, 51410 Opatija, ή στη διεύθυνση του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων gdpr@aurodomus.com.

Χρήση cookies

Άρθρο 14

14.1. Ο Πωλητής χρησιμοποιεί τα λεγόμενα «cookies» στον ιστότοπό του κατά τη διαδικασία αγοράς.

Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο www.aurodomus.com, ο Χρήστης συμφωνεί με τη χρήση των cookies. Αποκλείοντας τα cookies, ο Χρήστης εξακολουθεί να μπορεί να περιηγηθεί στον ιστότοπο, αλλά ορισμένες από τις λειτουργίες του ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε αυτόν.

 14.2. Τα cookies είναι πληροφορίες που αποθηκεύονται στον υπολογιστή ενός χρήστη από έναν ιστότοπο που έχει επισκεφτεί. Τα cookies αποθηκεύουν συνήθως ρυθμίσεις χρήστη και ιστότοπου, όπως προτιμώμενη γλώσσα ή διεύθυνση. Στη συνέχεια, όταν ο Χρήστης ανοίξει ξανά τον ίδιο ιστότοπο, το πρόγραμμα περιήγησης επιστρέφει τα cookies που ανήκουν σε αυτόν τον ιστότοπο. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στον Πωλητή να εμφανίζει πληροφορίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε μεμονωμένου χρήστη. Τα cookies μπορούν να αποθηκεύσουν ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων προσωπικών πληροφοριών (όπως το όνομα ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Χρήστη). Ωστόσο, αυτές οι πληροφορίες μπορούν να αποθηκευτούν μόνο εάν το επιτρέπει ο Χρήστης. Οι ιστότοποι δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες για τις οποίες ο Χρήστης δεν έχει δώσει τη συγκατάθεσή του και δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε άλλα αρχεία στον υπολογιστή του Χρήστη. Οι προεπιλεγμένες δραστηριότητες αποθήκευσης και αποστολής cookies δεν είναι ορατές στους χρήστες. Ωστόσο, ο Χρήστης μπορεί να αλλάξει τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, ώστε να επιλέγει εάν θα εγκρίνει ή θα απορρίψει αιτήματα για αποθήκευση cookies, αν θα διαγράφονται αυτόματα τα αποθηκευμένα cookies όταν κλείνει το πρόγραμμα περιήγησης κ.λπ.

 

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Άρθρο 15

15.1. Σύμφωνα με τους κανόνες μας για το απόρρητο και την πνευματική ιδιοκτησία, όλο το περιεχόμενο (κείμενα, φωτογραφίες, γραφικά, βίντεο, εμπορικά σήματα) και ο σχεδιασμός ανήκουν αποκλειστικά και πλήρως στον Πωλητή, δηλαδή στην εταιρεία AURO DOMUS BULLION MARKET d. ο. ο. Opatija και προστατεύονται από τους κανονισμούς που αφορούν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Η χρήση, αντιγραφή, διανομή, μετάδοση, δημοσίευση ή αναπαραγωγή του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου/τομέα χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του Πωλητή και του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων απαγορεύονται αυστηρά. Κατά εξαίρεση από αυτόν τον κανόνα, όλα τα άλλα εμπορικά σήματα που εμφανίζονται στο σύστημα αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

15.2. Οποιαδήποτε παραβίαση των παρόντων όρων μπορεί να καταστεί καταπάτηση πνευματικών δικαιωμάτων, δικαιωμάτων εμπορικού σήματος ή οποιασδήποτε άλλης μορφής δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και να οδηγήσει σε νομικές διαδικασίες.

 

 

Χρήση ιστοτόπων

Άρθρο 16

16.1. Ο Πωλητής παρέχει διαδικτυακές υπηρεσίες συναλλαγών μέσω του ιστότοπου στον τομέα: https://www.aurodomus.com.

16.2. Ο Αγοραστής συμφωνεί ρητά να χρησιμοποιεί αυτόν τον ιστότοπο αποκλειστικά με δική του ευθύνη.

16.3. Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τον ιστότοπο ή να διακόψει τη λειτουργία του ανά πάσα στιγμή, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, του περιεχομένου και του χρόνου διαθεσιμότητας.

 

 

Άσκηση δικαιωμάτων των καταναλωτών, υποβολή καταγγελιών και εναλλακτική επίλυση διαφορών που σχετίζονται με τις διαδικτυακές συναλλαγές

Άρθρο 17

17.1. Εάν ο Αγοραστής θεωρεί ότι κάποιο από τα δικαιώματά του έχει παραβιαστεί στην επιχειρηματική του σχέση με τον Πωλητή ή ότι ο Πωλητής δεν συμμορφώνεται με τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις ή τις νομικές διατάξεις που διέπουν την προστασία των καταναλωτών, σύμφωνα με το άρθρο 10 του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών («ΦΕΚ» αρ. 41/2014 και 110/15 14/19), ο Αγοραστής εξουσιοδοτείται να υποβάλει έγγραφη καταγγελία στον Πωλητή το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την συναλλαγή, στην επαγγελματική του διεύθυνση AURO DOMUS BULLION MARKET d. o. o., Vjekoslava Spinčića 3/2, 51410 Opatija, με φαξ στο: 051 585 310, αυτοπροσώπως στις επαγγελματικές εγκαταστάσεις/καταστήματα του Πωλητή ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@aurodomus.com.

