Общи положения

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Устройство

Член 1

1.1 Общите условия на Дружеството AURO DOMUS BULLION MARKET d.o.o. (по-долу: Общи условия) уреждат условията и положения за покупко-продажба на инвестиционно злато, сребърни кюлчета и монети, уреждат отношенията между Продавач и Купувач, правата и задълженията на Продавача и правата и задълженията на Купувача, прилагайки принципа на доверие, спазване на приложимите разпоредби и принципи за обработка на лични данни.

1.2. Продавач на Предмета е Дружеството AURO DOMUS BULLION MARKET d.o.o., OIB: 629525537808, вписана в съдебния регистър на Търговския съд в Риека, в регистъра с регистрационния номер на обекта на регистрация (MBS) 040314829, (по-нататък: Продавач).
Географски адрес и контакт AURO DOMUS BULLION MARKET d.o.o., Vjekoslava Spinčića 3/2, 51410 Opatija, телефон +385 1 6066 088, e-mail info@aurodomus.com.
Купувачът на инвестиционно злато (по-нататък:: Купувач) е всяко физическо или юридическо лице, което с намерение да закупи и стане собственик на инвестиционно злато (наричано по-долу: Предмет), се съгласява да плати фиксирана или определяема цена за същия предмет.

1.3 Настоящите Общи условия представляват и преддоговорно предизвестие и се отнасят до сключването на договор за покупко-продажба, ако купувачът е потребител или всяко физическо лице, което сключва правна сделка или оперира на пазара извън своята търговия, бизнес, занаятчийска или професионална дейност, и ако договорът се сключва между търговеца и потребителя в рамките на организираната система за продажба или предоставяне на услуги без едновременното физическо присъствие на търговеца и потребителя на едно място, където до момента на сключване на договора и за сключване на договора се използват само едно или повече средства за дистанционна комуникация. Средствата за дистанционна комуникация са всички средства, които могат да се използват за сключване на договори от разстояние без едновременното физическо присъствие на търговеца и потребителя, като Интернет и електронна поща. Сключването на договор чрез уебсайта www.aurodomus.com представлява сключване на договор от разстояние.
Потребителят, като купувач, сключва договор за покупко-продажба с AURO DOMUS BULLION MARKET d.o.o., Vjekoslava Spinčića
3/2, 51410 Opatija (по-нататък: AURO DOMUS BULLION MARKET d.o.o.) като продавач.
Юридическите лица като клиенти подлежат на прилагане на Закона за гражданските задължения и Закона за електронната търговия, и за тях не се прилага Законът за защита на потребителите.
Разделите на настоящите Общи условия, озаглавени „Материален дефект“ и „Уведомление за начина на писмена рекламация на потребителя“, не се отнасят за юридически лица като клиенти. В тези случаи се прилагат съответните разпоредби на Закона за гражданските задължения и Закона за електронната търговия. Продавачът може по свой избор да предостави на юридическото лице във всеки конкретен случай правата на купувача, който е потребител.
Потребителят е лицето, което използва уебсайта www.aurodomus.com, както и всеки клиент и посетител на уебсайта www.aurodomus.com.
Блокчейн транзакцията е обработката на транзакция и извършването на плащания в криптовалути, извършвани от Electrocoin d.o.o. чрез услуга за електронно плащане Paycek за обработка на плащания. от името на AURO DOMUS BULLION MARKET.
ЕC е дружеството Electrocoin d.o.o.
Сключването на договори за покупко-продажба чрез уебсайта www.aurodomus.hr се регулира в съответствие с приложимите законови разпоредби.

