Политики за поверителност

ПОЛИТИКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Тази Обща политика за поверителност (наричана по-долу: „Политика за поверителност“) се издава от AURO DOMUS BULLION MARKET d.o.o. (по-нататък: Auro Domus), Opatija, Vjekoslava Spinčića 3/2, номер по ДДС: 629525537808.

Настоящата Политика за поверителност регламентира защитата на лични данни, както и поверителността на физически лица – наши клиенти, потребители на нашите услуги, хора, които са се абонирали за нашия бюлетин и нашите бизнес партньори, където сме в позицията на контролер (лице, което определя целта и начина на обработка).

Auro Domus Bullion Market обработва лични данни в съответствие с най-високите стандарти на Европейския съюз и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и свободното движение на тези данни 95/46 / ЕО (Общ регламент за защита на данните) SL EU L99 (наричан по-долу: Общият регламент за защита на данните) и Закона за прилагане на Общия регламент за защита на данните (Държавен вестник, бр. 44/18; по-долу: Закон за прилагане). В случай на въпроси или искания относно обработката или защитата на Вашите лични данни, моля свържете се с нас на имейл адрес: gdpr@aurodomus.com

За какви цели обработваме Вашите лични данни и на какво правно основание?

Ние обработваме Вашите лични данни, изброени тук, в съответствие с Общия регламент за защита на данните и Закона за прилагане за следните цели:

 • А) Изпълнение на договора
  Обработката на Вашите лични данни, изброени тук, е необходима за влизане и изпълнение на конкретно договорно отношение, по което сте страна или за предприемане на определени действия по Ваше искане преди сключване на договор.
 • Б) Спазване на законовите разпоредби
  Вашето съгласие не се изисква за обработването на лични данни, необходими за изпълнение на различни правни задължения на нас като администратор в съответствие с разпоредбите на Република Хърватия и разпоредбите на Европейския съюз. Тази обработка се изискава например когато е необходима за целите на прилагането на правилата за предотвратяване на пране на пари и финансиране на тероризъм (напр. Закон за предотвратяване пране на пари и финансиране на тероризмъм, Държавен вестник, бр. 108/17, 39/ 19).
 • В) Обработка въз основа на съгласие

Регистрация за бюлетин

 1.  Какви лични данни обработваме?
  Ако сте се регистрирали за получаване на нашия бюлетин, ние обработваме Вашите лични данни, които сте ни предоставили по време на регистрацията. Тези данни са следните: Вашите необходими данни: имейл адрес и Вашите допълнителни данни: име, пол, град и интереси.
 2. С каква цел обработваме Вашите лични данни?
  Ние обработваме Вашите лични данни за следните цели: За да ви доставим нашия бюлетин. В този случай основата за обработването на Вашите лични данни е нашия легитимен интерес въз основа на Вашето искане за получаване на бюлетин
  За да разберете по-добре Вашите интереси за покупка. В този случай основата за обработка на Вашите допълнителни данни е съгласието, което сте ни дали, когато сте се абонирали за нашия бюлетин;
  Когато имаме друг легитимен интерес (например, когато трябва да бъдат приложени мерки за сигурност).

Посетител на филиала

 1. Какви лични данни обработваме?
  Ако посетите нашите офиси, можете да бъдете заснети от нашите видеокамери, ако сте влезли в зоната за запис на видеокамера, която е ясно обозначена. В такъв случай ние обработваме Вашето видео.
 2. С каква цел обработваме Вашите лични данни?
  Ние обработваме Вашите лични данни за следните цели: За защита на хората (посетители и служители) и имуществото в нашите клонове. В този случай основата за обработка на личните Ви данни е Законът за прилагане
  За да изпълним законовите си задължения (напр. да действаме по искане на публични органи).

Ако сте се свързали с нас относно нашите услуги, нашите продукти, които сте закупили или други подобни

 1. Какви лични данни обработваме?
  Ние обработваме Вашите лични данни, които сте ни предоставили при изпращане на запитвания, заявки, оплаквания, похвали или други подобни, които могат да включват следните лични данни: име, телефонен номер, имейл адрес, причина за Вашето запитване, закупен от Вас продукт, датата и мястото на закупуване, резюме на Вашето запитване/ искане/ оплакване/ похавла и Вашето удовлетворение от нашия отговор.
 2. С каква цел обработваме Вашите лични данни?
  Ние обработваме Вашите лични данни за следните цели: За да отговорим на Вашето запитване, искане, оплакване, похвала или подобно. В този случай основата за обработката на Вашите лични данни е нашият легитимен интерес да отговорим на Вашето запитване, искане, оплакване, похвала или подобно;
  За да се проследи удовлетвореността от нашата услуга. В този случай основата за обработка на личните Ви данни е наш легитимен интерес;
  За да се проследи удовлетворението от нашата услуга. В този случай основата за обработка на личните Ви данни е наш легитимен интерес;
  За да изпълним нашите законови задължения (например съхраняване на жалби на потребители).