17.2. Για να επιβεβαιώσουμε τη λήψη της γραπτής καταγγελίας στον καταγγέλλοντα, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφο 5 του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών και στη συνέχεια να απαντήσουμε σε αυτό, ο καταγγέλλων υποχρεούται να παράσχει ακριβείς πληροφορίες για τη λήψη της απάντησής μας. Η απάντηση στην καταγγελία υποβάλλεται εγγράφως εντός της νόμιμης προθεσμίας των 15 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της καταγγελίας.

17.3. Για οποιεσδήποτε διαφορές μπορεί να προκύψουν σε σχέση με την εφαρμογή των διατάξεων της σύμβασης, των γενικών όρων και προϋποθέσεων ή των σχετικών κανονισμών, μπορεί να υποβληθεί πρόταση διαμεσολάβησης στο Δικαστήριο της Τιμής του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Κροατίας ή σε οποιοδήποτε κέντρο διαμεσολάβησης στη Δημοκρατία της Κροατίας , δηλαδή μπορεί να υποβληθεί πρόταση για εναλλακτική επίλυση εγχώριων και διασυνοριακών καταναλωτικών διαφορών, σύμφωνα με τη νομοθεσία που ρυθμίζει την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών.

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αρ. 524/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών, οι διαφορές που σχετίζονται με τις διαδικτυακές συναλλαγές μπορούν να επιλύονται μέσω της πλατφόρμας ODR, στην οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση εδώ: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show .

Αυτή είναι μια προαιρετική διαδικασία και ο Πωλητής δεν θα συμμετέχει σε αυτήν.

 

Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 18

18.1. Το ουσιαστικό δίκαιο της Δημοκρατίας της Κροατίας εφαρμόζεται στις σχέσεις και τα αμοιβαία δικαιώματα και υποχρεώσεις του Αγοραστή και του Πωλητή.

18.2. Τα κροατικά δικαστήρια θα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία σε οποιαδήποτε πιθανή διαφορά που μπορεί να προκύψει από τη σχέση μεταξύ Αγοραστή και Πωλητή σε σχέση με τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις ή σε σχέση με την εφαρμογή τους. Ο τόπος της σύμβασης και ο τόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας του Πωλητή είναι η Δημοκρατία της Κροατίας.

18.3. Η επίσημη γλώσσα για τη σύναψη συμβάσεων αγοράς είναι η κροατική.

18.4. Η AURO DOMUS BULLION MARKET d. ο. ο. καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της βάσει των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων με κατάλληλο και έγκαιρο τρόπο. Βάσει αυτού, η AURO DOMUS BULLION MARKET d. ο. ο. δεν ευθύνεται για τυχόν αδυναμία εκπλήρωσης υποχρεώσεων που προκαλούνται από έκτακτες περιστάσεις (ανωτέρα βία).

Άρθρο 19

19.1. Ο Πωλητής εξαιρείται από οποιαδήποτε ευθύνη για διαφορές που μπορεί να προκύψουν επειδή ο Αγοραστής δεν έχει διαβάσει τους παρόντες ΓΟΠ.

19.2. Οι ΓΟΠ είναι διαθέσιμοι στον ιστότοπο του Πωλητή και, κατόπιν αιτήματος του Αγοραστή, μπορούν να παραδοθούν απευθείας και γραπτώς στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Αγοραστή ή, κατόπιν αιτήματος του Αγοραστή, σε άλλο μέσο.

19.3. Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες ΓΟΠ ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι τροποποιήσεις θα γίνουν μόνο σε περίπτωση επιτακτικής ανάγκης για την εναρμόνιση των παρόντων ΓΟΠ με τους κανονισμούς της Δημοκρατίας της Κροατίας και σε περίπτωση αλλαγών στις εσωτερικές απαιτήσεις του Πωλητή. Οι τροποποιήσεις των παρόντων ΓΟΠ θα δημοσιεύονται στον παρόντα ιστότοπο μαζί με την ημερομηνία έναρξης της ισχύος τους.

19.4. Ο Αγοραστής κατανοεί ότι είναι υποχρεωμένος να ελέγξει τους ΓΟΠ που ισχύουν τη στιγμή που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του Πωλητή στον ιστότοπο.

19.5. Η ακυρότητα ή αδυναμία εκτέλεσης οποιασδήποτε διάταξης των παρόντων ΓΟΠ δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και δυνατότητα εκτέλεσης των υπόλοιπων διατάξεων και των ΓΟΠ συνολικά.

19.6. Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις δημοσιεύονται στον ιστότοπο του Πωλητή και θα ισχύουν μέχρι να τροποποιηθούν.

AURO DOMUS BULLION MARKET d. o. o. Opatija