1.4 Предмет по смисъла на настоящите Общи условия е:

1. Злато под формата на кюлчета или плочки, с тегло, прието на пазара на благородни метали, с чистота, равна или по-голяма от 995 хиляди, независимо дали е представена от ценни книжа или не

2. Златни монети:
а) с чистота, равна или по-голяма от 900 хиляди
б) сечена след 1800 година
в) които в момента са или са били законно платежно средство в държавата на произход
г) които обикновено се продават на цена, която не надвишава 80% от стойността на златото на открития пазар, съдържащо се в монети

3. Сребро
а) сребро под формата на кюлчета или плочки, с тегло, прието на пазара на благородни метали, с чистота, равна или по-голяма от 995 хиляди
б) сребърни монети с чистота, равна или по-голяма от 833 хиляди

4. Продукти на Хърватския паричен институт

Член 2

2.1 Настоящите Общи условия за продажба на инвестиционно злато, сребърни кюлчета и монети (по-нататък: ОУ) уреждат отношенията между Продавача и Купувача, правата и задълженията на Продавача, както и правата и задълженията на Купувача. изпращане и предоставяне на Предмета, получаване на Предмета, връщане, доставка, начин на плащане и други въпроси, свързани с продажбата на Предмета.

2.2 Настоящите Общи условия са неразделна част от всеки отделен договор и се прилагат за всички индивидуални продажби на Предмета, посочени в член 1 от тези ОУ, договорени между Продавача и Купувача, освен ако изрично изключват тяхното приложение.

2.3 Купувачът сключва покупко-продажба и се съгласява с тези ОУ, като кликне за потвърждение на поръчката.

2.4 С приемането на офертата Купувачът декларира, че е прочел настоящите Общи условия, че е съгласен с тяхното прилагане и че приема всички права и задължения, произтичащи от тях.

2.5 С приемането на офертата Купувачът декларира, че данните, въведени в офертата, са верни и идентични с устното споразумение.

2.6 Продавачът се задължава да запознае всеки Купувач със съдържанието на тези ОУ.

Цена

Член 3

3.1 Продавачът определя цената на Предмета на базата на пазарните условия и на базата на цената на златото и среброто на Лондонската фондова борса (по-нататък: Фондовата борса).

3.2 Всички цени са изразени и валидни в хърватската национална валута, хърватската куна (HRK).
В допълнение към цената, изразена в хърватски куни, за информация може да се посочи и равностойността на куна в евро, според средния обменен курс на Хърватската народна банка за този ден.

3.3 В съответствие с промените в цената на златото и среброто на Фондовата борса, цената на предмета и целия ценоразпис на офертата на Продавача се променя на всеки пет минути, започвайки от пълен час, и е достъпна на уебсайта на Продавача, www.aurodomus.com.

3.4 Всеки Купувач има право да се запознае с ценоразписа от предходна алинея на този член и има право да поиска разпечатка от него по всяко време.

3.5 Купувачът няма допълнителни разходи при сключване на договор от разстояние, тоест няма разходи за дистанционна комуникация с цел сключване на договор.

 

Оферта

Член 4

4.1 Продавачът се задължава да издаде оферта въз основа на поръчка на Купувача, в случай на онлайн магазин, предлаганата стока с посочената цена се счита за оферта.

4.2 Купувачът потвърждава поръчката, като приема офертата на Продавача.

4.3 Счита се, че офертата е приета, ако Купувачът е потвърдил поръчката в съответствие с точка 4.2 и в рамките на 3 часа извърши плащането на цената на Предмет изцяло. След изтичане на 3-часовата оферта, тя вече не е валидна или обвързваща за Продавача.

4.4 След изтичане на срока от 3 часа, продавачът може да изпрати покана за извършване на плащането.

 