Бизнес партньори

 1. Какви лични данни обработваме?
  Ние обработваме лични данни, които сте ни предоставили, както и тези, които сме събрали при установяване и поддържане на бизнес отношения или следните данни:
  Вашите идентификационни данни (ако сте физическо лице, напр. собственик на фирма) и това са Вашето име, фамилия, ЕГН, връзка с юридическото лице (собственик, директор, служител или подобен);
  Вашите данни за контакт, име и фамилия на лицето за контакт, адрес за връзка (улица и номер, град, пощенски код, държава), телефон, имейл адрес.
 2. С каква цел обработваме Вашите лични данни?
  Ние обработваме Вашите лични данни за следните цели:
  С цел изпълнение на нашите договорни задължения към Вас и предприемане на други необходими действия във връзка със сключването и изпълнението на договори или предишни действия. В този случай основанието за обработка на личните Ви данни е изпълнението на договора, по който сте страна или предприемане на действия по Ваше искане преди сключване на договора;
  Когато имаме друг легитимен интерес (например, когато се налага прилагане на мерки за сигурност); За да изпълним законовите си задължения.

Ако се интересувате от работа в нашата компания

 1. Какви лични данни обработваме?
  Ние обработваме Вашите лични данни, които сте ни предоставили или които сме събрали с цел наемане на работа в нашата компания, а това са: Данните, посочени във формуляра за кандидатстване.
 2. С каква цел обработваме Вашите лични данни?
  Ние обработваме Вашите лични данни за следните цели: За да предприемем необходимите стъпки за подбор и наемане на нови служители (например за избор на кандидати за интервю за работа и за организиране на интервю). В този случай имаме правно основание за обработка на Вашите лични данни въз основа на Вашето заявление;
  За да можем да Ви вземем предвид при търсене на нови служители и да се свържем с Вас за работа, ако сте ни изпратили отворено заявление за работа. В този случай основата за обработка на личните Ви данни е съгласието
  За да Ви вземем предвид при търсене на нови служители и да се свържем с вас с цел наемане на работа, ако сте дали съгласието си да запазим данните си в нашите записи за бъдещи цели при кандидатстване за работа. В този случай основата за обработка на Вашите лични данни е Вашето съгласие За да изпълним законовите си задължения.

Кой има достъп до Вашите лични данни?

Ние държим на поверителността на Вашите лични данни от най-високо значение и ги защитаваме в съответствие с приложимите закони и най-добрите практики.

Достъп до Вашите лични данни се предоставя на нашите служители. Трети страни имат право на достъп и обработка на вашите лични данни в ситуациите, описани по-долу:

 • Доставчици на услуги от трети страни, които ни предоставят определени услуги и продукти (напр. изпълнение на поръчки, доставка, реклама и консултации). В този случай те обработват Вашите лични данни изключително в съответствие с нашите инструкции;
 • Компетентни органи за надзор върху законосъобразността на дейността и поведението. В този случай те обработват Вашите лични данни в съответствие със законовите си правомощия;
 • Компетентни органи (полиция, прокуратура, съд и др.) при съдебни и други равнозначни производства. В този случай те обработват Вашите лични данни изключително в съответствие с нашите инструкции;

Прехвърляне на лични данни към трети държави или международни организации?

Вашите лични данни се обработват в Република Хърватия или в Европейския съюз. Ако е необходимо, поради някои технически или оперативни причини, ние си запазваме правото да прехвърляме Вашите лични данни към страни извън ЕС, във връзка с решения на Европейската комисия относно адекватността или въз основа на подходящи гаранции или определени дерогации в съответствие с GDPR.

Как защитаваме Вашите лични данни?

Защитата на Вашите лични данни е изключително важна за нас. Някои от мерките за защита, които прилагаме са следните:
Използване на защитени методи, когато споделяте личните си данни, за да предотвратите неоторизиран достъп;
Прилагане на съвременни методи за защита и контрол на достъпа до източници на данни, съдържащи лични данни;
Непрекъснато наблюдение на всички ресурси (физически области, където се съхраняват вашите данни), използвани за обработка на лични данни.

Срок на съхранение на лични данни

За данни, за които има законово определен период на съхранение, ние съхраняваме Вашите данни за този период и ги изтриваме през допълнителен период от една година.

Ако сте наши бизнес партньори, за които няма законово определен период на съхранение, ние съхраняваме лични данни през целия период на валидност на договора, който сме сключили с Вас. При прекратяване на договора изтриваме Вашите данни за допълнителен период от 6 години от прекратяването на договора (давностен срок от 5 години, увеличен с 1 година за изтриване).

Личните данни на потребителите на нашите услуги се съхраняват за цялото времетраене или използване на услугите. При прекратяване на използването на услугите, ние изтриваме Вашите данни в съответствие с посочените срокове.