Начин на плащане

Член 5

5.1. Купувачът може да направи покупка през онлайн магазина по един от следните начини на плащане:
(1) Плащане по транзакционна сметка,
(2) Еднократно плащане с карти (Visa, Visa Electron, Maestro и MasterCard),
(3) Плащане в криптовалути с помощта на платформата PayCek.
В момента PayCek поддържа 9 криптовалути: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Stellar (XLM), Ripple (XRP), Tether (USDT), USDC, Bitcoin Cash (BCH), DAI, Binance USD (BUSD), Solana) и EOS.
Блокчейн транзакциите за сметката на AURO DOMUS BULLION MARKET се изпълняват от EC, а таксите за плащане се поемат изцяло от Купувача. Таксите за плащане включват таксата за транзакция, т.е. таксата за обработка на транзакцията, платена от Клиента към EC, и мрежовата такса, т.е. таксата за извършване на транзакция в блокчейн мрежа, която е изцяло зависима от блокчейн системата. Фактура, издадена за Продукти, закупени в криптовалути, се издава в куни (HRK), а кодът на метода на плащане е посочен като „Транзакционна фактура-КРИПТО“.
Процесът на плащане с криптовалута започва с иницииране на Блокчейн транзакция, т.е. избиране на криптовалутата, в която Купувачът иска да извърши плащането, след което започва срок от 15 минути за изпращане на избраната криптовалута до портфейла за криптовалута на ЕС.
Всички оплаквания, които могат да възникнат във връзка с обработката на транзакцията, се отнасят от Купувача до EC. EC не носи отговорност пред купувача за невъзможност за обработка на криптовалути поради технически причини, които не са причинени от EC, поради непреодолима сила, отмяна/прекратяване на основанието за плащане от купувача, плащания с криптовалута от неупълномощено лице, данъчни задължения въз основа на плащания с криптовалута и др.
В случай на анулиране на транзакцията от Купувача или Продавача преди нейното валидно изпълнение, или плащане на сумата Криптовалута, по-малка от необходимата според установения обменен курс за всяка транзакция от Купувача, EC отговаря за връщането на номинално равно количество получена криптовалута.
Правилно изпълнена блокчейн транзакция е неотменяема и представлява момента на прекратяване на отговорността на EC към клиента. Информация за одобрението на сделката е посочена в извлечението за извършената сделка.
Правилата, отнасящи се до съществени дефекти, посочени в член 10, правото на Купувача на едностранно прекратяване, посочено в член 11, и възраженията, посочени в член 17 от настоящите Общи условия, се прилагат еднакво за плащанията с криптовалута.
Повече информация за плащанията с криптовалута можете да намерите на https://paycek.io.

5.2 При плащане по транзакционна сметка, необходимата за плащане информация се изпраща на посочения в поръчката имейл адрес, включително номера на сметката, на която клиентът следва да заплати сумата по поръчката. Клиентът може да извърши плащане чрез интернет банкиране или плащане в банков клон, поща или подобно.

 

Издаване на фактури

Член 6

6.1 Фактурата ще бъде доставена на хартиен носител заедно с поръчката на избраното от Купувача място за доставка. При получаване на покупната цена, Продавачът ще изпрати потвърждение за плащане на Купувача в електронен вид на електронната поща на Купувача.

 

Изпращане (предоставяне)

Член 7

7.1 Продавачът се задължава да предаде Предмета на Купувача възможно най-скоро в зависимост от наличността на Предмета, но не по-късно от законовия срок от 30 дни от момента, когато Купувачът е приел офертата, което приемането се потвърждава като посочени в чл.4 от тези ОУ.

7.2 В случай на извънредни обстоятелства, форсмажорни обстоятелства и събития извън контрола на Продавача, поради които не е възможно да се извърши изпращане в срока, посочен в предходната алинея на този член, Продавачът уведомява Купувача за обстоятелствата. поради което не е било възможно да се извърши изпращането навреме.

7.3 Продавачът е изпълнил задължението да предаде Предмета на Купувача, когато Предметът му бъде доставен лично или чрез посредник, или да предаде документ, с който Предметът може да бъде постъпен, който съдържа индикация за мястото на вземане.

7.4 Вместо Купувача, Предметът може да превземе пълнолетно лице, упълномощено от Купувача въз основа на специално нотариално заверено пълномощно, като по този начин доставката на Купувача се счита за надлежно извършена.

7.5 Продавачът се задължава да предаде Предмета на Купувача в добро състояние и носи отговорност за видими материални дефекти.

7.6 Купувачът е длъжен да информира Продавача за всеки материален дефект на Предмета в рамките на 24 часа от приемането на Предмета и да достави същия Предмет на Продавача в рамките на 48 часа, за да провери Предмета. Моментът на предаване на Предмета в службата за доставка е от значение за спазването на 48-часовия срок. За Предмети, които са извадени от оригиналната опаковка и за които Купувачът няма фактура, рекламацията няма да бъде разглеждана.

7.7 Продавачът не е длъжен да предаде Предмета, ако Купувачът все още не е заплатил цената на Предмета изцяло.

7.8 Ако Купувачът, без основателна причина, откаже да приеме Предмета, чиято доставка е разрешена по уговорения начин и своевременно, Продавачът може, ако цената е заплатена изцяло, да изпрати Предмета на посочения от Купувача адрес в офертата по чл.4 от настоящите ОУ и, ако Купувачът получи въпросната пратка, се счита, че Предметът му е доставен надлежно, като в този случай Купувачът се задължава да заплати извънредни разходи за доставка до неговия адрес, при условие че вземането е уговорено на друг адрес.
Ако Купувачът е платил Предмета изцяло и Предметът бъде върнат на Продавача, тъй като не е доставен на Купувача, Продавачът задържа 10% от цената на Предмета от приетата оферта за щети и ще покани Купувачът да посочи местоположението или номера на сметката и банката, при която се води , т.е. начина, по който ще му бъде изплатено възстановяване в размер на 90% от цената, посочена в офертата, описана в чл.4 от настоящите ОУ (по-нататък: поканата). Ако Купувачът не обяви часа и начина на възстановяване на сумата в рамките на 30 дни от получаване на поканата, ще се счита, че се е отказал от възстановяването.

 

Доставка

Член 8

8.1 Доставката се извършва на територията на Европейския съюз.

8.2 Разходите за доставка се заплащат изцяло от Купувача. Стойността на доставката се калкулира автоматично при закупуване на продукти и електронната система на Уеб магазина издава Оферта, която включва цената на закупените продукти и цените за доставка. Цената за доставка е сумата, посочена отделно в кошницата под цената на един или повече поръчани продукти и се изчислява според стойността на поръчката. Цената на доставката се изчислява в съответствие с приложената таблица.

 

Стойност на кошницата
Цена за доставка

Стойност на количката

Цена за доставка
До €499.99

15.00

500.00 – €1,499.99

30.00

1,500.00 – €2,499.99

75.00

2,500.00 – €4,999.99

95.00

5,000.00 – €9,999.99

110.00

10,000.00 – €14,999.99

150.00

15,000.00 – €19,999.99

185.00

8.3 Доставката се извършва с куриерска служба. Доставката се извършва до посочения в поръчката адрес. Клиентът поема отговорност за точността на информацията за контакт и адреса за доставка.
8.4 Доставката може да бъде спряна поради форсмажорни обстоятелства. В този случай Продавачът ще положи разумни усилия и ще се договори за алтернативна дата за доставка.

 

Процесът на поръчка през онлайн магазина

Член 9

9.1 Всички разпоредби на настоящите Общи условия важат за закупуване на благородни метали чрез онлайн магазина на уебсайта на Продавача www.aurodomus.com.

9.2 Купувачът в онлайн магазина избира продукти в кошницата, при които регистрация не е необходима. Преди плащане Купувачът трябва да влезе (ако не го е правил преди), да потвърди, че е съгласен с Общите условия, и да попълни и потвърди данните във формуляра. След извършване на предходните действия може да се извърши плащане и по този начин покупка на избрани продукти. Преди да потвърди покупката, Купувачът трябва да се запознае с Общите условия и да отбележи определено поле като потвърждение, че е съгласен с тях и ги приема (потвърждение на покупката без проверка на посоченото поле не е възможно). Цените са съобразени с цената на фондовия пазар. Поради това цената към момента на поставяне на продукта в пазарската кошница може да се различава от цената, валидна към момента на потвърждаване на покупката. Валидна е цената, която е била валидна при потвърждение на покупката.