Личните данни, които обработваме въз основа на наш легитимен интерес, се съхраняват докато съществува нашият законен интерес и ги изтриваме през периода от 1 година от прекратяването на нашия легитимен интерес.

Личните данни, които обработваме въз основа на Вашето съгласие, се съхраняват, докато имаме Вашето съгласие. В случай на оттегляне на съгласието, ние ги изтриваме възможно най-скоро.

В случай на записи, събрани чрез видеонаблюдение, ние ги съхраняваме за 30 дни, освен когато в конкретен случай има нужда от използването на определен запис като доказателство.

Какви са Вашите права и как да ги упражнявате

В случай, че решите да упражните едно или повече от правата си, изброени по-долу, ние имаме право да потвърдим Вашата самоличност, всичко това е с цел защита на Вашите лични данни.

Можете да упражните правата си, като изпратите искане на имейл адрес gdpr@aurodomus.com и посочите предмета на уведомлението като „Молба на ответника“ или на адрес Vjekoslava Spinčića 3/2, Opatija. След получаване на уведомлението, ние ще Ви изпратим потвърждение за получаването на Вашата заявка.

Вие упражнявате правата си безплатно. Въпреки това, ако често (например по-малко от 6 месеца от последното Ви искане) или прекомерно (например поискате всичките си лични данни в писмена форма) поискате достъп до или прехвърляне на Вашите лични данни, ние имаме правото да поискаме от Вас да заплатите разходите ни преди да извършим подобно действие.

Можете да се свържете с нас, за да упражните следните права:

 • Правото на достъп до Вашите лични данни

Имате право да поискате от нас да потвърдим дали обработваме Вашите лични данни, както и достъп до Вашите лични данни, които обработваме.

 • Право на коригиране на неточни лични данни:

Имате право да поискате коригиране на неточните си лични данни, както и право да допълвате личните си данни.

 • Преносимост на лични данни

Имате право да изтеглите и да поискате прехвърляне на Вашите лични данни.

 • Право на изтриване (право на забравяне)

Можете да поискате от администратора да изтрие Вашите лични данни, ако е налице една от причините, посочени в член 17 от Общия регламент за защита на данните. С настоящото Ви информираме, че не можем да изтрием Вашите лични данни, ако обработването им е необходимо, например за целите на изпълнение на законовото задължение за съхраняване на лични данни или по причини от обществен интерес при предявяване, реализиране или защита на правни искове.

 • Правото на възражение срещу обработването или обработката на Вашите лични данни:

Имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни, както и срещу нашето третиране на Вашите лични данни като цяло.

 • Право на оттегляне на съгласието

Имате право да оттеглите съгласието си за по-нататъшна обработка на лични данни по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга обработването, извършено въз основа на съгласие преди оттеглянето му.

 • Право на жалба до Агенцията за защита на личните данни.

По всяко време имате право да подадете жалба до компетентния орган за защита на личните данни – Агенцията за защита на личните данни (www.azop.hr) относно обработката и защитата на Вашите лични данни.

Съгласно член 21, ал. 4 от Общия регламент за защита на данните, бихме искали да подчертаем, че правото Ви да подадете жалба е в съответствие с член 21 (1) и (2) от Общия регламент за защита на данните.

Въз основа на Вашата специална ситуация имате право да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, в съответствие с член 6, ал. 1, т. Д) (обработване в обществен интерес) или член 6, ал. 1 , т. Е) (ако обработването е необходимо за законните интереси на администратора или трета страна, освен ако интересите или основните права на изпитваните лица, търсещи защита на лични данни, надделяват над тези интереси, включително профилиране съгласно тези разпоредби).
Вие също имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни, обработвани в съответствие с член 6, ал. 1, т. Е) от Общия регламент за защита на данните (ако обработването е необходимо за законните интереси на администратора или трета страна, освен ако интересите или основните права на изпитваните лица, които изискват защита на лични данни са по-силни от тези интереси, включително профилиране съгласно тези разпоредби) от взаимни контролери

Ако подадете жалба, ние повече няма да обработваме Вашите лични данни (освен ако в процеса на разрешаване на Вашата жалба не докажем, че има убедителни легитимни причини за обработването, които надхвърлят Вашите интереси, права и свободи, или ако обработването е за целта на публикуване, упражняване или защита на законови изисквания).

Правото на възражение срещу обработването за целите на директния маркетинг
В определени случаи ние обработваме Вашите лични данни за целите на директния маркетинг. Ако не сте съгласни с тази обработка, имате право по всяко време да възразите срещу обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, за целите на такъв маркетинг, което включва профилиране до степен, свързана с такъв директен маркетинг. Ако възразите срещу обработването за целите на директния маркетинг, ние повече няма да обработваме личните Ви данни за тези цели. Вашите оплаквания можете да изпращате на следния адрес за контакт: gdpr@aurodomus.com