9.3 До потвърждение на покупката купувачът е свободен да добавя или премахва продукти от кошницата.
С потвърждение на покупката (чрез кликване върху полето „потвърди покупка” и др.) се сключва договор между Купувача и Продавача. С потвърждаването на покупката купувачът потвърждава, че е съгласен с цената (цените), публикувани в ценоразписа на онлайн магазина към момента и че е съгласен с Общите условия и че е запознат с пълния им текст преди сключването на Договора.

 

Отговорност за материални дефекти

Член 10

10.1 AURO DOMUS BULLION MARKET d.o.o. носи отговорност за материални дефекти на продукта, в съответствие с приложимите разпоредби. Купувачът е длъжен да уведоми AURO DOMUS BULLION MARKET d.o.o. за наличието на видими дефекти в срок от два месеца от датата на откриване на дефекта и не по-късно от две години от прехвърлянето на риска върху Купувача. Когато след получаване на стоката от Купувача се окаже, че предмет има дефект, който не може да бъде открит при обичайната проверка при поемане на предмета, Купувачът е длъжен, под заплаха от загуба на права, да уведоми AURO DOMUS BULLION MARKET d.o.o. в деня на откриване на дефекта.

10.2 Материални дефекти, за които носи отговорност AURO DOMUS BULLION MARKET d.o.o.:

(1) за съществени недостатъци на предмета, които е имал към момента на прехвърляне на риска към купувача, независимо дали той е знаел за това.
(2) и за тези съществени дефекти, възникнали след прехвърляне на риска към клиента, ако са резултат от причина, която е съществувала преди.
(3) Приема се, че всеки дефект на стоката, възникнал в рамките на една година от момента на прехвърляне на риска, е съществувал към момента на прехвърляне на риска, освен ако продавачът не докаже друго или противно на естеството на педмета или естеството на дефекта.

10.3. Недостатъкът съществува:

(1) ако предметът не отговаря на описанието, вида, количеството и качеството, т.е. няма функционалността, съвместимостта, оперативната съвместимост и други характеристики, определени с договора за продажба,
(2) ако предметът не е подходяща за специално предназначение, за което купувачът се нуждае от нея и за което купувачът е уведомил продавача най-късно при сключване на договора и за което продавачът е дал съгласието си,
(3) ако предметът не е снабден с всички аксесоари и инструкции, включително инструкции за монтаж, както е посочено в договора за продажба, или
(4) ако предметът не е доставен с актуализации, както е посочено в договора за продажба,
(5) ако предметът не е подходящ за използване за цели, за които обикновено се използва предметът от същия тип, като се вземат предвид всички разпоредби, технически стандарти на Европейския съюз и Хърватия или, при липса на такива технически стандарти, приложими кодове поведение в района, ако съществуват,
(6) ако предметът не отговаря на качеството и описанието на образеца или модела, предоставен от продавача на купувача преди сключването на договора
(7) ако предметът не е снабден с допълнително оборудване, включително опаковка, инструкции за монтаж или други инструкции, чието получаване купувачът може разумно да очаква,
(8) ако предметът не отговаря на количеството или няма онези свойства и други характеристики, включително тези, свързани с издръжливост, функционалност, съвместимост и безопасност, които са общи за предмета от същия вид и които купувачът може разумно да очаквайте предвид естеството на предмета да вземе предвид всички публични изявления, направени от продавача или други лица в предишни етапи от веригата на транзакциите, включително производителя, или направени от тяхно име, по-специално при рекламиране или етикетиране,

10.4 Ако купувачът е очаквал съществуването на определени свойства въз основа на изявленията на производителя или негов представител, дефектът не се взема предвид, ако AURO DOMUS BULLION MARKET d.o.o. не е знаел или не е трябвало да знае за тези публични изявления, или тези публични изявления са били опровергани от договора за време или не са повлияли на решението на купувача да сключи договор.

10.5 В случай на потребителски договори, недостатъците, посочени в ал. 10.3. т. 5 до 8 от този член не съществуват, ако в момента на сключване на договора потребителят е бил изрично информиран, че дадена характеристика на предмета се отклонява от критериите, използвани за определяне на недостатъците, изброени в ал. 10.3. т. 5 до 8 от този член и ако потребителят изрично и отделно го е приел при сключване на договора.

10.6 Купувачът, който своевременно и надлежно е уведомил AURO DOMUS BULLION MARKET d.o.o. за дефекта, е упълномощен да:
– изисква отстраняване на дефекта,
– изискват предаване на други артикул без дефект,
– изискват пропорционално намаляване на цената.
(1) Купувачът може да декларира, че прекратява договора, само ако преди това е дал на AURO DOMUS BULLION MARKET d.o.o. последващ подходящ срок за изпълнение на договора.
(2) При упражняване на правото на отстраняване на дефекта купувачът има право на избор между ремонт и подмяна на предмета.
(3) AURO DOMUS BULLION MARKET d.o.o. има право да откаже отстраняването на дефект, ако ремонтът и подмяната са невъзможни или биха причинили несъразмерни разходи, като се вземат предвид всички обстоятелства, особено стойността на дефектния артикул, значимостта на дефекта и въпросът дали ремонтът или подмяната се извършват без съществени неудобства за клиента.
(4) Купувачът може да прекрати договора без оставяне на последващ краен срок, ако AURO DOMUS BULLION MARKET d.o.o. е в краен срок, както и в случай, когато Купувачът поради забавяне на Продавача не може да постигне целта, за която е сключил договора.
(5) Ако дефектът е незначителен, купувачът няма право да прекрати договора, но има други права от отговорност за материални недостатъци, включително право да поправи повредата. Тежестта на доказване, че дефицитът е незначителен, е на AURO DOMUS BULLION MARKET d.o.o.
(6) Разходите по отстраняване на дефекта и предаване на другия предмет без дефекта са за сметка на продавача.
(7) Когато Купувачът е юридическо лице, за него се прилагат правилата за материалния дефект, предписани от Закона за гражданските задължения, а за него не се прилагат правилата по този раздел „Материални недостатъци“.

 

Изключване на правото на едностранно прекратяване

Член 11

11.1 Разпоредбите на чл. 79 т. 2 от Закона за защита на потребителите (ДВ, бр. 41/14, 110/15,14/19) Купувачът няма право да прекрати едностранно договора за покупко-продажба на предмети след сключване на договора стоки или услуги, чиято цена зависи от промени на финансовия пазар, които са извън контрола на търговеца и които могат да възникнат по време на срока на действие на правата на потребителите на едностранно прекратяване на договора.

 

Спазване на разпоредбите на Закон за предотвратяване пране на пари и финансиране на тероризмъм

Член 12

12.1 Продавачът е длъжен да събира и обработва идентификационни данни от валиден документ за самоличност в съответствие с разпоредбите на Законa за предотвратяване пране на пари и финансиране на тероризмъм (ДВ, бр. 108/17, 39/19).

12.2 В съответствие със законовите разпоредби на Законa за предотвратяване пране на пари и финансиране на тероризмъм, както и други законови разпоредби, Продавачът може да поиска идентификация от Купувача. Ако се изисква такава идентификация, Продавачът ще уведоми Купувача. Идентификацията може да се извърши на място в Клоновете чрез представяне на официален личен документ със снимка или процедурата чрез интернет. Продавачът е упълномощен по всяко време да ограничава или разширява възможностите, и по-специално изискванията за идентификация в съответствие със законовите промени.

12.3 Ако има задължение за идентифициране съгласно точка 12.2. Купувачът трябва да бъде ясно идентифициран преди сключване на договора или извършване на транзакция и най-късно преди доставката на предмета. Съответно, Продавачът има законово задължение да наблюдава непрекъснато бизнес отношенията, включително преглед на транзакциите, обработени по време на бизнес отношенията, и редовно да актуализира съответните документи, данни или информация.

12.4 Купувачът се задължава да участва в изпълнението на законовите задължения и да предоставя необходимите документи и информация, като под наказателна и материална отговорност носи отговорност за тяхната истинност и достоверност.

12.5 В случай на съмнение за пране на пари или в случай, че Купувачът откаже да представи необходимите документи, Продавачът е длъжен да предприеме всички необходими стъпки и мерки, предвидени от закона. Продавачът не носи отговорност за щети, които могат да възникнат на Купувача в резултат на това.

 

Обработка и защита на лични данни

Член 13

13.1 Ние обработваме лични данни в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и относно свободното движение на такива данни, отменяща Директива 95/46/ЕО (по-нататък: Общия регламент за защита на данните) и във връзка с националния Закон за прилагане на Общия регламент за защита на данните.

13.2 В съответствие с членове 13 и 14 от Общия регламент за защита на данните, ние Ви предоставяме информация за това как обработваме Вашите лични данни, какви права имате във връзка с обработката и защитата на данните и как можете да упражнявате тези права. Ние обработваме и използваме Вашите лични данни законно, справедливо и прозрачно, като същевременно защитаваме сигурността на Вашите лични данни от неоторизирана или незаконна обработка, като прилагаме най-високите технически, защитни и организационни мерки за защита.

13.3 Можете по всяко време да се свържете с Продавача като администратор, за да упражните правата си съгласно Общия регламент за защита на данните. Можете да подадете своето искане в писмен вид на адрес Auro domus bullion market d.o.o., Vjekoslava Spinčića
3/2, 51410 Opatija или на адреса на служителя по защита на данните gdpr@aurodomus.com.

 

Използване на бисквитки

Член 14

14.1 Продавачът на уебсайта използва т.нар „бисквитки“ (анг. cookies) по време на процеса на покупка.
С използването на уебсайта www.aurodomus.com, потребителят се съгласява с използването на бисквитки. Като блокира бисквитките, потребителят все още може да разглежда уебсайта, но някои от неговите функции може да не са му достъпни.

14.2 Бисквитката е информация, съхранявана на компютъра на потребителя от уебсайта, който е посетил. Бисквитките обикновено съхраняват потребителски настройки, настройки на уеб страницата, като предпочитан език или адрес. По-късно, когато потребителят отвори отново същия уебсайт, интернет браузърът изпраща обратно бисквитките, принадлежащи на тази страница.
Това позволява на Продавача да показва информация, съобразена с нуждите на всеки отделен потребител. Бисквитките могат да съхраняват широк спектър от информация, включително лична информация (като име на потребител или имейл адрес). Тази информация обаче може да бъде запазена само ако потребителят разреши това – уеб страниците нямат достъп до информация, за която потребителят не е дал разрешение, и нямат достъп до други файлове на компютъра на потребителя. Запазването и изпращането на бисквитки по подразбиране не се виждат от потребителите. Въпреки това, потребителят може да промени настройките на своя интернет браузър, така че да може да избере дали да одобри или отхвърли заявки за запазване на бисквитки, като автоматично изтрие запазените бисквитки при затваряне на интернет браузъра и други подобни.

 

Закон за интелектуалната собственост

Член 15

15.1 В съответствие с нашите правила за поверителност и интелектуална собственост, цялото съдържание (текстове, снимки, графики, видеоклипове, търговски марки) и дизайн е изцяло и изключително собственост на Продавача или на компанията Auro domus bullion market d.o.o. Оpatija, и е защитена от регулациите за правата на интелектуална собственост. Използването на съдържанието на този уебсайт/домейн, копиране, разпространение, прехвърляне, публикуване, възпроизвеждане без изричното съгласие на Продавача и притежателя на авторските права е строго забранено. По изключение всички други търговски марки, които се появяват в системата, са интелектуална собственост на съответните им притежатели.

15.2 Всяко нарушение на тези правила и условия може да доведе до нарушаване на авторски права, права върху търговска марка или всяка друга форма на интелектуална собственост и може да доведе до съдебно производство.

 

Използване на уебсайтове

Член 16

16.1 Продавачът предоставя услуги за интернет търговия чрез уебсайта в домейна: https://www.aurodomus.com.

16.2. Купувачът изрично се съгласява да използва този уебсайт единствено на свой собствен риск.

16.3. Продавачът си запазва правото да промени или прекрати уебсайта по всяко време, включително, но не само, съдържанието и времето на наличност.

 

Упражняване на правата на потребителите, подаване на жалби и алтернативно разрешаване на спорове, свързани с онлайн пазаруването

Член 17

17.1 Ако Купувачът прецени, че неговите бизнес отношения с Продавача са нарушили някое от неговите права, че Продавачът не спазва настоящите Общи условия или законовите разпоредби, уреждащи защитата на потребителите, в съответствие с чл. 10 от Закона за защита на потребителите (ДВ 41/2014 и 110 / 15 14/19), е упълномощен не по-късно от 30 (тридесет) дни от събитието да подаде писмена жалба до Продавача на бизнес адрес Auro domus bullion market d.o.o., Vjekoslava Spinčića 3/2, 51410 Opatija, или по факс на: 051 585 310, както и в бизнес помещения/магазини или по имейл на info@aurodomus.com.

17.2 За да потвърди получаването на писмена жалба до жалбоподателя по реда на чл. 10, ал. 5 от Закона за защита на потребителите и след това да отговори на нея, жалбоподателят е длъжен да предостави точна информация за получаването на същата.

Отговорът на жалбата ще бъде представен в писмен вид в законовия срок от 15 дни от датата на получаване на жалбата.

17.3 При всички спорове, възникнали във връзка с прилагането на договорни разпоредби, общи условия или съответните разпоредби, предложение за помирение може да бъде внесено в Почетния съд към Хърватската търговска камара или до всеки помирителен център в Република Хърватия, в съответствие със закона, уреждащ алтернативното разрешаване на потребителски спорове.
Регламент (ЕС) бр. 524/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно онлайн уреждането на потребителски спорове, спорове, свързани с онлайн пазаруване, могат да бъдат разрешени чрез платформата за ОРС, която може да бъде достъпна тук: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show Процедурата е по избор и Продавачът няма да участва в нея.

 

Заключителни и преходни разпоредби

Член 18

18.1 За отношенията, взаимните права и задължения на Купувача и Продавача се прилага материалното право на Република Хърватия.

18.2 Хърватските съдилища имат изключителна юрисдикция да разрешават евентуални спорове, произтичащи от отношенията между Купувача и Продавача, във връзка с настоящите Общи условия или във връзка с тяхното прилагане. Мястото на сключване на договора и мястото на изпълнение на услугата на Продавача е Република Хърватия.

18.3 Официален език за сключване на договора за продажба е хърватският език.

18.4 AURO DOMUS BULLION MARKET d.o.o. полага всички разумни усилия да изпълнява задълженията си по настоящите Общи условия по подреден и навременен начин. В същото време AURO DOMUS BULLION MARKET d.o.o. не носи отговорност за неизпълнение на задължения, причинено от извънредни обстоятелства (форсмажорни обстоятелства).

 

Член 19

19.1 Продавачът се отказва от всякаква отговорност за спорове, които могат да възникнат поради факта, че Купувачът не е прочел ОУ.

19.2 ОУ са достъпни на уебсайта на Продавача, като по желание на Купувача ще бъдат доставени директно на Купувача и в писмен вид на електронната поща на Купувача, а по искане на Купувача и на други медии.

19.3 Продавачът си запазва правото да променя тези ОУ по всяко време без предизвестие. Промени ще бъдат направени само в случай на необходимост, за да се хармонизират разпоредбите с разпоредбите на Република Хърватия, както и в случай на промени във вътрешните изисквания на Продавача. Измененията в тези ОУ ще бъдат публикувани на този уебсайт и датата им на влизане в сила ще бъде обявена.

19.4 Купувачът е наясно, че когато използва услугите на Продавача в уебсайта, той е длъжен да провери валидните към този момент ОУ.

19.5 Нищожността или неприложимостта на която и да е разпоредба от тези Условия не засяга валидността и приложимостта на други разпоредби и Условията в тяхната цялост.

19.6 Настоящите Общи условия са публикувани на уебсайта на Продавача и са валидни до тяхното изменение.
AURO DOMUS BULLION MARKET d.о.о. Opatija